Go to main navigation
Ofördelade resurser - Afrika svälter medan vi slänger 70% av vår mat. ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Finns det en snedfördelning när det kommer till vår mat?

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Allt svårare att säkra mattillgången i afrikanska länder

En av världens största utmaningar för världen är hur alla ska få mat. Produktionen måste dubbleras till 2050 om inte antalet svältande ska fortsätta att stiga  –  men hur ska det gå till?

Det finns mer än nog med mat till alla människor i världen idag, men trots det är 815 miljoner människor kroniskt undernärda. Nästan 20 miljoner svälter. FN:s livsmedelsorgan, FAO, menar att den största utmaningen som världen står inför är hur vi ska säkra mattillgången till en ständigt ökande population. Detta på en planet som redan är hårt ansatt av klimatförändringar som torka och naturkatastrofer. För att se till att ytterligare två miljarder människor har tillgång till mat 2050 måste matproduktionen öka med 50 procent globalt sett, och nästan det dubbla i utvecklingsländer. 

Enligt lägesrapporten Africa Sustainable Development Report 2017, som tagits fram av bland andra FN:s utvecklingsprogram och Afrikanska Unionen knappt två år efter att de globala målen trädde i kraft, var ungefär 217 miljoner afrikaner undernärda 2014–2016. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2010–2012. Enligt de globala målen ska världens hunger vara avskaffad 2030. Men mycket talar för att utvecklingen går åt motsatt håll.

Allt fler svälter

Osäkerheten kring mattillgången i länder i Afrika söder om Sahara är fortsatt mycket allvarlig. 2015 hade 355 miljoner afrikaner begränsad tillgång till mat, och måttlig till allvarlig matosäkerhet ökade från 54,3 procent 2014 till 57,2 procent  överallt i Afrika utom i Nordafrika. Den allvarliga matosäkerheten ökade från 25,3 procent till 26,1 procent under samma period. Enligt rapporten är den växande osäkerheten kring matresurserna den enskilt största utmaningen för att möta det katastrofala problemet med undernäring. Skälet till denna matosäkerhet är framför allt att befolkningsmängden ökat och jordbruksnäringen minskat. I till exempel Sydsudan behöver 40 procent av befolkningen hjälp med jordbruket och matproduktionen. 

 

Små jordbruk och mer vatten

Nästan tre fjärdedelar av de människor som lever i extrem fattigdom livnär sig på småskaliga jordbruk på landsbygden. Att förbättra produktiviteten i jordbruksnäringen är därför en central faktor i kampen för att säkra mattillgången skriver Africa Sustainable Development Report. Till exempel krävs att konstgjorda bevattningssystem utvecklas i större skala. Bara fem procent av alla jordbruk i Afrika har tillgång till konstgjord bevattning, jämfört med 41 procent i Asien och 21 procent globalt sett. Mer konstgödning och större landreformer skulle också bidra till bättre skördar.

Migation och klimatkris 

FAO understryker också att migration och klimat är frågor som är nära kopplade till mattillgång. Stora befolkningsförflyttningar utgör en annan av de viktigaste utmaningarna som världen står inför. Några av de faktorer som driver på den globala migrationen är bristen på mat, fattigdom och det ökande antal extrema väderfenomen som är resultatet av klimatförändringarna. FAO beskriver att många internationella migranter anländer till utvecklingsländer där det redan råder stor konkurrens om begränsade resurser.

FAO skriver också att det är ett gigantiskt problem, men som man kan få bukt med genom ett skifte till mer hållbara produktionsmetoder, politisk handlingskraft och ökad styrning. 

Anna Knöfel Magnusson