Go to main navigation
Pollution from a factory in Texas

Företagen måste börja fokusera på långsiktiga lösningar som också kräver kraftiga minskningar, som till exempel utsläpp från fossila energikällor.

Foto: Shutterstock

Forskare: "Samhället har gjort för lite för att ställa om"

En ny studie visar att många företag "grönmålar" sitt hållbarhetsarbete genom att bara fokusera på det som de redan gör bra. Företagen är dåliga på att presentera meningsfulla och mätbara hållbarhetsmål.

Flera länder i världen, däribland många av EU:s medlemsstater, ställer krav på att stora företag kontinuerligt ska redovisa den sociala och miljömässiga inverkan av sina verksamheter. I Sverige måste till exempel företag upprätta en hållbarhetsrapport om medelantalet anställda under de två senaste räkenskapsåren överstiger antalet 250 medarbetare, om balansomsättningen har uppgått över 175 miljoner kronor eller om nettoomsättningen uppgått över 250 miljoner kronor.

En ny studie visar att många företag, i världen, har följt rekommendationerna och även infört ytterligare riktlinjer för att öka trovärdigheten i sitt hållbarhetsarbete. Trots detta påvisar studien att vissa företags åtagande endast är symboliska.

Enligt studien riskerar vissa företag till och med att åsidosätta de 17 globala mål för hållbar utveckling, som alla världens länder kommit överens om. Målen ska vara uppnådda senast år 2030 och går också under namnet Agenda 2030.

I studien framgår det att bland annat att 40 procent av 250 globala storföretag inkluderar de globala målen i sina hållbarhetsrapporter, medan bara vart tionde företag följer upp hur de lever upp till de globala målens 169 delmål.  

– Långt ifrån alla företag presenterar meningsfulla mål och det saknas substans i form av konkreta och mätbara delmål. Konsekvenserna blir att företag åsidosätter de områden som bidrar till en märkbar effekt och att vi inte uppnår Parisavtalets klimatmål med att begränsa jordens uppvärmning till väl under 2 grader, säger Filip Johnsson, forskare på Chalmers och en av projektledarna bakom studien.

”Det är viktigt att man tar med hela värdekedjan”.

– Om du bara tittar inom grindarna på din verksamhet så kan det bli grönmålat. Det är viktigt att titta på hela värdekedjan. Verksamheter kan ha intensiva transporter, klimatpåverkande kött som de köper in eller ett avlägset läge som tvingar konsumenterna att åka bil för att ta sig fram. Dessa faktorer är viktiga att uppmärksamma så att förändringen inte blir avskalad till verksamhetens fysiska yta.

Filip Johnsson anser att ansvaret för att leva upp till de globala målen gemensamt ligger hos politikerna, företagarna och konsumenterna.

Det är politiken som sätter ramarna med hjälp av styrmedel. Företagen behöver dels följa politikens styrmedel, men även möta konsumenternas nuvarande och framtida krav på klimatsmarta produkter och tjänster. Risken för företagare som inte följer de globala målen eller konsumenternas krav är att de konkurreras ut. 

– Samhället har gjort för lite för att ställa om och det som görs idag är alldeles för kortsiktigt. Vi måste börja fokusera på de långsiktiga lösningarna då det är de som kräver kraftiga minskningar. I många fall finns det ett gott uppsåt med kortsiktiga förändringar då företagen uppmärksammar problemen och försöker arbeta förebyggande. Sverige har definitivt företag som ligger bra till, men även företag som har fina redovisningar men som inte gör så mycket.

En rekommendation som Filip Johnsson gärna skulle se är att det i Sverige tas fram ett system för att på ett rimligt sätt villkora de statliga åtgärdspaketen till företagen under den pågående covid-19-pandemin. Åtgärdspaketen ska enligt finansminister Magdalena Andersson stärka Sveriges ekonomi och bygga ett långsiktigt samhälle efter coronakrisen. Detta ska göras genom att bland annat investera i jobb och klimatet.

– Man kan inte begära att företagen fullständigt och kortsiktigt ska ställa om men ett strukturerat sätt att fasa in villkor för stöden krävs för att inte återgå till ”business as usual", säger Filip Johnsson.

Läs också: Klimatavtryck utomlands bromsar hållbar utveckling i Sverige

Studien är gjord av fem forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och IVL svenska miljöinstitutet som inom projektet Mistra Carbon Exit har studerat hur globala storföretag bidrar till de 17 globala målen för en hållbar utveckling, eller Agenda 2030. Forskarna har analyserat tidigare studier som kartlagt företags hållbarhetsarbete, analyserat några vanliga metoder som företag använder för att bedöma hur de kan bidra till de globala hållbarhetsmålen samt gjort en fallstudie för bygg- och anläggningssektorn. 

Sandra Rupar