Go to main navigation
En funktionshindrad pojke stiger ur en bil.

Trots att ett av FN:s nya utvecklingsmål handlar om att alla människor, oavsett funktionsvariation, ska få tillgång till en jämlik och inkluderande skolgång minskar finansieringen för att detta mål ska kunna uppnås. Egypten är ett av många utvecklingsländer där det finns få resurser för barn som lever med funktionshinder.

Foto: Cam McGrath/IPS

nyhet

Skolor stänger ute miljontals barn

Trots att få skolor i världen är anpassade till barn med funktionsvariationer så minskar stödet till den sortens insatser nu. Förutom att det är en rättighetsfråga så är det också en ekonomisk förlust för länder att inte satsa på en skola som inkluderar alla.

Ett av FN:s nya hållbara utvecklingsmål handlar om att alla människor, oavsett funktionsvariation*, ska få tillgång till en jämlik och inkluderande skolgång. Men trots denna globala målsättning minskar finansieringen för att detta mål ska kunna uppnås, visar en ny rapport från organisationen International Disability and Development Consortium, IDDC. Enligt rapportförfattarna slår resursbristen särskilt hårt mot barn – närmare hälften av de 65 miljoner barn som lever med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer går inte i skolan.

Förutom att det i grund och botten handlar om en mänsklig rättighet, så går länder som inte satsar på människor med funktionsvariationer även miste om stora potentiella inkomster.

– I exempelvis Bangladesh leder bristen på skolgång och arbete för människor som lever med funktionsnedsättningar till att landet går miste om flera miljarder i inkomster årligen, säger Nafisa Baboo, som varit med och tagit fram uppgifter till den nya rapporten.

Nafisa Baboo, som själv kommer från Sydafrika och arbetar för organisationen Light for the World, säger att de inkomster Bangladesh kan komma att gå miste om motsvarar drygt 1,7 procent av landets bruttonationalprodukt.

Hon menar att för att uppnå de reformer som krävs för att åstadkomma en jämlik och inkluderande skola för alla räcker det inte att länderna väljer att satsa småsummor.

Den nya rapporten bygger på uppgifter från Bangladesh, Kambodja, Indien, Nepal och Filippinerna, som visar att satsningar på människor med olika funktionsvariationer kan vara mycket kostnadseffektiva.

Kräver jämlika skolor

Nafisa Baboo tycker att världens länder borde satsa på att vidareutbilda lärare och tillgänglighetsanpassa på skolorna. Skatteintäkter bör öronmärkas för att sätta fart på utvecklingen mot jämlika och inkluderande skolor.

Hon menar också att världens stater måste satsa på att kartlägga situationen för barn som lever med funktionsnedsättningar och de hinder som övervinnas.

– Men många länder saknar den avancerade teknik som behövs för att samla in data, säger Nafisa Baboo.

Det finns också andra problem vad det gäller insamlingen av uppgifter.

– Många familjer tvekar till att medge att deras barn har en funktionsnedsättning på grund av rädsla för att stigmatiseras, eller också är de okunniga om det, exempelvis autism är inte så känt i en del länder.

Resultatet blir att många av dessa barn aldrig börjar i skolan.

Rapportförfattarna slår fast att internationellt utvecklingssamarbete kring de här frågorna är avgörande för låginkomstländer. Av det skälet uppmanar man till ett ökat bistånd till utbildningssektorn, eftersom den nuvarande utvecklingen med en minskad finansiering leder till att barn som lever med funktionsvariationer "hamnar allra längst bak i kön".

 

Lindah Mogeni

 

*ordet funktionsvariation är ett alternativ till orden funktionsnedsättning och funktionshinder, som kan upplevas som värderande, men refererar samtidigt till alla människor eftersom vi alla är olika.