Go to main navigation
sida-fasad.jpg

Foto: David Hall (CC BY 2.0)

NYHET

Sida bryter mot Lagen om offentlig upphandling

Sida får bakläxa på sin upphandling av utvärderingstjänster. Myndigheten har agerat godtyckligt och brutit mot principerna i Lagen om offentlig upphandling, LOU, menar Förvaltningsrätten i Stockholm som underkänner hela processen och beordrar Sida att göra om upphandlingen.

– Jag hade naturligtvis hellre sett att det blivit rätt från början, säger Arne Svensson, ägare till bolaget Professional Management som överklagade beslutet till Förvaltningsrätten.

I domslutet konstaterar rätten att vissa bedömningskriterier inte varit förutsebara och alltför otydliga. 

"Förvaltningsrätten anser därför att kravet på transparens har åsidosatts och att upphandlingen i detta avseende strider mot LOU", skriver rätten i domslutet.

Upphandlingen gällde ett ramavtal med Sida angående myndighetens utvärderingar av sina projekt till ett årligt värde av cirka 25 miljoner kronor. 17 företag deltog i anbudet, varav fyra valdes ut. Anbudet från Professional Management föll på mållinjen. Det nådde bara 69 poäng, ett poäng från att kvalificera sig. Arne Svensson tyckte att hans anbud bedömts annorlunda än övriga och trodde det först rörde sig om en felskrivning och ett misstag.

– Jag hade en dialog med Sida där jag påpekade felet och ville ha en rättelse. Det var inte min önskan att hela upphandlingen skulle göras om, utan att Sida skulle räkna om poängbedömningen, säger Arne Svensson.

Sida avvisade kritiken och menade att upphandlingen genomförts på ett korrekt sätt och Svensson överklagade då beslutet till Förvaltningsrätten. I sitt svar till rätten yrkade Sida på att överklagan i första hand skulle avslås men om rätten ansåg att fel begåtts var Sida beredda att göra en rättelse. Men Förvaltningsrättens slutsats är att oklarheterna i bedömningen av anbuden är alltför omfattande och att hela processen därför måste göras om.

Det är framför allt bedömningen av kvalitetssäkringen som rätten dömer ut. Här fanns tre kriterier och Professional Management bedömdes som svaga på ett av dessa vilket gav dem 12 poäng. En annan anbudsgivare, som bedömdes ha svagheter på samtliga tre kriterier, fick 16 poäng.

– Vi vinner de flesta överprövningar, men ibland förlorar vi. Det är inte särskilt dramatiskt, rätten gjorde en annan bedömning än vi själva och nu har vi lärt oss något nytt, säger Ola Andersson, chef på avdelningen för juridik och upphandling på Sida.

Sida upphandlar varje år utvärderingstjänster till ett värde på cirka 25 miljoner kronor. Man har också tidigare fått mycket kritik för hur upphandlingarna genomförs. I ett försök att förenkla hanteringen, sänka kostnaderna och samtidigt höja kvaliteten på utvärderingar och göra dem mer jämförbara genomfördes 2011 en upphandling av tjänsterna. Då valdes tre bolag ut varav det vinnande hade första tjing på samtliga uppdrag och genomförde över 80 procent av alla utvärderingar.

Förra året genomfördes en utvärdering av det system som blev resultatet av 2011-års upphandling. Betyget blev underkänt. Rapporten konstaterade att "det valda systemet inte är en lämplig modell för att främja tjänster av hög kvalitet." Utvärderarna av systemet menade att Sida "riskerar att sänka kvalitén på sin utvärderingstjänst genom att inte utnyttja ett bredare nätverk av utvärderingsexpertis inom och utanför Sverige".

Att det tidigare systemet underkändes ledde till att Sida i år valde en annan modell och försökte skapa ett system där flera bolag skulle konkurrera om upphandlingarna. Nu måste alltså hela denna upphandling göras om. I onsdags öppnade Sida för en ny anbudsrunda.

Text: Johan Schmidt