Go to main navigation
Isabella Lövin

Biståndsminister Isabella Lövin (mp)

Foto: Fredrik Hjerling

NYHET

Regeringen river upp kontroversiellt beslut om informationsinsatser

Regeringen vill använda biståndsmedel för att öka granskningen av just biståndet och finansiera en bred debatt om utvecklingsarbetet. Isabella Lövin river därmed upp ett av tidigare biståndsministern Gunilla Carlssons mer kontroversiella beslut.

Den förra regeringen bestämde att informationsinsatser betalade av biståndsmedel inte fick användas för opinionsbildning eller ställningstaganden för den ena eller den andra sidan i "en partipolitiskt kontroversiell fråga". Informationen skulle enbart ge fakta och öka kunskapen om bistånd hos svenska folket.

Beslutet kom sedan Gunilla Carlsson reagerat på en skrift från Palestinagrupperna som beskrev Israels ockupation av Palestina som en form av apartheid. Skriften var en del av ett projekt som finansierades med biståndsmedel. "Inga skattepengar till opinionsbildning", var biståndsminister Carlssons motivation till den nya strategin som stoppade möjligheten att använda information för att påverka människors åsikter.

– Den formen av begränsningar är inte rimliga och vi hamnar på ett sluttande plan där enskilda tjänstemän ska försöka avgöra vad som är kontroversiellt och definiera vad som är fakta, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Lövin vill istället att informationsarbetet ska stimulera till debatt även i kontroversiella frågor och nämner klimatfrågan som ett exempel där det råder partipolitisk oenighet om vilka åtgärder som bör vidtas. Trots det bör organisationer som arbetar med klimatförändringar i fattiga länder ha rätt att driva opinion för en annan politik, menar biståndsministern.

– Vi har ett behov av en öppen debatt både om biståndets resultat och om villkoren i fattiga länder och vad som är hindren för deras utveckling, säger Lövin.

Regeringen ändrar därför på riktlinjerna för Sidas informations- och kommunikationsstrategi som nu utöver kravet på att sprida information och öka kunskapen om svenskt bistånd, även ska främja "oberoende granskning av utvecklingssamarbetets roll och andra politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling".

Kritikerna av den tidigare informationsstrategin pekade på svårigheten att dra en tydlig skiljelinje mellan information och opinionsbildning och välkomnar regeringens beslut om nya riktlinjer.

– Just att kunna driva opinion och skapa debatt och därmed öka engagemanget för biståndsfrågor är helt avgörande om vi ska nå de nya hållbara utvecklingsmålen, säger Annica Sohlström, generalsekreterare på Forum Syd.

Den förra regeringen halverade också informationsstödet som tidigare låg på omkring 200 miljoner kronor per år. Idag är det totala anslaget på 91,5 miljoner varav 25 miljoner går till Sida medan resten fördelas mellan olika civilsamhällsorganisationer.

Någon ambition att höja anslaget finns inte hos regeringen som dock vill bredda deltagarna i debatten och göra det möjligt för tankesmedjor, forskare, journalister och diasporagrupper att söka pengar för informationsinsatser.

– Vi är oroade över att nivån på anslaget inte höjs. Ska ambitionen att öka engagemanget nås samtidigt som alltfler ska vara med utan att mer medel finns tillgängligt, riskerar det att bli alltför uppdelat i små projekt utan genomslag, säger Annica Sohlström.

Sida ska lämna förslag på en reviderad strategi till regeringen i slutet av året.

Text: Johan Schmidt