Go to main navigation
Utrikesdepartementet fasad

På utrikesdepartementet kommer man under det närmaste året se över den översyn Statskontoret och Ekonomistyrningsverket gjort av regeringens styrning av Sida. 

Foto: Tage Olsin/CC BY-SA 2.0

nyhet

Regeringen brister i tydlighet gentemot Sida

Regeringen kritiseras för otydlighet i sina instruktioner till biståndsmyndigheten Sida. Det framgår av en översyn gjord av Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, som även saknar tydlighet kring Agenda 2030 i Sidas strategier.

I sin översyn konstaterar Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) att regeringens styrning av Sida ”… är omfattande, komplex och i vissa avseenden otydlig. Det gör att det är en utmaning för Sida att omsätta regeringens styrning i sin interna styrning av verksamheten.”

Enligt översynen är de strategier som Sida ska jobba utefter för otydliga och spretiga vad gäller mål, målgrupper och metoder, vilket försvårar genomförande och återrapportering. Regeringens val av inriktning och mål i sina strategier för internationellt utvecklingssamarbete saknar också öppet redovisade motiveringar.

Statskontoret och ESV menar att regeringen måste förtydliga och förstärka sina instruktioner till Sida och motivera hur man väljer de temaområden och platser där svenskt bistånd ska bedrivas. Likaså påpekas det i översynen att Agenda 2030 inte fått genomslag i regeringens styrning av Sida, detta trots att Sverige har som ambition att vara ledande i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Läs också: Statskontoret riktar skarp kritik mot regeringens Agenda 2030-arbete

Översynen har gjorts på uppdrag av regeringen under det senaste året. Den blev klar sista november i år och statssekreterare Per Olsson Fridh, på Utrikesdepartementet, skriver till OmVärlden att man nu kommer analysera och bereda rapporten.

”Det är ett arbete som kommer att pågå under nästa år. Regeringen lägger stor vikt vid att vara transparenta och tydliga i vårt arbete. Därför ser vi positivt på att ESV och Statskontoret kommer med rekommendationer om hur regeringens styrning kan stärkas på dessa områden och kommer analysera dessa förslag med stort intresse”, skriver Per Olsson Fridh till OmVärlden i ett mejl.

Sida stärker uppföljning

Även Sida får viss kritik för bristande transparens i sitt arbete med strategierna, men överlag anser Statskontoret och ESV att myndighetens interna styrning och uppföljningsarbete fungerar bra. Sida kan dock förbättra sitt arbete med lärande i verksamheten.

Sidas överdirektör Marie Ottosson säger till OmVärlden att Sida sedan ett par år arbetar med att stärka just detta, till exempel ska en del fokus på att bereda insatser ha flyttats till ett mer aktivt arbete för att följa upp insatser, säger hon. 

Med hjälp av ett ökat förvaltningsanslag har Sida också kunnat stärka resurserna i fält för bland annat uppföljning av projekt och dialog med partnerorganisationer. En nyuppsatt controllerpool i Stockholm med uppgift att kunna förstärka olika insatser har ännu inte kunnat nyttjas på grund av pandemin. 

Erik Halkjaer