Go to main navigation

Ny FN-chef kan sitta sju år utan omval enligt nytt förslag

En sammanslutning av äldre världsledare föreslår att nästa FN-chef efter Ban Ki-Moon väljs för en period på sju år utan möjlighet till omval. Detta för att stärka FN-chefens oberoende och motverka risken för att det uppfattas som att FN-chefens arbete styrs av intresset av att bli omvald. 

I sammanslutningen De äldre, The Elders, som Nelson Mandela tog initiativ till 2007, ingår Martti Ahtisaari, Kofi Annan, Ela Bhatt, Lakhdar Brahimi, Gro Harlem Brundtland, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter, Hina Jilani, Graça Machel, Mary Robinson, Ernesto Zedillo och Desmond Tutu. Gruppen har syftet att hantera internationella utmaningar. 

"FN-chefen ska inte kunna utsättas för påtryckningar före eller efter utnämningen om att utse människor av en viss nationalitet till tjänster inom sekretariatet i utbyte mot politiskt stöd eftersom detta helt klart strider mot FN-stadgans anda," slår De äldre fast i ett uttalande. 

Gruppen menar att det nya förfarandet bör införas utan dröjsmål innan den nya FN-chefen utses och inleder sitt arbete i januari 2017. 

Förra veckan presenterade gruppen fyra rekommendationer för reformer för att stärka och utveckla FN som fyller 70 år i år. De vill motverka att FN förlorar i relevans likt Nationernas förbund på 1930-talet. 

Gruppen lyfter fram sammansättningen av FN:s säkerhetsråd och vikten av att göra rådet representativt för dagens värld och effektivt i sitt uppdrag att förebygga och ta itu med väpnade konflikter. De vill se en ny kategori medlemmar i säkerhetsrådet, bestående av länder som strävar efter att bli permanenta medlemmar, som tills vidare får sitta en längre period än två år i rådet med möjlighet till omedelbar förlängning när perioden löper ut. 

De äldre menar att det skulle göra säkerhetsrådet mer demokratiskt och därmed stärka FN. 

Gruppen kräver ett löfte från permanenta medlemmar att vetorätten inte får stå i vägen för en humanitär intervention i krissituationer, som när det finns risk för folkmord. Genom löftet skulle stater åta sig att inte använda veto i sådana kriser utan att tydligt förklara vilka alternativ de föreslår för att skydda befolkningen i fråga. I sådana situationer ska de andra medlemsstaterna åta sig att göra ännu större ansträngningar för att enas om effektiva åtgärder. 

Gruppen uppmanar även säkerhetsrådets medlemmar att systematiskt använda sig av "Arria formula"-möten som är ett verktyg som rådet använder sig av för att samla expertkunskap om prioriterade frågor från frivilligorganisationer. Detta för att grupper som företräder människor i konfliktområden ska kunna informera och påverka säkerhetsrådet beslut. För närvarande deltar endast lägre tjänstemän i dessa möten. Nu uppmanas delegationschefer från alla säkerhetsrådets medlemsländer att närvara vid dessa möten. 

Gruppen lyfter också fram FN-chefens roll och kräver ett större oberoende. För närvarande förhandlar de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet om vem som ska utses till generalsekreterare och det finns lite insyn i processen genom vilken kandidater väljs. Gruppen De äldre påpekar att detta strider mot FN-stadgans anda och att generalförsamlingen borde kräva att säkerhetsrådet föreslår mer än en kandidat och där de kandidater som är bäst kvalificerade utses genom en öppen process. 

Gruppen föreslår att nästa FN-chef väljs för en period på sju år utan möjlighet till omval.
 

Text: IPS/Patrick Fernando