Go to main navigation
Julia Kronlid, SD, talar om flyktingkris i september 2015.

Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson, Julia Kronlid, redogör för partiets flyktingpolitik i september 2015. 

Foto: Claudio Bresciani/TT

nyhet

Sverigedemokraterna ansöker om demokratibistånd för hemligt projekt

Med sin nystartade stiftelse Hepatica ansöker Sverigedemokraterna nu för första gången om Sidas partianknutna bistånd. Det handlar om två projekt, varav ett hemligstämplat, men på grund av nya regler avslås troligen ansökan. 

Sedan valet 2014 har det varit möjligt för Sverigedemokraterna (SD) att ta del av Sidas demokratibistånd genom partianknutna organisationer. I och med valresultatet levde SD upp till den regel som innebär att partier som suttit minst en mandatperiod i riksdagen kan få pengar.

Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson Julia Kronlid har också i tidigare intervjuer med OmVärlden bekräftat att partiet länge velat utnyttja möjligheten att ansöka om demokratibistånd. Eftersom partiet nu bildat stiftelsen Hepatica lever SD även upp till det andra kravet, att de själva driver eller samarbetar med en biståndsorganisation.

Två projekt för 7,9 miljoner

I november 2015 lämnade Hepatica in en ansökan om stöd till två program. Totalt beräknas kostnaderna för projekten till 7, 9 miljoner kronor.

Det ena projektet har hemligstämplats av Sida. Enligt Julia Kronlid har SD valt att inte avslöja sin samarbetspartner av säkerhetsskäl. Stödet gäller ett land i Afrika och syftet är att bygga upp en fungerande opposition inom ett av Sverigedemokraternas systerpartier.

Stöd till Libanon

SD har också ansökt om stöd till organisationen ArDO (Arameiska Demokratiska Organisationen) för ett program i Libanon. Tanken är dels att stödja organisationen i deras arbete med att bilda ett politiskt parti, dels att starta ett demokrati- och kulturcenter.

 – Här vill vi arrangera kurser och seminarier för att få kvinnor och ungdomar att engagera sig mer politiskt. De få kvinnor som nu sitter i parlamentet är sällan där på sina egna meriter utan för att de är makar eller döttrar till en manlig politiker, säger Julia Kronlid.

Nationalpolitisk samarbetsorganisation

På den officiella hemsidan beskrivs ArDO som en nationalpolitisk organisation som bland annat arbetar för det arameiska folkets rättigheter. Organisationen beskriver också samarbetet med Sverigedemokraterna på sin hemsida: ”ArDO stödjer SD att bevara svenska värderingar levande i Sverige och SD stödjer ArDO att bevara den arameiska kulturen i Libanon.” Här finns även länkar till artiklar om islamisering.

– ArDO måste få kritisera extrem islamism, araméerna har ju själva blivit förföljda genom historien precis som andra kristna i Mellanöstern. Jag vet att de vill bevara sitt ursprung och skydda förföljda kristna. Men vårt projekt handlar inte om att rädda den arameiska kulturen utan vi har fokus på demokratiarbete och kvinnors deltagande, säger Julia Kronlid.

Sida avslår troligen

OmVärlden erfar att SD:s ansökan troligen inte kommer att beviljas. Förra året skärpte regeringen kraven ytterligare när det gäller demokratistöd genom partianknutna organisationer. I den nya strategi som började gälla från och med januari i år framgår det att partianknutna organisationer måste ha funnits i två år och ha genomgått en omfattande systemrevision innan riksdagspartier kan ansöka om stöd. Hepatica bildades 2015 och har inte genomgått någon systemrevision.

– Det är inget jag kan kommentera, säger Peter Linnér, programspecialist på Sidas enhet för demokrati och mänskliga rättigheter. Jag kan bara bekräfta att SD:s ansökan har kommit in och att beredning pågår men jag kan inte ge besked om vilka som kommer att gå vidare.

Alla behandlas på samma sätt

Om den nya tvåårsregeln i strategin tillkommit för att hindra Sverigedemokraterna från att söka partianknutet bistånd vill Peter Linnér inte heller uttala sig om.

– Det är regeringen som skriver våra strategier, alla berättigade parter blir behandlade på samma sätt, säger han.

Peter Linnér tillägger också att Sidas beslut inte går att överklaga. Julia Kronlid säger till OmVärlden att partiet fått oklara besked från Sida om de nya reglerna, men att man ändå valde att lämna in sin ansökan.

Misstänker politisk strategi

När OmVärlden vill ha en kommentar om det troliga beskedet från Sida hänvisar Julia Kronlid till Ludvig Aspling, som är generalsekreterare på Hepatica och politisk sekreterare på Sverigedemokraternas riksdagskansli.

– Man kan ju misstänka att det finns en politisk sida av den här strategin med tanke på hur tvåårsregeln för partiernas organisationer är utformad. Om det är så att regeln är utformad för att hålla oss utanför då är det naturligtvis väldigt illa, säger han.

Yrkar på att Sida ej tillämpar regel

Redan i sin ansökan fordrar Hepatica att regeln om verksamhet i minst två år inte ska tillämpas och yrkar på att Sida ”inte tillämpar den nya strategin över huvud taget på grund av bristande generalitet enligt Regeringsformen 12:3”.

– Eftersom de andra riksdagspartiernas organisationer funnits under en längre period drabbar kravet endast oss. Därför undrar vi om strategin går att tillämpa generellt, eller om den är till för att reglera ett enskilt fall, det vill säga vår ansökan. Det vill vi få prövat om vi får avslag, säger Ludvig Aspling. 

SD drabbades även förrra gången

När regeringen i all hast ändrade reglerna för partibiståndet strax före valet 2010 var det också enbart Sverigedemokraterna som påverkades. Den nya regeln innebar att endast riksdagspartier som suttit minst en mandatperiod skulle kunna få pengar. SD var då det enda parti som inte levde upp till det nya kravet.

Agneta Larsson