Go to main navigation
Tiggare utanför butik, intill kafé med gäst.

Ökande klyftor gör det svårt för Sverige att nå de globala målen för hållbar utveckling. 

Foto: Shutterstock

nyhet

Många lämnas utanför när Sverige försöker uppnå Agenda 2030

Sverige är långt från att uppnå målen i Agenda 2030. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har inget hänt på flera områden, framför allt vad det gäller ojämlikhet. ”Den ökar på flera områden”, säger Sara Frankl, på SCB.

Det går trögt för Sverige i arbetet med att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, eller Agenda 2030. Det konstaterar Statistiska centralbyrån (SCB) i sin nya årssammanställning av Sveriges arbete med agendan. 

I förra årets rapport lyfte SCB att Sverige framför allt ligger efter vad det gäller mål 10, 12 och 14. De tre mål som handlar om ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion och hav och marina resurser, men även klimatmålen, nummer 13.

I årets SCB-rapport, Lämna ingen utanför – statistik lägesbild av genomförandet av Agenda 2030, läggs fokus på mål 10 och ojämlikhet. Samtidigt konstaterar SCB på sin hemsida att ”Flera av utmaningarna som Sverige stod inför när Agenda 2030 spikades i FN:s generalförsamling kvarstår fem år senare.”

Sara Frankl är sakkunnig för Agenda 2030 på SCB. Hon säger till OmVärlden att årets rapport inte går igenom mål för mål och delmål för delmål. 

– Många grejer skulle bli detsamma. Det är mycket samma uppgifter och samma statistik. Istället har vi tittat på målen i Agenda 2030, dimensioner i Sidas ramverk för multidimensionell fattigdomsanalys och olika svenska målsystem och utredningar, och kom fram till de områden som vi nu har undersökt, säger Sara Frankl.

Ingen ska lämnas utanför

I rapporten har SCB fokuserat på de ojämlikheter som finns i Sverige och som har att göra med Agenda 2030:s själva grundprincip, att ”ingen ska lämnas utanför”. Alla världens länder har lovat att leva upp till de globala målen, och att inkludera alla människor.

– Sveriges utmaningar ligger till skillnad från många andra länder inte på att alla ska ha tillgång till elektricitet, utan relaterat till vår utvecklingsnivå och vår ekonomiska styrka ser vi att ojämlikheter i samhället är en utmaning i relation till Agenda 2030. Och miljömålen, säger Sara Frankl. 

På sin hemsida skriver SCB att ojämlikheterna mellan olika grupper inte minskar i Sverige, utan istället ökar på flera områden. Det går helt på tvärs med det globala målet nummer 10 om minskad ojämlikhet, som inkluderar bland annat ekonomiska klyftor, social, ekonomisk och politisk inkludering, diskriminering och säker och ansvarsfull migration.

Bland de stora klyftor som SCB tar upp märks till exempel att ekonomisk utsatthet är vanligare bland utlandsfödda än bland personer födda i Sverige och att användningen av antidepressiva läkemedel har ökat stort och är mycket vanligare hos flickor och unga kvinnor än hos pojkar och unga män.

Personer som saknar arbete, är födda utanför Europa eller som inte identifierar sig som heterosexuella avstår oftare än andra från att söka vård av ekonomiska orsaker. Dödligheten i covid-19 under våren var högre bland ogifta äldre människor, låginkomsttagare, för människor födda i fattiga länder och med låg utbildning. 

Måste arbeta hårdare

Av rapportens många exempel framgår det tydligt att inte alla människor i Sverige har samma möjligheter. För att uppnå Agenda 2030 måste Sverige arbeta hårdare för att minska klyftorna. 

Rapporten följer sommarens rapport från den europeiska statistikbyrån, Eurostat, som också särskilt pekar på hur Sverige släpar efter vad det gäller ojämlikhet, men även mål 12 och 14. Något som även tyska Bertelsmann Stiftung och The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) tar upp i sin rapport Sustainable Development Report. Enligt den rapporten ligger Sverige visserligen bäst till att uppnå målen, men kommer inte göra det i nuvarande takt.

Statskontoret presenterade i somras en utredning där regeringen fick kritik för att vara för otydlig i arbetet med Agenda 2030. När OmVärlden tidigare i år intervjuade Sveriges nationella samordnare för genomförandet av Agenda 2030, Gabriel Wikström, sa också han att Sverige måste öka takten. 

För den som vill följa hur Sverige ligger till i arbetet med alla de 17 målen och de 169 delmålen är det förra årets SCB-rapport som gäller, men i mars 2021 lanserar SCB en hemsida där det ska gå att löpande följa hur Sverige ligger till delmål för delmål. 

Erik Halkjaer