Go to main navigation
Svenskt militärfartyg

Den svenska Försvarsmaktens klimatarbete omfattas av sekretess vilket försvårar den civila granskningen av deras arbete mot att uppnå klimatmålen.

Foto: Saabgroup.com

Försvarsmaktens klimatarbete döljs av sekretess

Det är på grund av sekretess svårt att kontrollera stora delar av Försvarsmaktens klimatarbete. "Det finns ingen anledning till det", säger en av författarna bakom Svenska Freds granskning av hur Försvaret rapporterar sin klimatpåverkan.

Sveriges ambition är att ligga i framkant i genomförandet av Agenda 2030 och minska utsläppen till netto nollutsläpp till senast år 2045. För att säkerställa att Sverige uppnår sina miljö- och klimatmål har regeringen utsett 26 myndigheter och länsstyrelser som fått i uppdrag att varje år rapportera sin klimatpåverkan till Naturvårdsverket. 

En av Sveriges så kallade miljömålsmyndigheter är Försvarsmakten, som behöver rapportera hur mycket motorbränsle man förbrukar inom sin verksamhet. Försvaret inkluderas däremot inte i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter, vilket innebär att de till skillnad från andra myndigheter inte behöver rapportera sina mål och sitt uppföljningsarbete till Naturvårdsverket.

Försvarsmakten har istället ett internt miljöledningssystem som till stor del omfattas av sekretess och delvis redovisas till uppdragsgivarna – regeringskansliet och berörda myndigheter.

Enligt en rapport gjord av organisationen Svenska Freds begränsar det borttagna rapporteringskravet möjligheterna att granska Försvarsmaktens arbete med att nå Sveriges miljö- och klimatmål. Svenska Freds anser att Försvarsmaktens årliga interna miljöredovisningar är så bristfälliga att det nästintill omöjliggör en uppföljning av myndighetens faktiska utsläppsnivåer av växthusgaser.

– Det finns inga relevanta skäl till varför Naturvårdsverkets tillsyn över miljömålen inte ska omfatta också Försvarsmakten. Försvarets egen miljömålsredovisning är inte bara extremt bristfällig, den blir dessutom svagare för varje år. När siffrorna blir sämre avslöjar de allt mindre. Den senaste rapporteringen, år 2019 redovisar inga resultat över huvudtaget och alla deras årsrapporter har fått korrigerats i efterhand, säger Staffan Landin, en av skribenterna bakom Svenska Freds rapport, till OmVärlden. 

Staffan anser att den data som utelämnats inte är skadlig för Sveriges säkerhet om den offentliggörs.

 – Om det finns miljödata som måste vara hemlig för allmänheten, måste den ändå användas för att kunna bedriva miljöpolitik. Den ska kunna diskuteras och följas upp av staten och av myndigheten. Det kan vi inte se ske idag. 

Försvarsmaktens hållbarhetschef, Naznoush Habashian, säger till OmVärlden att Försvaret gör interna sammanställningar, bland annat på utsläpp från drivmedelsanvändning på land, i vatten och i luften, som omräknas till koldioxidutsläpp. Försvarsmakten samlar också in data och sammanställer koldioxidutsläpp för resor och transporter.

Naznoush Habashian uppger att den data som inte redovisas hör till den rapportering som omfattas av försvarssekretess.

– Vad avser kritiken mot våra klimatmål så är detta ett område vi aktivt arbetar med att förbättra genom en nu pågående översyn av befintliga mål kopplat till de uppdrag som Försvarsmakten har. Försvarsmakten arbetar intensivt med bland annat klimatanpassningsåtgärder, enligt förordningen och mot en klimatneutral försvarssektor 2045, enligt det uppdrag regeringen givit oss, säger Naznoush Habashian.

Ett av Försvarsmaktens klimatmål är att minska energiförbrukningen i lokaler och fastigheter med 20 procent. Enligt rapporten står energiförbrukningen endast för 11 procent av deras totala koldioxidutsläpp.

På frågan om det anses tillräckligt för att nå klimatmålen svarar Naznoush Habashian:

– Nej, energiförbrukningen är en av flera faktorer som ingår i utvecklingsarbetet. Ett nytt utvidgat mål för Energi- och klimatneutralitet utvecklas under 2020. Försvarsmakten bedriver ett gemensamt arbete med utveckling tillsammans med övriga försvarsmyndigheter inom ramen för Miljödelegationen.

Försvarsmakten kan i dagsläget inte ge mer detaljerad information om det pågående arbetet avseende det framtida miljömålet. Enligt Miljödepartementet genomför Naturvårdsverket just nu en statlig översyn av vilka myndigheter som ska inkluderas i miljöledningssystemet. Den översynen överlämnas till regeringen i oktober i år.

Sandra Rupar