Go to main navigation
concord-partier3.jpg

Vad kan valet få för konsekvenser? Vi har samlat röster från branschen som ger sin syn på valutgången.

Foto: riksdagen

NYHET

Oklart valresultat – så reagerar biståndsbranschen

Dödläge mellan blocken och kraftig framgång för Sverigedemokraterna. Vad kan valet få för konsekvenser för biståndspolitiken och den globala utvecklingen? OmVärlden har samlat reaktioner från ledande företrädare inom biståndsbranschen.

Berit Müllerström, ordförande Union to Union och LO:s andre vice ordförande:

– Vår förhoppning är att jämställdhet och jämlikhet fortsätter att vara ledord för det svenska biståndet och att den ekonomiska globaliseringen möts med en bred verktygslåda.

– Inte minst är detta viktigt för civilsamhällets organisationer och fackförbund, som behöver fortsatt stöd för att kunna kämpa för de mest utsatta människors rättigheter och därigenom skapa långsiktigt hållbar demokrati i världen.  

Mohammed Mohsen, talesperson för Islamic Relief Sverige:

– Islamic Relief Sverige arbetar varje dag för en rättvis och hållbar global utveckling. För att nå målen om fattigdomsbekämpning och jämlikhet är det väldigt viktigt att Sverige fortsätter att satsa en procent av BNI på bistånd oavsett vilken regering det blir.

– De globala resurserna är i dag ojämlikt fördelade mellan män och kvinnor. När bistånd används för att satsa på kvinnors utbildning, inflytande och möjlighet till en egen inkomst så gynnar det hela familjer och samhällen. Därför är det viktigt att den nya regeringen fokuserar på jämställdhet genom en verkligt feministisk utrikespolitik.

Kristina Henschen, generalsekreterare Radiohjälpen:

– I och med att resultatet mellan de politiska blocken blev jämnt samtidigt som SD ökar, föreligger förhandlingar. Bland de flesta partier råder enighet kring enprocentsmålet, medan SD klargjort att de istället vill se 0,7 procent som en bottenplatta. Hur kommer biståndet att användas som spelkort i regeringsförhandlingarna? Om blockpolitiken dödförklaras finns på sikt en risk för att vissa landsamarbeten omförhandlas. Även tyngdpunkten för de grundläggande målen för biståndet, fattigdom respektive demokrati, kan förskjutas.

– Centralt för utvecklingssamarbetets långsiktighet är att handlingsplanen för Agenda 2030 ligger fast och att det biståndspolitiska ramverket inte rivs upp igen. Ingen av dessa är dock förankrade parlamentariskt. Vi som insamlingsorganisation påverkas inte direkt men har möjlighet att styra stödet dit behoven och lidande är som störst, inte utifrån partipolitik.

– Vi kan också konstatera att omvärlden inte genomsyrade valrörelsen, på det sätt som folkrörelserna hade önskat. Däremot är det glädjande att valdeltagandet ökade. Finns det engagemang, finns det hopp!

Anders L. Pettersson, chef för Civil Rights Defenders:

– Sveriges nya regering bör prioritera att biståndet går till insatser som främjar demokrati och mänskliga rättigheter och inte till insatser som indirekt stärker diktaturers förtryck av sin egen befolkning. Biståndet ska tvärtom stödja befolkningars möjligheter att försvara och kräva sin rätt.

– I en tid där auktoritära tankegångar är på frammarsch måste Sverige kraftigt öka stödet för den globala demokratikampen. Utrikespolitiken på andra områden får inte motverka målsättningarna för demokrati och mänskliga rättigheter i biståndspolitiken. Detta gäller även i högsta grad handelspolitiken och innefattar den svenska rösten i EU och i FN.  

– Regeringen bör aktivt arbeta för att svenska företag verksamma i diktaturer följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. När internationella åtaganden är otillräckliga får regering och ytterst riksdag inte tveka att komplettera med lagstiftning som tydliggör deras ansvar. Frivillighet har varit normen, men det har visat sig vara otillräckligt och företagen ska inte kunna utnyttja att det i många länder saknas lagstiftning för att upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter.  

– Det krävs ingen djupare analys av vår omvärld för att se att civila och politiska rättigheter är under angrepp och på tillbakagång även i traditionellt stabila demokratier. De närmaste åren blir därför avgörande för att vända den negativa trenden. Ett stort ansvar faller på Sveriges nästa regering.

Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp, IM:

Vi vaknar upp till ett splittrat Sverige, vilket innebär enorma utmaningar. Nu kommer det att krävas en stor tilltro till den kompetens inom globalt utvecklingssamarbete som redan finns, så att vi inte tappar fart.

Med det här valresultatet finns det anledning att tro att fokus kommer att ligga på att enas i de viktiga nationella frågorna. IM kommer att kämpa för att den svenska politiken, trots en splittrad riksdag, inte ska glömma att läget i världen påverkar oss och vi påverkar världen. Stödet till fattigdomsbekämpning, demokrati, mänskliga rättigheter, och humanitära insatser måste ske med en helhetssyn och i samklang med och strategisk koppling till de globala hållbarhetsmålen för klimat, fred och samverkan.

Jag tror att det som kan hålla ihop landet i det här läget är civilsamhället och därför skulle jag vilja se en reform för att stärka civilsamhällets utrymme att agera, både nationellt och internationellt.

– Vi hoppas också på ett större ansvarstagande för hur vi pratar med och beter oss mot varandra, och har därför skickat ett brev till partiledarna.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU:

– De senaste åren har världen blivit allt mer polariserad i frågor som abort, sexualundervisning och hbtq-personers rättigheter. Sverige har idag en ledarposition i arbetet för SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både genom vårt bistånd och vår röst. Det blev inte minst tydligt när Sverige var med och tog initiativet #SheDecides, som ett svar på Trumps attacker på aborträtten.

– Sverige har varit tydligare och modigare än de flesta andra länder tack vare ett starkt stöd från höger till vänster i riksdagen för enprocentsmålet och för SRHR-frågorna. En tydlig majoritet av svenska folket har röstat på partier som försvarar rätten till sin kropp och sexualitet. RFSU förutsätter att det kommer återspeglas i politiken under nästa mandatperiod och hoppas att Sverige ska öka andelen av biståndet som går till SRHR. Det förutsätter dock att SD inte får något politiskt inflytande. SD vill sänka biståndet och i synnerhet minska stödet till arbetet för aborträtten. Om Sverige börjar kompromissa med sexuella och reproduktiva rättigheter skulle det få allvarliga konsekvenser. Risken är stor att fler länder skulle följa. Världens kvinnor och flickor skulle betala ett mycket högt pris för det.   

Foto: Viktor Gårdsäter 

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna:

– För kvinnors rättigheter och svensk jämställdhet är det nedslående att SD ökar till 17,6 procent, men det är viktigt att komma ihåg att en bred majoritet av väljarna ändå har röstat mot SD:s kvinnofientliga politik. Dessutom kom jämställdheten på tredje plats bland väljarnas viktigaste frågor i SVT:s vallokalsundersökning. Nu är det upp till en kommande regering att se till att SD inte får inflytande och därmed möjlighet att försämra för Sveriges kvinnor.

– Har vi riktig otur blir jämställdheten och kvinnors rättigheter ett av de politikområden som går att kompromissa med när partierna måste ta hänsyn till SD.

– Vi riktar samma uppmaning nu till den blivande statsministern som vi gjorde innan valet. Om du bryr dig om kvinnors rättigheter, samarbeta aldrig med SD. Vi har sett den här utvecklingen i de länder där vi jobbar och vi vet vad nationalismen får för konsekvenser för kvinnorna.

 

Erik Lysén, internationell chef för Svenska Kyrkan:

– Valresultatet behöver inte leda till dramatiska förändringar i biståndets inriktning. Det finns ett brett stöd för prioriteringarna på bland annat klimat och jämställdhet, och enighet om de grundläggande principerna för biståndet. Förhandlingarna i Bryssel om EU:s nya biståndspolitik blir en indikation på hur starkt en ny regering står fast vid principerna för utvecklingseffektivitet. Förslaget från EU-kommissionen innebär bland annat att biståndet underordnas EU:s övergripande säkerhetsintressen.

– Om en ny regering får indirekt stöd från Sverigedemokraterna kommer det humanitära biståndet troligen prioriteras framför långsiktigt bilateralt utvecklingssamarbete. Mer bistånd kan också komma att användas till migrationsrelaterade kostnader i länder från vilka det kommer många migranter och flyktingar. Det blir då en viktig uppgift för civilsamhället att fortsätta bevaka att Sverige följer biståndets principer och inte använder biståndet för egna nationella intressen. 

Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen:

– Det är väldigt oklart fortfarande men en viktig fråga just nu är ju hur mycket inflytande Sverigedemokraterna får, det kan påverka både miljö- och biståndspolitiken negativt. Nu är det viktigt att värna om det öppna, demokratiska och multikulturella samhället, både i världen men även här hemma i Sverige. Vi är oroliga för både miljöpolitiken men också för hur utvecklingssamarbetet  kan komma att utformas. 

– Vi skickade precis inatt ut ett pressmeddelande där vi trycker på att en majoritet står bakom så många som 10 av de åtgärder som naturskyddsföreningen föreslog i sin valgranskning, till exempel vad gäller att fasa ut merparten av skatteundantagen för användning av fossila bränslen. det visar ändå på att det finns bra möjligheter för att samarbeta kring de här frågorna framöver.

Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén:

– De senaste åren har vi sett att politiken i Europa alltmer präglas av egenintresse och nationalism. En kommande regering måste stå emot reflexen av att bli inåtblickande när omvärlden upplevs vara orolig. De som lever i extrem fattigdom kommer de närmsta åren leva i länder som är drabbade av kris och konflikt.

– Sverige måste fortsätta arbeta för en långsiktig biståndspolitik som sätter fattigdomsbekämpning, jämställdhet och förebyggande av krig och kriser högst på dagordningen, även när det finns krafter som vill dra i en annan riktning. Biståndet får inte urvattnas genom att användas för andra politiska syften, som att stärka gränskontroller eller finansiera militära insatser. Det är viktigare än någonsin att biståndsgivare inte flyr från utmaningen att arbeta långsiktigt i sköra och konfliktdrabbade stater. Sjukvård och utbildning var två frågor som ansågs viktiga bland svenska väljare. I Afghanistan har biståndet en avgörande roll för att människor ska få sina grundläggande rättigheter, som tillgång till utbildning och sjukvård, tillgodosedda.

 

Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty International i Sverige:

– Våra krav på den nya regeringen är desamma oavsett hur den ser ut. De mänskliga rättigheterna måste skyddas och värnas i alla lägen. Det inkluderar att använda en retorik som visar på respekt för alla människors rättigheter och lika värde.

– Några särskilt angelägna insatser är att: stötta och ge legitimitet åt människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer i världen, EU och i Sverige så att de kan verka; fortsätta prioritera sexuella och reproduktiva rättigheter i världen, även inom EU; värna och respektera rätten att söka asyl, och återinför familjeåterförening för alla som beviljats asyl i Sverige; ta ansvar för att skydda rättigheterna för EU:s mest diskriminerade minoritet, romerna; ta ansvar vid all utrikeshandel och se till att vidta åtgärder för att leva upp till internationella standarder, såsom FN:s vägledande principer; arbeta strategiskt och långsiktigt mot straffrihet och för ansvarsutkrävande i människorättskriser som i Syrien, Jemen och Myanmar samt respekt för mänskliga rättigheter måste vara ett centralt villkor när tillstånd ges för svensk export av krigsmateriel.

Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska Missionsrådet:

– Nu är det skarpt läge för Sveriges demokrati. Det går inte att blunda för att vår framtid hänger ihop med det som händer i resten av världen. När nationalism och protektionism ökar måste våra folkvalda politiker ta ansvar för de globala perspektiven i svensk politik genom att stå upp för allas mänskliga rättigheter och en hållbar värld.

Vi är redo att göra vår del och uppmanar nästa regering att upprätthålla de gemensamma åtaganden som gjorts med svenska civilsamhällesorganisationer för stärkt dialog, kvalitet och långsiktighet i utvecklingssamarbetet.

Vi oroas över att religion och religionsfrihetsfrågor polariseras allt mer. Populistiska utspel från både höger och vänster under valrörelsen har misstänkliggjort människor som skiljer sig från majoritetssamhället, inte minst vad gäller religion. Det är tydligt att våra politiker behöver mer kunskap för att kunna förhålla sig sansat till de religiösa rörelserna. Dialog och inkludering stärker det demokratiska samhället.  

 

Anna Tibblin, generalsekretare för We Effect och Vi-Skogen:

– Både S och M talar om att SD inte ska få avgöra svensk politik. Problemet är att de redan gör detta. Det är inte bara SD som kopplar samman utvecklingsbistånd och migration. Tesen om att ”hjälpa folk där de bor så att de inte kommer hit” används, mer eller mindre subtilt, av fler partier. Det handlar om en värdeförskjutning. Det är både obehagligt och djupt oroande. Så här har det varit ett tag nu, samtidigt som jag tror att många av oss har legat lågt därför att vi inte vill spela populistiska krafter i händerna. Men var lämnar det oss? Vi behöver ta ett tydligare ansvar – prata mindre om anslag och mer om vilket samhälle vi vill ha. Frågan handlar inte om biståndets vara eller icke vara – utan om varför det bedrivs. 

– Att bedriva bistånd är inget självändamål – det är ett medel för ökad rättvisa och minskad fattigdom. Biståndsviljan måste bygga på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv; i Sverige och alla andra länder. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter; inte om fördelningspolitik.

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna:

– Att Sveriges parlamentariska läge är osäkert strax efter valet är ett symtom på den oro och osäkerhet som har präglat årets valrörelse.

– Inom Afrikagrupperna, vars mål är en rättvis värld, ser vi dock med tillförsikt att stödet för flera partier som just fokuserat på allas lika värde, solidaritet och mänskliga rättigheter ökat betydligt inom båda blocken. Det utgör en stark motkraft till populismen och missnöjet som ju många befarat skulle ta ännu mer plats än vad det faktiskt gjorde. En stor majoritet av svenska folket har, oavsett vilka som kommer att bilda regering, valt demokrati, mänskliga rättigheter och en fredlig utveckling som riktning. Och statsministerns positiva och stadiga besked om den kommande tiden inger stort förtroende i detta ödesval där samtliga partier har en viktig roll att fylla för att värna den demokratiska processen och stabiliteten.

– När vågor av populism, missnöje och extremism sköljer över Europa och USA måste varje initiativ för mänskliga rättigheter, respekt och humanism värnas. 

 

Redaktionen