Go to main navigation
election_general.jpg

Nyheter

Costa Rica bättre på demokratiska val än USA

De svagaste länkarna vid politiska val är kampanjfinansiering och mediarapportering. Det gäller i USA såväl som i Egypten, visar kartläggningen Year of Election 2014 som bedömt kvalitén på 127 president- och parlamentsval i världen under perioden 2012-2014.

– Media fokuserar oftast på falska valsedlar och problem vid registrering och rösträkning. Men när vi studerar valcykelns elva steg hittar vi flest brister när det gäller möjligheter att finansiera valkampanjer och nå ut till väljarna via media. Detta gäller väldigt många länder, från USA till de största fiaskona såsom valet i Egypten, säger Pippa Norris, forskningsledare på Electoral Integrity Project, som ligger bakom Year of Election 2014.

I kartläggningen sticker pengarnas roll i politiken ut. Särskilt i Italien och USA som vad det gäller kampanjfinansiering ligger  på samma nivå som Mexiko. Enligt Pippa Norris räcker det därför inte att bara försöka komma åt korruption och röstköp. Även demokratiska utvecklingsländer som Indien och Botswana får dåliga resultat.

Mediabevakningen är den del av valprocessen där kvaliteten är som sämst men också den del där skillnaderna mellan demokratier, hybrid- och auktoritära stater är som minst. Pippa Norris menar att här finns alltför få internationella riktlinjer att följa även för utvecklade demokratier.

Behov av att kartlägga val

När ett val är genomfört och ett resultat presenters publicerar för det mesta flera olika valobservatörer detaljerade rapporter, men ibland gör de olika bedömningar av samma val. Det kan också vara svårt att avgöra om en kandidat eller ett parti som förlorat  ett val ställer legitima krav på nyval eller inte. Därför behövdes det göras en systematisk kartläggning av en valcykels alla olika steg, menar Pippa Norris.

Forskningsprojektet Electoral Integrity Project delade upp valcykeln i elva steg, som omfattar vallagar, valkretsindelning, registrering av väljare, politiska partier och kandidater, såväl som valkampanjer, vallokaler och rösträkning, som de resurser och den kompetens som valmyndigheterna har till sitt förfogande när de organiserar ett val.

–  Med hjälp av vår studie av samtliga steg kan ländernas svagheter såväl som styrkor identifieras. Problem kan uppstå var som helst i processen men en svag länk kan förstöra ett helt val, säger Pippa Norris.

Ambitionen med projektet är att varje år undersöka alla världens president- och parlamentsval. För att kunna göra en systematisk jämförelse utgår forskarna från de skyldigheter och överenskommelser i internationella konventioner och regionala avtal som de allra flesta länder har accepterat.

Konflikter ger dåliga resultat

Inte oväntat påverkas en valprocess positivt av ett lands erfarenhet av demokrati, inhemska maktdelning och ekonomiska utveckling. Omvänt så får fattiga länder med långdragna konflikter såsom Afghanistan, Syrien, Bangladesh och Mozambique dåliga resultat i rapporten. Men mönstret är inte entydigt.

Det finns nya demokratier, bräckliga ekonomier och utvecklingsländer som klarar av att genomföra val med hög kvalitet. Listan på väl genomförda val under 2014 toppas av länder som Costa Rica, Chile and Slovenien tillsammans med Norge och Sverige. Även förra årets val  i Tunisien och Rwanda höll, enligt projektet,  relativt hög kvalitet. Bland världens äldsta demokratier får USA sämst resultat och ligger i nivå med Bulgarien och Colombia.

– Jag tycker det är goda nyheter. Det betyder att du inte behöver ha demokrati i hundratals år innan du kan genomföra val med hög kvalitet. I Chile och Litauen finns en växande medelklass, utbildning och teknologi. Länderna har professionella och opartiska tjänstemän i sin offentliga sektor samt en effektiv rättsstat. De har kapacitet att organisera något så komplext och logistiskt komplicerat som val. Genomförs sedan ett par val efter varandra där regeringen och oppositionen möts så institutionaliseras processen ganska snabbt.   

Bara bistånd räcker inte

Att bara pumpa in biståndspengar i en valprocess för att kunna genomföra bättre val i fattigare och mindre demokratiska länder, tror inte Pippa Norris på. Biståndet bör ses som ett komplement och internationella biståndsaktörer kan med hjälp av Year in Election rikta sina insatser till de svaga delarna i ett lands valcykel, där behoven är som störst, menar hon.

– Bistånd till demokratiska val fungerar. Men det finns inget samband mellan höga kostnader för nationella val runt om i världen och kvaliteten. Ett litet projekt kan vara effektivare än ett stort och kostsamt.

Pippa Norris anser att hållbara system för att kunna genomföra bra val kräver starka inhemska aktörer, som professionella och opartiska valmyndigheter.

– Även om vi misslyckades på alla sätt och vis med valet i exempelvis Afghanistan, kan vi emellertid inte vänta tills vi byggt upp staten och dess institutioner. Snarare måste vi börja planera redan nu inför nästa val. Kapacitetsuppbyggnad är inget som görs i sista minuten.

Year in Elections 2014 är forskningsprojektet Electoral Integrity Projects första årsrapport. Rapporten kartlägger kvalitén på 127 president- pch parlamentsval i 107 länder mellan 2012 och 2014. Jämförelsen bygger på 1 429 experters bedömning av 49 indikatorer. Electoral Intergrity Project är ett gemensamt forskningsprojekt mellan Harvards univeristet, i USA, och Sydneys universitet, i Australien.

Text: Ann-Catrin Emanuelsson