Go to main navigation

NYHETER

Regeringen lyfter bort beslut om multistöd från UD

I en ny skrivelse till riksdagen förordar regeringen mer öppenhet och tydligare redovisning av biståndet till multilaterala organisationer. Detta efter kritik från flera håll om hur Utrikesdepartementet (UD) har hanterat det så kallade kärnstödet som går till Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken, FN-organen UNDP och UNHCR och Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria.

Som OmVärlden tidigare rapporterat lämnade Riksrevisionen i november förra året in en rapport som underkände UD:s hantering av det multiaterala utvecklingssamarbetet på flera punkter. I februari i år följdes rapporten av ytterligare en, beställd av tidigare kabinettsekreterare Frank Belfrage, som lyfte än fler svagheter.

I regeringens nya skrivelse till riksdagen görs flera förändringar för att förbättra transparensen. Bland annat kommer beslut om kärnstödet att fattas av regeringen, istället för av tjänstemän på UD, vilket enligt biståndsminister Isabelle Lövin ska ge ett tydligare ansvarsutkrävande.

Riksrevisionen menade också att det är svårt för riksdagen och allmänheten att få insyn i Sveriges stöd till multilaterala organisationer, vilket regeringen också tagit till sig.
– Genom att beslut fattas på regeringskansliet blir det tydligare hur besluten tas, på vilka grunder och med vilka belägg, säger Isabelle Lövin till OmVärlden. Vi kommer också ta fram bättre dokumentation och samla dessa i en årsakt. Det är idag svårt att följa beslutsgången, men genom att vi gör om systemet och skapar en årsakt med alla strategier, bedömningar, uppföljningar och hur vi agerar i de olika organisationernas styrelsearbete ska det blir tydligare.

UD har även fått kritik för att man under en period slutat göra bedömningar av de organisationer som tar emot kärnstöd och inte heller tagit fram strategier för stödet. Detta arbete har, enligt biståndsministern nu återupptagits.

Text: Erik Halkjaer