Go to main navigation
migration.jpg

Syriska flyktingar och migranter passerar genom Slovenien.

Foto: Robert Cotič/Wikimedia

nyhet

"Sverige kan göra stor skillnad på migrationsområdet"

Regeringen måste ge Sida tydligare instruktioner att jobba med migration. Det menar Gruppen för global samverkan i en ny rapport. Gruppen lämnar idag sju rekommendationer till regeringens migrationspolitik.
– Det är outhärdligt att Sida inte ens haft en handläggare med ansvar för migrationsfrågor, säger Lisa Pelling, medlem i gruppen och utredningschef på Arena Idé.

Gruppen för global samverkan, som tillsattes av framtidsminister Kristina Persson förra året, menar i sin senaste rapport att Sverige kan göra mer för att stödja världens många migranter. Rapporten handlar inte om den akuta flyktingsituationen, utan om den stora majoritet av världens 244 miljoner migranter som söker arbeten och utbildningstillfällen utanför sina hemländer.

Enligt Lisa Pelling gör Sverige redan idag mycket för att stödja dessa människor, men tillsammans med kollegorna i Gruppen för global samverkan anser hon att det finns flera saker som regeringen kan göra för att förbättra migranternas situation och rättigheter.

– Sverige kan göra stor skillnad på migrationsområdet. Vi har gått från att vara ett utvandringsland som för drygt hundra år sedan var ett av de länder i världen som hade mest emigration per capita, till att vara ett av de länder som flest människor migrerar till. 17 procent av Sveriges befolkning är född utomlands. Vi slår USA och flera andra klassiska invandrarländer och har en serie integrationsframgångar bakom oss. Vi har en bas och en trovärdighet, säger Lisa Pelling.

Med hjälp av sin historia och trovärdighet på området, menar Gruppen för global samverkan att Sverige borde kunna spela en mer aktiv roll internationellt när det gäller en rad migrationsfrågor. Förutom att fortsätta sitt stöd till FN:s flyktingorgan UNHCR bör Sverige verka för att Internationella migrationsorganisationen, IOM, blir ett FN-organ med ett starkare mandat än idag.

Gruppen rekommenderar också att Sverige skriver under FN:s konvention om migrantarbetarnas, och deras familjers, rättigheter. Därutöver Internationella arbetarorganisationen, ILO:s konvention om anständiga arbetsförhållanden för hushållsarbetare.

Instruktioner för migrationsfrågor saknas

Hemma i Sverige pekar Gruppen för global samverkan på vikten av att i större utsträckning än idag inkludera migrationsfrågorna i utvecklingspolitiken. Lisa Pelling tycker att frågorna idag behandlas onödigt styvmoderligt av Sida.

– Sida har inte haft tillräckligt tydliga instruktioner för att jobba med migration och utveckling, trots att detta varit något av ett svenskt flaggskepp som flera migrationsministrar jobbat med, säger Lisa Pelling.

Gruppen vill se tydligare instruktioner för Sida att jobba med hur de pengar som migranter skickar hem till sina anhöriga i hemländerna, remitteringar, kan tas tillvara för att finansiera utveckling. Sida bör också i sina land- och regionanalyser ta med frågor som hur många människor som utvandrat, var de befinner sig, vilken slags relation de har till diasporan, hur stora remitteringar ger de upphov till och hur kan dessa användas för att främja utveckling och fattigdomsbekämpning.

Sidas chefekonom Annika Sundén bekräftar att Sida idag inte har några instruktioner för att jobba med migrationsfrågor, men menar ändå att migration finns med i vissa av myndighetens strategier. Hon ger även exempel på hur Sida jobbat för att genom bosniska diasporagrupper i Sverige bidra till att stödja företagande och att skapa arbetstillfällen i Bosnien. Just nu stödjer de också, genom Forum Syd och även IOM, den somaliska diasporan att jobba med utveckling i Somalia.

– Vi har dessutom precis fått i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera på vilket sätt migrationen berör Sidas verksamhet, säger Annika Sundén. 

Gruppen för global samverkan föreslår att Sida genomför en analys för hur remitteringarna ska kunna maximeras för att bidra till utveckling. Något som Annika Sundén ställer sig positiv till, då Sida redan idag arbetar med hur biståndet kan användas för att kanalisera andra kapitalflöden till utveckling.

Att det framöver kommer finnas en tydligare ansvarsroll för migrationsfrågor hos Sida, tror Annika Sundén inte heller är en omöjlighet.

– Det är outhärdligt att Sida inte ens haft en handläggare med ansvar för migrationsfrågor. Det har varit svårt för personer på Utrikes- eller Justitiedepartementet, som jobbat med med de här processerna, att inte ha en naturlig kontakt på Sida, säger Lisa Pelling. 

 

Erik Halkjaer