Go to main navigation
illustration zambia korruption spargris krossad
©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Det finns misstankar om korruption i ett program som betalar ut kontantstöd i Zambia, ett program som bland annat får stöd av Sida.

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Sida stoppar bistånd till Zambia – en halv miljon riskerar bli utan bidrag

Ett biståndsprogram i Zambia till de allra fattigaste har stoppats för utredning av korruption. Nu har en minister avsatts och brott utreds.

Sida har tillsammans med givare från Finland, Storbritannien och Irland stoppat sina utbetalningar till ett program som delar ut kontantbidrag till de mest fattiga i Zambia. Kontantstödet når en halv miljon människor.

Det var i början av augusti som misstankar om oegentligheter uppdagades och Sida och de andra givarna valde att frysa sitt stöd. Det handlar framförallt om misstankar om att utbetalningar som skett via den zambiska posten inte gått rätt till.

Misstankarna uppdagades av den zambiska riksrevisionen som håller på att slutföra sin revision för 2017. När den zambiska staten tog del av ett utkast på revisionen inleddes en nationell brottsutredning .

– Vi fick rapportering som tyder på att zambiska förmånstagare inte fått sina bidrag och att ministeriet haft problem med utbetalningarna, säger Karin Sverkén, chef för det bilaterala utvecklingssamarbetet vid Sveriges ambassad i Lusaka.

Presidenten i Zambia bestämde sig för att avsätta ansvarig minister och stängde av den ledningsgrupp som är ansvarig för kontantstöden. Även chefen på den zambiska posten fick gå.

Läs mer om korruption på den afrikanska kontinenten.

Problemen upptäcktes i våras

Karin Sverkén anmälde korruptionsmisstankar till Sidas utredningsgrupp i början av augusti, detta efter att ministeriet i Zambia själva refererat till bland annat det pågående revisionsarbetet. Men problemen med att förmånstagarna inte fått sina bidrag upptäcktes redan i mars i samband med ett fältbesök då Karin Sverkén själv deltog.

– Vi träffade zambier som är med i programmet och de pratade då om att de inte fått sina bidrag, säger hon.

I början av året hade den zambiska posten blivit en av aktörerna som skulle leverera kontantbidragen.

– Vi gjorde ingen korruptionsanmälan då eftersom det mer handlade om brister i ett nytt uppdrag - om postens kapacitet, men vi pratade med ansvarig minister i Zambia och uttryckte vår oro.

En översyn av de olika betalningsmekanismerna tillsattes därefter av den zambiska regeringen. Givarna, ministeriet och Unicef gjorde ytterligare fältbesök och slutsatserna av översynen presenterades nu i början av augusti och blev en av de bidragande faktorerna att misstänka korruption.

Kontantbidragen har hanterats av tre olika betalningsutförare och det är framförallt bland de som utförts av den zambiska posten där det finns störst misstankar om korruption.

Hur mycket pengar det handlar om är i nuläget oklart. Karin Sverkén har ännu inte fått ta del av riksrevisionen som väntas vara klar i mitten av oktober. Sida har blivit ombedda att lämna uppgifter om de utbetalningar som gjorts till programmet.

– Det som händer från zambisk sida är väldigt positivt, att de har tillsatt en egen brottsutredning och stängt av ansvariga personer på ministeriet och zambiska posten. Nu får vi vänta på att utredningarna blir klara, säger Karin Sverkén.

En halv miljon zambier förlitar sig på att få sitt kontantbidrag varannan månad, varav en stor andel går till kvinnor (72 procent) och personer med funktionsnedsättning (12 procent).

När kommer ni kunna återinföra stödet?

– Just nu är det väldigt svårt att säga. Det beror på hur snabbt brottsutredningen och riksrevisionen blir klara, och hur den nya ministern kommer agera. Vi måste återfå förtroendet för programmet. Det känns osannolikt att vi kommer göra några utbetalningar i år, om jag ska vara realistisk, säger Karin Sverkén och fortsätter:

– Men jag hoppas inte att det här programmet går i stå alltför länge, mycket av framgångsfaktorn bygger på att det finns en förutsägbarhet, att människor får sina bidrag och kan planera sina liv.

Zambia har tidigare varit i blåsväder när det kommer till fall av korruption. Karin Sverkén beskriver ändå Zambia som ett land som är ganska stabilt och öppet, där det går att resa i hela landet.

– Det fanns en öppen mediadebatt om korruptionen förra veckan till exempel, det är positivt. Men korruptionen är fortfarande ett stort problem som vi jobbar aktivt med. Här är biståndet en viktig del i att bekämpa korruptionen, att stärka system, stötta aktörer som arbetar med korruption och ansvarsutkrävande, säger Karin Sverkén och betonar det viktiga i att noggrant följa upp alla biståndsmedel och ständigt föra en diskussion om korruption med samarbetspartners.

– Vi är hårda mot den zambiska regeringen, de måste reda ut det här. Vi har noll-tolerans mot korruption. Har pengar kommit bort måste de återbetalas.

Finns det någon risk att kontantstöd kan börja ifrågasättas?

– Jag hoppas verkligen inte det, det finns mycket stöd för att kontantbidrag är oerhört effektivt - att med ganska små medel kan de mest fattiga förändra sina liv. Köpa en get eller skicka sina barn till skolan till exempel. Kontantstöd är ett effektivt sätt att försäkra att ingen lämnas utanför, i linje med de globala målen.

Louise Gårdemyr