Go to main navigation
Lund University

Lunds universitet lanserar en onlinekurs för lärare i Agenda 2030. Kursen ska ge lärare verktyg i att implementera de globala målen i sin undervisning.

Foto: Shutterstock

nyhet

Kurs för beslutsfattare i Afrika blir svensk universitetskurs

Vid årsskiftet lanseras en ny kurs om Agenda 2030 för lärare vid Lunds universitet. Den första av sitt slag i Sverige, med ursprung i en kurs för beslutsfattare i Afrika.

En ny onlinekurs vid Lunds universitet ska öka universitetslärarnas kunskaper om de 17 globala målen för hållbar utveckling, eller Agenda 2030. Med hjälp av kursen ska lärarna kunna införliva de globala målen i sin undervisning, oberoende av ämne och institution.

Lärarna ska få lära sig om de globala målen, hur man mäter dem och hur studenterna ska kunna använda sig av målen i sina studier och framtida arbete. Ansvarig är Emily Boyd, professor på Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS.

– Det unika med vår utbildning är att vi vill ge lärare verktyg i hur de kan integrera de globala målen i deras pedagogik och undervisning, och inte bara att utbilda i de globala målen. Idag kan ett företag ha en hållbarhetsexpert, men vi vill att vår utbildning ska bidra till att hela verksamheten besitter de kompetenserna. Hållbarhet ska vara en del av vardagslivet, säger Emily Boyd.

Enligt en undersökning från 2017, av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), är tre av fyra lärosäten i Sverige i behov av att utveckla sitt arbete med undervisning i hållbar utveckling. Lunds universitet kunde i undersökningen visa flera goda exempel, men det framkom också att de hade aspekter att arbeta vidare på.

UKÄ anser att Lunds universitet behöver utveckla sitt arbete med att säkerställa lärares pedagogiska och forskningsbaserade kompetens inom hållbar utveckling. Universitetet behöver också stärka sitt arbete med systematiskt uppföljnings- och utvecklingsarbete inom området för hållbar utveckling inom utbildning.

Den nya onlinekursen är den första av sitt slag i Sverige. Bakgrunden är en utbildning som finansierats av Svenska institutet för att öka kunskapen om de globala målen bland beslutsfattare i Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia. Deltagarna deltog i workshops och undervisning i Sverige och Kenya, samt delvis online.

Projektet kallades ”Land is Life” och omarbetades under covid-19-pandemin till en sommarkurs, online, för studenter på Lunds universitet. Enligt Emily Boyd har studenter på skolan efterfrågat en hållbarhetsutbildning för lärare vilket nu är fallet. Troligen inleds en pilotutbildning under vårterminen 2021.

– Kursen kommer att vara tillgänglig för lärare på Lunds universitet som en del av deras kompetensutveckling. Vi planerar vidare på att göra en MOOC (öppen nätbaserad kurs, reds.anm) som kommer vara åtkomlig på läroplattformen canvas som är tillgänglig för studenter på övriga universitet, säger Emily Boyd.

Sandra Rupar