Go to main navigation
afghanistan.jpg

Afghanistan är ett av de länder som tar emot bistånd från Sida, och där korruptionen även är utbredd. 2014 hamnade de på tolfte plats på Transparency Internationals korruptionsindex.

NYHETER

144 fall av misstänkt korruption 2014

Sida har krävt tillbaka 25 miljoner kronor av samarbetspartners under 2014. Men Sida vet inte hur mycket pengar som återbetalats. Man har inte heller någon samlad bedömning av hur många skyldiga som får något straff.

Korruption är ett stort problem i flera av de länder som tar emot bistånd från Sida. Stora mottagarländer som Afghanistan, Sydsudan, Syrien, Kongo och Kenya är enligt organisationen Transparancy International också stater som ligger i botten i det korruptionsindex man ställer upp varje år.

Nu är det i förhållande till det totala internationella biståndet (29 miljarder kronor) rätt lite pengar som hamnat i fel fickor. Under 2014 krävde Sida tillbaka 25 miljoner kronor av samarbetspartners. Mörkertalet är förstås okänt för utredarna på Sida som ansvarar för att stävja missbruk av svenska biståndspengar.

– Vi vet att korruptionen är utbredd i många länder och sannolikt finns det sådant vi inte upptäcker. Därför arbetar vi på att bli bättre och siffrorna för 2014 visar att vi också blir allt mer effektiva på att upptäcka korruptionsmisstanker, säger Lotta Hakelius, korruptionsutredare på Sida.

Under 2014 gjordes 144 anmälningar vilket är 15 fler än året innan. 2012 gjordes det 97 anmälningar. Misstankar om oegentligheter kommer i första hand från Sidas egen personal men även från personer hos samarbetspartners som agerar ”whistle-blower”. Ärenden behandlas sedan i den speciella utredningsgruppen på Sida.

Den vanligaste typen av korruption är förskingring, bedrägeri eller det man kallar felaktig användning av medel.
– Det är när pengar inte använts inom de ramar vi har avtalat. Ofta är det en blandning av det som kan betraktas som rena brott och annat som vi kallar för felaktig användning, säger Lotta Hakelius.

Vid ärenden i Sverige där brott misstänks görs polisanmälan, har det skett i utlandet uppmanar Sida till att rättsprocess inleds. Men det finns i Sidas sammanställningar inga uppgifter om hur många ärenden som föranlett rättsliga åtgärder eller där någon fällts för brott. Sida hänvisar till att den informationen måste hämtas i varje enskilt ärende.

Någon sammanställning av hur mycket pengar som de facto återbetalas till Sida finns inte heller.
– Vi har inget system så att vi kan få den samlade siffran, säger Lotta Hakelius till OmVärlden.

Här är två exempel på korruptionsärenden som Sida hanterade under 2014.


1. Misstankar om penningtvätt hos hjälporganisation

I december 2012 fick Sida ett anonymt tips med anklagelser om allvarliga brister inom den interna styrningen och kontrollen på Islamic Relief Somalia, IRS – en del av den globala hjälporganisationen Islamic Relief Worldwide som inriktar sig på stöd till i första hand muslimska länder.

Stödet från Sida på 7,7 miljoner skulle bland annat gå till skolor i Somalia men det fanns tecken på brister i rutiner och underlag, misstankar om penningtvätt och dubbeldebiteringar.  Under lång tid försöker Sida få till en revision men den försvåras av
samarbetssvårigheter med IRS där organisationen även uppträder hotfullt mot revisorerna. Det råder stor osäkerhet om pengarna nått syftet att bygga temporära skolor. Efter diskussioner med Islamic Relief Worldwides kontor i England görs en revision och i maj 2014 betalas 167 650 dollar tillbaka till Sida.2. Revisorrådgivare förskingrade biståndspengar

Sida hade ett avtal med bistånd till The East and Southern African Association of Accounts General, ESAAG, med huvudkontor i Sydafrika. En organisation som ska ge stöd till riksrevsioner i 14 afrikanska länder.  Under en finansiell kontroll 2011 upptäcks att ESAAG har svag intern styrning och misstankar om förskingring uppstår.

Det visar sig senare stämma när man i en revison upptäcker att 1,7 miljoner kronor har förskingrats av revisionsrådgivare. Sida beslutar att hålla inne med den sista utbetalningen på 1,4 miljoner kronor.  Några återkrav på de pengar som redan betalats in är inte ställda. I det ärendet pågår samråd. Sida har inte fortsatt samarbetet med ESAAG. 

Text: David Grossman