Go to main navigation
Sida-personalflytt.jpg

En handfull personer på Sida har redan nu sagt upp sig och angivit den förestående flytten som en bidragande orsak.

Foto: Ill: Iva Troj, © 22blocks

nyhet

Personalflykt hotar när Sida flyttar till Botkyrka

Sidas flytt till Botkyrka riskerar inte bara att bli en kostsam historia – myndigheten riskerar även att förlora personal. På en avdelning svarar hälften att de funderar på att byta jobb.
– Omlokaliseringen syftar inte främst till att spara pengar. Det är en fråga om legitimitet, säger biståndsminister Peter Eriksson.

I måndags berättade OmVärlden att regeringens beslut att flytta biståndsmyndigheten Sida från centrala Stockholm till Botkyrka riskerar att bli en kostsam och utdragen process. Främsta anledningen är att det saknas lämpliga lokaler i kommunen. Att bygga ett nytt kontorshus i Botkyrka drar kostnader och riskerar i framtiden att leda till fördubblade hyreskostnader. Sida räknar inte med att kunna flytta innan år 2022. 

Läs mer: Kostnaden för Sidas flytt till Botkyrka riskerar att skena

En annan farhåga med flytten har varit att personal ska lämna myndigheten. När regeringen fattade sitt beslut för ett år sedan sa dåvarande biståndsminister Isabella Lövin (MP) till Expressen att regeringen inte räknade med det något personaltapp.

– Vi räknar inte med att människor på Sida ska lämna sina arbeten på grund av detta, sa Isabella Lövin.

Men i den konsekvensanalys som Sida lämnat till regeringen skriver myndigheten att en handfull personer redan nu har sagt upp sig och angivit den förestående flytten som en bidragande orsak. Efter att ha samtalat med avdelningschefer och utifrån svaren från en personalundersökning räknar myndigheten med att personal kommer lämna myndigheten vid en flytt.

30-40 minuters längre pendling

Den främsta orsaken är den längre pendlingstiden. Genom att utgå från personalens nuvarande postadresser har Sida kommit fram till att pendlingstiden i snitt kommer att öka med 30-40 minuter per dag beroende på var i Botkyrka som det nya kontoret placeras.

I personalundersökningen uttrycker medarbetarna en oro för att kollegor kommer att sluta på grund av alltför lång resväg. Dessutom finns en ängslan över att Sida kommer att bli en mindre attraktiv arbetsgivare samt en oro för att kontoret kommer vara beläget på en plats som inte uppfattas som trygg.

Sida skriver: ”För närvarande finns det en god alternativ arbetsmarknad för relativt många personalkategorier och det finns därmed en risk att tappa en del av den personal som får avsevärt längre restid.”

Exakt hur stort personaltappet förväntas att bli kan Sida inte säga i dagsläget. Frågan ställdes aldrig rakt ut i personalundersöknigen. Men en av de operativa avdelningarna tog ett eget initiativ och frågade sina medarbetare. På den avdelningen uppgav drygt hälften att de funderade på att byta jobb på grund av flytten.

Den stora majoriteten får längre resväg

Frågan kommer nu ställas till samtliga medarbetare och presenteras i en andra konsekvensanalys som lämnas till regeringen i slutet av februari. Enligt Rebecka Orrenius Alffram, som är projektledare för flytten på Sida, är känslorna blandade bland personalen.

– Det är lite både och. En del ser med tillförsikt fram emot något nytt, andra tycker att det är besvärligt. Vi vet att den stora majoriteten får mycket längre resväg vilket många upplever som problematiskt, säger hon.

Läs mer: Så reagerar personalen på Sida-flytten

Det är svårt att sia om vilka personella effekter flytten kan tänkas få, menar Rebecka Orrenius Alffram.

– Det finns exempel på mindre myndigheter som har flyttat långt. Då vet vi att det är väldigt stor andel av medarbetarna som inte flyttar med. Men vi är unika på det sättet att vi är en stor myndighet som fått ett omlokaliseringsbeslut till närområdet där det i dagsläget saknas kontor. Det är svårt att säga exakt vad det kommer att innebära, säger hon.

Regeringen: Inga planer på att riva upp beslutet

Den nyutnämnde biståndsministern Peter Eriksson (MP) skriver i ett mejl till OmVärlden att den nya regeringen inte har några planer på att riva upp beslutet.

– Jag kan förstå att en omlokalisering av ens arbetsplats kan medföra tankar och i vissa fall oro, men regeringen har i dag inga planer på att förändra beslutet, skriver han.

Enligt Eriksson är utlokaliseringen ett led i regeringens ambition att öka den statliga närvaron i olika delar av landet.

– Omlokaliseringen syftar inte främst till att spara pengar. Det är en fråga om legitimitet. Där staten är fysiskt närvarande ökar förtroendet och nöjdheten bland allmänheten. Det handlar såväl om landsbygd som storstad som innerstad och ytterområden, skriver han.

Flytten till Botkyrka är en process som kommer pågå under resten av mandatperioden.

– Det här är en fråga som vi kommer att arbeta med under kommande mandatperiod, i nära dialog med Sidas ledning och personal. Frågan lyftes redan i måndags när jag gjorde mitt första besök på myndigheten. Min ambition är att flytten ska bli så trygg och bra som möjligt, skriver Peter Eriksson.

Svårare med möten och event

På grund av den ökade pendlingstiden kommer möjligheten till fysiska möten, nätverkande och utåtriktade evenemang att minska för Sidamedarbetarna i Botkyrka. I sin konsekvensanalys skriver Sida att man i dag tar emot i snitt 1 000 besökare varje månad. Personal i de operativa verksamheterna deltar i snitt i 1-2 möten varje vecka utanför kontoret, såsom på Utrikesdepartementet, eller på andra departement, myndigheter, lärosäten eller hos biståndsaktörer. Dessa möten är förlagda till centrala Stockholm och personalen tar sig till och från mötena under arbetsdagen. Detta kommer att försvåras i framtiden.

Dessutom påverkas förutsättningarna för att ta emot internationella besökare, inte minst högnivåbesök, som ofta har ett pressat program med andra möten i Stockholms innerstad. Sida leder och samordnar även olika aktörsplattformar, till exempel Swedish Investors for Sustainable Development (SISD), Svenska myndigheter för hållbar utveckling (SMHU) och näringslivsforumet Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD). Sida gör bedömningen att det blir svårt för deltagarna i dessa nätverk att i framtiden prioritera möten som läggs utanför centrala Stockholm.

4 av 10 kommer att delta i Botkyrka

Sida arrangerar i dag också en stor mängd externa evenemang, debatter och möten för både allmänheten och mer specifika målgrupper. Under 2017 arrangerade Sida bland annat åtta större seminarier, så kallade Development Talks, med mellan 100 och 300 deltagare. I en enkätundersökning bland deltagarna svarade endast 40 procent att de i framtiden kommer att delta i evenemangen om de förläggs till Botkyrka.

Sida framhåller dock att en flytt till Botkyrka kan öppna upp för andra oväntade möten samt att en ökad användning av så kallade ”resfria möten” kan kompensera svårigheten att träffas fysiskt. Sida skissar också på möjligheten att behålla en eventlokal i centrala Stockholm, det beräknas dock kosta 3-7 miljoner extra per år.

Mikael Färnbo