Go to main navigation

Nyheter

Utvecklingsåret månad för månad

EU:s utvecklingsår har delats in i olika teman månad för månad. Områden som man särskilt vill belysa. Här de ämnen man ämnar ha fokus på med EU:s egen programförklaring för varje månad.

Januari: Europa i världen
EU finns i princip närvarande i varje land i världen. 139 EU-delegationer är EU:s ögon och öron på marken som ska bidra till att bygga hållbara partnerskap.

EU ska med FN:s millenniemål som bas, hjälpa till att forma en global utvecklingsagenda som ska bidra med varaktig förändring och som ska ta oss närmare det slutliga målet: ett anständigt liv för alla.

Februari: Utbildning
Skolan är den bästa investeringen för att motverka ojämlikhet och fattigdom, och dessutom grunden för ett gott samhällsbyggande. 50 miljoner barn har idag inte tillgång till grundskola och cirka 250 miljoner kan inte läsa, skriva eller har grundläggande kunskap i matematik.

Mars: Kvinnor och flickor
Att födas som flicka är i stora delar av världen att redan från början hamna i underläge. Många kvinnor upplever diskriminering genom hela livet; som att inte få gå skola, vara underbetalda eller nekas grundläggande hälsovård för sig själva och sina barn.

Ger man flickor samma möjligheter och resurser som pojkar är det inte bara en individuell framgång utan det gynnar även hela samhället. Att motverka könsdiskriminering är inte bara moraliskt rätt - det är också ekonomiskt smart.

April: Hälsa
Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och stor del av resurserna går till detta område. Men framstegen – särskilt det som rör kvinnors och barns hälsa - har gått långsamt i många länder. Hur kan vi lära oss av detta och bryta den onda cirkeln där fattigdom undergräver hälsa, och ohälsa cementerar fattigdom? 

Maj: Fred och säkerhet
Sjuttio år efter andra världskriget fortsätter konflikter och våld att underminera levnadsförhållanden i många länder och gör alla försök till långsiktig utveckling omöjlig.  Motmedlet är en kollektiv och heltäckande strategi - från tidig varning och förebyggande till tidig återhämtning, stabilisering och fredsbyggande. Utvecklingspolitiken måste bygga motståndskraft och hjälpa de drabbade länderna tillbaka på en väg för hållbar utveckling, så att folk kan leva i stabila samhällen.

Juni: Hållbarhet och rättvis arbetsmarknad
Utvecklingsländerna är de mest sårbara för klimatförändringar, naturkatastrofer eller mat- och bränslekriser. Hållbar grön tillväxt kan lindra fattigdomen, skydda den naturliga miljön och säkerställa anständiga jobb där arbetstagarnas rättigheter och sociala skydd respekteras.

Det finns 200 miljoner arbetslösa i världen, men endast en fjärdedel av befolkningen i arbetsför ålder i utvecklingsländer har ett anständigt arbete; nästan 900 miljoner människor lever i hushåll med inkomster under fattigdomsgränsen. Företagen är jobbskapare, leder innovation, förändring och är därför nyckeln till att säkerställa en ansvarsfull arbetsmarknad och hållbar utveckling.

Juli: Barn och ungdom
När världens ledare undertecknade Barnkonventionen för 25 år sedan, lovade de att garantera alla barn rätten till liv, utbildning och hälsa, att behandlas rättvist och att vara sedda. Men har världen hållit sina löften? Som Nelson Mandela sa: " Ett samhälles själ visar sig hur det behandlar sina barn."

Augusti: Humanitärt bistånd
Naturkatastrofer, krig och konflikter kan få förödande effekter på civilbefolkningen. Då krävs det humanitärt bistånd för att drabbad befolkning ska överleva. Humanitärt bistånd efter en kris ska svara för att det finns grundläggande behov såsom mat, husrum, rent vatten eller fysiskt skydd. Det europeiska humanitära biståndet är också ovillkorligt. Det finns för alla som behöver, oavsett ras, etnicitet, religion, kön, ålder eller politisk övertygelse. Det handlar om mänsklig värdighet, inte om politik.

September: Migration och demografi
I dag är världens befolkning cirka 7 miljarder, 2050 beräknar experter att siffran är 9 miljarder och att 7,8 miljarder av dem kommer att leva i underutvecklade länder. Redan nu bor hälften av alla människor i städer, den utvecklingen kommer att fortsätta.

Över hälften av världens 230 miljoner migranter bor i länder med svag ekonomi. De kan utgöra ett tillskott till ländernas utveckling men alltför ofta lämnas de utan hjälp och utsatta för exploatering och människohandel.

Oktober: Livsmedelsförsörjning
Undernäring dödar mer än 3 miljoner barn varje år och lämnar miljontals med psykiska och fysiska men för livet. Varje dag går en av åtta hungrig för att hen inte kan hitta eller har råd med näringsriktig mat.

För länder som strävar efter att klättra på utvecklingsstegen, är detta ett särskilt hårt slag. Matförsörjning för en ständigt växande global befolkning är en prioriterad fråga.

November: Klimatförändringar och hållbar utveckling
Efter millenniemålen som sattes år 2000 har världen gjort stora framsteg med att minska fattigdomen. Men stora utmaningar återstår på alla områden, och ett - klimatförändringar - är bland de allvarligaste. Det är ett särskilt hot mot utvecklingsländerna, eftersom deras ekonomier är beroende av klimatkänsliga naturresurser. Men vi sitter alla i samma båt. Framtiden för vår planet beror på våra handlingar nu.

December: Mänskliga rättigheter
Demokrati och mänskliga rättigheter är EU: s vägledande principer och vi betonar dem hårt i vårt internationella samarbete.

Mänskliga rättigheter är en hörnsten i inkluderande, levande samhällen där regeringar arbetar i folkets intresse och där alla är fria att bidra till samhällsutvecklingen. När styrningen misslyckas och mänskliga rättigheter kränks är det de fattigaste och mest sårbara som drabbas hårdast. Att övervinna de hinder som vidmakthåller brott mot mänskliga rättigheter - bekämpa diskriminering, garantera rättssäkerhet och bygga rättvisa och inkluderande institutioner - är avgörande om vi ska kunna upprätthålla mänsklig värdighet, bekämpa fattigdom, öka jämlikheten och förebygga konflikter.

Text: David Grossman