Go to main navigation
actionaidtaxdodgeing.jpg

Aktivister från ActionAid demonstrerar mot skatteflykt i London, Storbritannien 2011. Att med hjälp av biståndspengar från Sida bilda opinion har under flera år inte varit möjligt, men ett nytt förslag av Sida kan åter göra det möjligt, vilket bland andra ActionAid Sverige välkomnar.

Foto: Mark Chilvers/ActionAid

nyhet

Biståndsorganisationer positiva till förslag till ny informationsstrategi

Innan årsskiftet ska regeringen komma med besked om Sidas förslag till ny informations- och kommunikationsstrategi. Beslutet att tillåta opinionsbildning får positiva reaktioner, men det finns en oro för att förslaget försöker täcka in för stora områden.

Som OmVärlden skrivit om tidigare beslutade regeringen i maj om att riva upp den förra regeringens informationsstrategi för biståndet. Biståndsminister Isabella Lövin öppnade upp för att en ny strategi ska skapa en levande debatt om biståndet och bidra till att öka engagemanget för internationella frågor.

37 organisationer delaktiga i processen

Sida lämnade in sitt underlag till regeringen i slutet av september. I framtagandet av förslaget bjöds 37 organisationer in till samråd. En av dem var ActionAid som i stort ser positivt på de föreslagna förändringarna.

– Vi har varit med i processen och har välkomnat de nya skrivningarna. Vår verksamhet bygger på att lyfta olika röster och perspektiv som annars inte kommer till tals och där ser vi inga motsättningar med de förslag som föreslås, säger Christine von Sydow, generalsekreterare för ActionAid.

Svårt dra gräns mellan information och opinion

Tidigare har det endast varit tillåtet för organisationer att ansöka om stöd från Sida för information som höjer kunskap om biståndets resultat. En linje som infördes av tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson efter att bland annat Palestinagruppen år 2011 gav ut tidsskriften Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina, med informationsbidrag från Forum Syd, som tydligt tog ställning mot Israels förda politik.

Forum Syd var även en av de organisationer som ställde sig mycket kritiska till beslutet. De argumenterade bland annat för att gränsen för vad som är kunskapsökning och vad som är påverkansarbete är omöjlig att dra. Något som Christine von Sydow håller med om.

– Det är enkelt att tycka att det som man själv delar uppfattning med är information medan det som man motsätter sig istället är opinion. Det finns en hårfin linje för var gränsen går och det är därför bra att den konstlade uppdelningen tas bort, säger Christine von Sydow.

Hon menar även att organisationer som idag arbetar för att stärka jämställdhet, jämlikhet och rättvisa i världen arbetar politiskt, även om det sker utan partipolitisk anknytning.

– Att arbeta globalt med de här frågorna innebär att arbeta för politisk förändring. Vår vision är att skapa engagemang och aktivera människor för en mer rättvis värld vilket i sig är en opinionsställning, säger Christine von Sydow.

Osäkerhet om nya aktörer

En annan organisation som var inbjuden till dialog i processen med att ta fram den nya strategin var Diakonia. De tycker också att förändringarna i stort är bra. De menar att beslutet att tillåta opinionsbildning igen även kan göra det enklare att mäta deras arbete och vilken inverkan det har.

– Det är betydligt lättare att mäta människors engagemang än att försöka mäta vad som pågår i deras huvuden, säger Helena Lind, insamlings- och kommunikationschef på Diakonia.

Samtidigt har Diakonia ställt sig frågande till vissa aspekter av den nya strategin. I Sidas inlämnade underlag har tre fokusområden valts ut. Ett av dem handlar om att genom kunskapsspridning och opinionsbildning bidra till fattigdomsbekämpning och en rättvis global utveckling. För att uppnå detta mål framhäver Sida i sitt förslag vikten av att stödja aktörer från olika sektorer.

– Det finns en viss oklarhet kring vilka de här nya aktörerna ska vara. Det skapar en del frågetecken även om det i sig är bra med en bred flora av aktörer, men det är då viktigt att de nya aktörerna som kommer in har en förankring i det faktiska arbetet med fattigdomsbekämpning och global utveckling, säger Helena Lind.

Små anslag ska täcka stora områden

ActionAid har också haft vissa synpunkter vad gäller mängden aktörer och fokusområden. Utöver fokus på kunskapsspridning och opinionsbildning innehåller strategin även mål om att stärka kunskapen om svenskt utvecklingssamarbete och en ökad oberoende granskning och analys av utvecklingssamarbetets roll.

– Det rör sig om rätt så små anslag som det ska in väldigt mycket i. Det ska spridas kunskap, det ska granskas, det ska analyseras och det ska skapas opinionsbildning. Samtidigt befinner vi oss i en period då biståndsbudgeten är begränsad och då skulle det behövas en mer fokuserad budget, säger Christine von Sydow.

Det är sagt att regeringen ska lämna besked om Sidas underlag innan årsskiftet, men exakt datum är ännu inte klart.

Text: Amanda Saveland