Go to main navigation
ud-fasad.jpg

Utrikesdepartementet i Stockholm. (Foto: Holger Ellgaard CC BY-SA 3.0)

NYHETER

Utpekade brister i UD:s biståndshantering

Omvärlden har fått ta del av en rapport som tittat på UD:s hantering av bistånd till internationella organisationer. Rapporten pekar på flera brister och föreslår konkreta åtgärder som ökad kompetens kring finansiell analys och revision, högre krav på uppföljning och att beslut om kärnstöd till multilaterala organisationer lyfts till regeringsnivå.

Utrikesdepartementets (UD) hantering av 12 miljarder kronor årligen i biståndsmedel har på senare år kritiserats kraftigt för bristande transparens, dokumentation och uppföljning. Bland annat i en rapport från Riksrevisionen i höstas. Med anledning av kritiken beställde dåvarande kabinettsekreterare Frank Belfrage, i maj förra året, en utredning som blev klar i fredags. Den presenterar 19 förslag på övgripande åtgärder som krävs för att förbättra UD:s biståndsverksamhet.

Anmärkningsvärt är att UD, enligt rapporten, sedan en tid tillbaka inte gör några bedömningar av de organisationer som man ger icke-öronmärkta biståndsmedel till, som till exempel FN-organ som UNDP och UNHCR, men även institutioner som Världsbanken och den Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Anledningen är att det i samband med att man tog fram en ny biståndspolitisk plattform gjorde ett uppehåll i bedömningsarbetet. Det kan inte fortgå, menar utredarna.

När Omvärlden talar med biståndsminister Isabella Lövin säger hon att arbetet med att ta fram nya bedömningar ska återupptas igen. Det ska även göras nya strategier för stödet till de olika organisationerna.

I granskningen framkommer det även att UD:s biståndshantering involverar upp till 140 tjänstemän på 13 olika enheter, vilket minskar både kvalitén och kontinuiteten i uppföljning och handläggning.

– Vi kommer att titta noga på de förslag som utredaren tagit fram, och se där det finns möjligheter att minska administration utan att göra avkall på den nödvändiga kontrollen, svarar Isabella Lövin på kritiken. Utredningen har tydligt visat att det finns en hel del onödigt dubbelarbete.

En annan kritik som också sticker ut är att UD tycks sakna personal med kompetens att granska revisionsrapporter och göra finansiella analyser. Finns det på UD inte idag personal som kan granska och bedöma finansiella rapporter?

– Ja, utredaren tycks se ett behov av att ta in ytterligare sådan kompetens och också att det finns fortlöpande utbildning på de här områdena, så det ska vi också titta närmare på, säger Isabella Lövin.

Rapporten tar inte upp återrapportering från de organisationer som får bidrag av UD, men hur  ställer ni krav på återrapportering?
– Den här rapporten inriktar sig ju helt och hållet på hur det interna bidragssystemet hanteras, säger Isabella Lövin. Sedan hur vi utvärderar organisationer eller deras resultat är inte inkluderat i det här. Däremot att det ska finnas en organisationsbedömning som ska ligga till grund för besluten. Och det gör att man i nästa skede kan säga okej verkar det rimligt att vi prioriterar de olika organisationerna. Sverige bidrar med kärnstöd till en rad olika organisationer och det är ju ett politiskt beslut för att vi anser att deras arbete ligger i linje med de strategier som Sverige har för biståndet.

I förra veckan publicerade vi en artikel som visar att Sverige via bistånd till Världsbanken ger bidrag till barnarbete i Uzbekistan. Om det är fallet ska vi verkligen ge bistånd till den här typen av organisationer då?
– Genom att vi deltar i styrelsearbetet som en av de viktigare bidragsgivarna till Världsbanken så kan vi påverka bankens standarder, kriterier, uppföljning och vi kan rikta kritik till banken och vara med att påverka dess framtid. Vi vill naturligtvis inte att Världsbanken ska investera i ohållbara verksamheter på något sätt, varken socialt eller miljömässigt eller något som kränker mänskliga rättigheter. Den linjen är oerhört klar. Men sedan måste man göra den bedömningen huruvida Världsbanken i stort bidrar till hållbar utveckling och den bedömningen gör vi idag.

Biståndsminister poängterar att varken Riksrevisionen eller den nya rapporten hittat tecken på att det förekommit oegentligheter i sak i UD:s hantering av bistånd, som man behöver agera på.
– Det som har varit svårt att följa har varit hur besluten har fattats och att det inte varit tillräkligt systematiskt. Men med det system som den här utredningen förslår så kommer det att bli en mycket tydligare kedja för hur besluten fattas och följs upp.

Isabella Lövin berättar att UD planerar att följa rekommendationerna i mycket stor utsträckning och i mars överlämna en skrivelse till riksdagen om hur de planerar att genomföra förändringarna. I januari 2016 är förhoppningen att arbetet ska kunna påbörjas. I översynen identifieras några områden som behöver stärkas i bidragshanteringen, varav de viktigaste punkterna berör regelverket för kärnstöd till de olika organisationerna, beslutsunderlag och uppföljning av bidragsärenden, samordningen av intern styrning och kontroll inom bidragshantering, kompetens inom principiella frågor som till exempel mål- och resultatstyrning, finansiell analys, uppföljning och revision och ett IT-baserat ärendehanteringssystem.
– Det jag tycker är det viktigaste är att vi kommer att fatta regeringsbeslut kring de enskilda kärnstöden för att tydliggöra den politiska prioriteringen. Det kommer att göra det mer transparant hur de politiska prioriteringarna görs, och hur och när besluten fattas.

Såsom det ser ut idag fattas beslut om kärnstöd utan något formellt beslut på politisk nivå, vilket Riksrevisionen varit starkt kritiska till. Kritiken till trots välkomnar Isabella Lövin rapporten och menar att den innehåller flera välbehövliga förslag.
– Nu handlar det om att öka transparensen och effektiviteten. Med de här förslagen kan vi skärpa till det. UD ska ha samma krav på sig som man har på myndigheten SIDA vad gäller hantering och dokumentation i att kräva tydliga kontroller. Nu tittar vi på den hanteringen där det inte alls varit samma krav. Märklig upptäckt att se det, men nu gör vi det.

Här kan du läsa mer om riksrevisionens kritik av UD:s hantering av biståndspengar:

Text: Victoria Gillberg

Debatt

Biståndsminister Isabella Lövin: "En rad områden där förbättringar krävs"