Go to main navigation

NYHET

Den sista rapporten för millenniemålen har kommit

Mycket har blivit bättre, men konflikter och våld hindrar millenniemålen från att uppnås. Det går att konstatera efter att den sista rapporten från UNDP kring milleniemålen presenterats.

Idag släppte FN:s utvecklingsprogram UNDP den sista rapporten med uppföljningen av de åtta millenniemålen, det vill säga de mål som sattes upp av världens ledare år 2000 och som kommer att förnyas med 17 nya mål vid årsskiftet.

Som OmVärlden tidigare konstaterat har långt ifrån alla målen uppnåtts. Det betyder dock inte att det saknas resultat att glädjas över.

Till exempel har fattigdomen halverats under tidsperioden, från 1,9 miljarder människor 1990 till 836 miljoner 2015. Tillsammans med jämställd skolgång för flickor och pojkar är det de enda mål som faktiskt uppnåtts.

UNDP lyfter bland annat fram att spädbarnsdödligheten minskat med 50 procent (målet var två tredjedelar) och 45 procent färre mödrar dör i samband med förlossningar (målet var 75 procent). Insatser för att bekämpa spridningen av HIV/Aids, malaria och turberkulos har räddat miljoner människoliv enligt UNDP, samtidigt som det går att konstatera att spridningen är långt ifrån stoppad.

Som OmVärlden skrev i maj är våld och konflikter den största orsaken till att millenniemålen inte uppnåtts. Våldet i världen kostar som Finlands BNP kunde vi konstatera tidigare, och UNDP:s rapport bekräftar bilden.

"Rapporten visar att stora framsteg uppmätts gällande många av millenniemålen och deras delmål, men framstegen har varit inkonsekventa och varierat betydligt mellanregioner och länder. Konflikter utgör det största hotet mot mänsklig utveckling och konflikthärjade länder uppnår vanligen de högsta siffrorna av fattigdomsnivåer." skriver UNDP i ett pressmeddelande.

Siffrorna för vattenbrist och dess påverkan på världens befolkning förväntas även stiga framöver och ojämlikheten mellan könen verkar inte förändras trots att representationen av kvinnor i parlament och skolor ökat. Kvinnor diskrimineras fortfarande både i det offentliga och privata livet i stor utsträckning.

I rapporten finns bland annat ett avsnitt om datarevolutionen och vikten av mätbarhet i uppföljningen av biståndsinsatser. UNDP konstaterar kort och gott att "det som mäts blir gjort" och skriver om "sustainable data for sustainable development".

Här kan du läsa hela rapporten och pressmeddelandet

Läs gärna vår tidigare bevakning av millenniemålen via länkarna i texten eller i högerspalten.

Av: Fredrik Wass