Go to main navigation
concord-partier.jpg

Partiernas syn på vad som är mest effektivt bistånd varierar.

Foto: Riksdagen

nyhet

Bristande engagemang och samsyn i globala frågor inför valet

Globala frågor blir allt viktigare för världens framtid – men de båda blocken är otydliga med vad de ser som effektiv biståndspolitik –  och regeringen saknar fortfarande en handlingsplan för hur de globala målen ska uppnås.

Concord Sverige har i en ny rapport kartlagt hur de olika partierna ser på en rad viktiga, globala frågor. Enligt organisationen spretar partiernas politik i de mest centrala frågorna både inom och mellan blocken, liksom i synen på effektivt utvecklingsbistånd.

Enligt Concord finns det ett bristande engagemang bland de folkvalda för att lyfta frågor kring global utveckling. Det finns även en tendens att andra politikområden, såsom migrationspolitiken, påverkar bistånds- och utvecklingspolitiken.

Enligt Concord är spretigheten och bristen på engagemang och bekymmersam. Om Sverige på allvar vill bidra till en hållbar och rättvis utveckling krävs en ordentligt förankrad svensk politik på området. Annars riskerar de globala målen att endast förbli vackra ord, skriver de i sitt pressmeddelande.

Stor skillnad i synen på asylrätt

I årets valrörelse har invandring seglat upp som den viktigaste frågan, därefter sjukvård. I juni 2016 beslöt riksdagen om en tillfällig lagstiftning som kraftigt begränsade möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige i linje med med EU:s miniminivå.

Partierna skiljer sig mycket åt i migrations- och flyktingpolitiken. Socialdemokraterna vill behålla den tillfälliga lagen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gå tillbaka till hur det var innan. Allianspartierna är splittrade, där Centerpartiet som röstade nej till lagen står längst ifrån de andra. Socialdemokraterna vill också villkora biståndet till länder som människor flytt ifrån. De vill att länderna ska emot medborgare som får avslag på asylansökan, vilket mötts av stor kritik. Sverigedemokraterna har också ett liknande förslag.

Läs mer om hur S-förslaget sågas för att bli ”kolonialt bistånd.”

Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill samma sak: att tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla, kraftigt försämra möjligheterna till familjeåterförening och försvåra för statslösa, hbtq-personer med flera, enligt rapporten.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill istället att permanenta uppehållstillstånd ska gälla, men har olika åsikter kring hur det ska gå till, vilka skydd som ska räknas in och vilka krav på försörjning som ska ställas.

Samtliga partier vill att EU tar ett gemensamt ansvar för flyktingar.

Hotet mot demokratin

Inför valet har de 51 organisationerna bakom Concord Sverige tagit fram frågor till valmanifestet #hjärtavärlden. I rapporten ställs ämnena mot partierna ståndpunkter.

Ett område som väckt engagemang bland partierna är hotet mot demokratin och alla, utom Sverigedemokraterna, vill växla upp stödet från Sverige till de som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati.

Men hur det ska gå till varierar. Moderaterna vill kanalisera mer via UD och stödja demokratiska krafter i länder som Kuba, Venezuela och arbeta mer inom EU.

Centerpartiet menar att behoven ser olika ut i olika länder, och ska anpassas därefter, medan Vänsterpartiet vill lyfta frågan på flera sätt, inom EU, med facken, men också genom handelsavtal. Liberalerna vill stödja demokratikämpar oavsett var de befinner sig, även de i rikare länder.

Läs mer om hotet mot demokratin

Alla vill driva jämställdhet – men tolkar det olika

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter enar samtliga partier, men alla gör egna tolkningar av vad det innebär.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lyfter arbetet mot normer och sedvänjor, och Sverigedemokraterna vill fokusera på abortfrågan. I Sverige vill de inskränka aborträtten. Internationellt drivs liknande frågor av den kristna högern i Europa och USA, som då går emot den forskning som visar att många unga kvinnor dör till följd av osäkra aborter i utvecklingsländer där abort är förbjudet.

Sverigedemokraterna tycker inte heller Sverige ska bistå med stöd till de kvinnor som drabbats av komplikationer i samband med osäkra aborter, så kallad abortvård.

Regeringen vill att den feministiska utvecklingspolitiken också riktar sig mot pojkar och män och destruktiva mansnormer. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att 50 procent av biståndet går till kvinnor och flickor.

Den nuvarande regeringen har drivit en feministisk utrikespolitik och den borgerliga alliansen vill fortsätta på linjen, men inte kalla det så.

Vad är effektivt bistånd?

Synen på vad som är mest effektivt bistånd: bilateralt bistånd, från land till land, eller multilateralt, varierar. Moderaterna vill öka kärnstödet till multilaterala organ, som FN, och minska antalet länder som får bistånd. Centern och Kristdemokraterna tror att bilateralt bistånd är mer effektivt. LIberalerna vill också ändra det övergripande målet för Sveriges bistånd, från att bekämpa fattigdom till att verka för demokrati. Sverigedemokraterna vill kanalisera mer bistånd till frivilligorganisationer och multinationella organ, än till Sida

Socialdemokraterna är oroliga för att EU-kommissionen vill ta mer av biståndet till militär- och säkerhetsinsatser.

Parlamentarisk förankring för globala mål önskas

När det gäller Agenda 2030 vill flera partier se en parlamentarisk förankring för en mer långsiktig politik, och diskussioner förs inom partierna vad som ska styra Agenda 2030 framåt, om till exempel regeringens politik för global utveckling (PGU) ska, och kan, styra detta. Liberalerna vill att PGU ska leda handels-, utrikes- och biståndspolitiken, men inte, som i dag, övriga politikområden.

Moderaterna och Sverigedemokraterna är de enda partier som inte ställer sig bakom riksdagens mål där en procent av bruttonationalinkomsten ska gå till bistånd.

Ylva Bergman

Fotnot: Concord Sverige är en paraplyorganisation för civilsamhället som arbetar med globala frågor.