Go to main navigation
Manlig lät anländer till hotell

Av åtta svenska börsbolag med sammanlagt 860 000 anställda har ingen person blivit utredd för köp av sexuella tjänster under till exempel tjänsteresor.

Foto: Jacob Lund/Shutterstock

GRANSKNING

Nolltolerans mot sexköp — men ingen har avskedats

Sveriges största börsbolag, med totalt 860 000 anställda, har riktlinjer som avråder personal från sexköp. Övertramp kan leda till avsked, men detta har ännu inte hänt, visar OmVärldens granskning. 

Paolo Robertos omtalade sexköp har satt ljuset inte bara på trafficking och utsatthet hos kvinnor som säljer sex. Händelsen visar också hur känslig frågan är för näringslivet. Bara några timmar efter att nyheten blev offentlig hade TV4 och sedan även andra samarbetspartners sagt upp sina avtal. 

Men hur hanterar de stora börsbolagen sexuell exploatering, till exempel om anställda köper sex i samband med tjänsteresor och konferenser? När organisationen Realstars, som verkar för att upplysa om sextrafficking, gjorde en undersökning 2019 var det 80 procent av 70 svarande företag som saknade  riktlinjer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

– Jag blev förvånad. Man har ett förebyggande arbete på andra andra områden, som barnarbete, dåliga arbetsförhållanden och säkerhet. Efter me too även stärkt arbete mot sexuella trakasserier, säger Malin Roux Johansson, generalsekreterare Realstars. 

Hon konstaterar att nolltolerans för köp av sexuella tjänster ännu inte är förankrat hos företag och anställda. Trots att det finns tydliga bevis för att resor, konferenser, mässor och event ökar efterfrågan för sexuella tjänster. 

– För män som köper sex måste det bli konsekvenser, säger Malin Roux Johansson.

OmVärlden skickade ut en enkät till de tio största börsbolagen räknat efter omsättning och med verksamhet i flera länder. Vi ville veta om bolagen har en policy, och inte minst hur de hanterar ärenden om det uppdagas att personal köpt sex.  

8 av 10 bolag svarade

Vi fick in svar från åtta bolag med sammanlagt 860 000 anställda, en stor del av dem med verksamhet utanför Sveriges gränser. En del bolag som Electrolux, HM, Scania och Atlas Copco har explicit med sexuella tjänster och risken för människohandel i sina uppförandekoder (eng. code of conduct). Andra bolag hänvisar till mer generella skrivningar om att anställda ska följa nationell lagstiftning och inte göra sig skyldiga till kriminell verksamhet. 

Alla bolagen svarar att de ser allvarligt på om personal köper sex i tjänsten och att det kan leda till olika disciplinära åtgärder, även avsked, men inget av bolagen rapporterar om några ärenden.

Även på Electrolux, med en tydlig policy och noll tolerans vid sexköp, finns inte något ärende man hanterat. Hur ska man tolka det?

– Så är det tyvärr, det är svårt att få reda på om någon köpt sexuella tjänster. Det bästa vi kan göra är att tydligt visa vår inställning - att vi har en tydlig policy och förväntar oss att personalen tackar nej, det gäller även korruption, säger Monica Leinstedt, HR-ansvarig för Electrolux Sverige.

 Hon och kollegan Malin Ekefalk som är ansvarig för Social Responsibility & Community Investment säger att bolaget inte lägger några moraliska aspekter kring sexköp.

– Vårt ställningstagande har vi gjort för att tydliggöra att sexuella tjänster ofta har en kriminell verksamhet i bakgrunden – för att göra det konkret, just för att det inte ska vara en moraliserande fråga, även om jag tycker det förkastligt av den anledningen också, säger Malin Ekefalk.

I många länder är köp av sex inte kriminellt. Hur förankrar man där era regler?

– Det är fortfarande ett brott mot vår policy. Vi lyfter det ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv och vi ser en bred acceptans i företaget oavsett nationalitet, säger Malin Ekefalk.

David Grossman

Så svarade bolagen

AB Volvo (ej Volvo cars) 105 000 anställda

”Anställda förväntas efterleva vår uppförandekod när man reser i tjänst. 

Vi är inte medvetna om något fall där en anställd varit inblandad i den här typen av aktivitet vid affärsresor. Skulle ett sådant fall uppdagas hade vi agerat och noggrant tagit reda på fakta för att bestämma ett passande gensvar mot den anställde. Disciplinära åtgärder hade definitivt behövts att övervägas, inom ramen av tillämplig lag.”

 
HM 171 000 anställda

”I H&M-gruppens uppförandekod uppmanas anställda att alltid följa företagets policyer, riktlinjer samt de lagar som gäller i respektive land de befinner sig i. Bolaget har en resepolicy där det specificeras att en anställd aldrig ska involvera sig i, eller potentiellt bli förknippad med olämpliga situationer eller platser, till exempel företag och personer som tillhandahåller sexuella tjänster eller liknande. Man ska inte heller vistas i miljöer som kan innebära stöd för kriminella eller andra potentiellt oetiska aktiviteter.”

 
Skanska 34 800 anställda

Skanska svarar att det inte har någon dedikerad policy vad gäller köp av sexuella tjänster. ”Vi är trygga med att vår code of conduct även implicit omfattar denna fråga. Den gäller hela vår personalstyrka ”

Bolaget svarar att man inte har ärenden som kopplats till sexköp. ”Är det kriminella handlingar kommer att polisanmälas och kan vara skäl till uppsägning.” 

 
Scania  52 000 anställda

Scania påpekar att de inte är börsnoterade i Sverige utan ett dotterbolag till ett tyskt bolag. Man har en uppförandekod i vilken människohandel och trafficking behandlas. På frågan om de haft ärenden där det framkommit att personal köpt sexuella tjänster i samband med affärsverksamhet svarar bolagets talesperson: ”Detta kan självfallet inte uteslutas, men jag har dessvärre inte tillgång till någon specifik statistik som visar antal rapporter.”

Om det kan leda till uppsägning är svaret: ”Det går inte att besvara frågan generellt, eftersom vi bedömer varje fall för sig. Bedömningen påverkas av t ex av vem det gäller (position, anställningstid) mm.”

 
Electrolux 56 000 anställda
 

”Våra riktlinjer gällande nolltolerans mot köp av sexuella tjänster vid bland annat tjänsteresor är nu helt integrerade med vår Code of conduct och resedirektiv”. 

Electrolux svarar att man inte har någon information om något personalärende kopplat till köp av sexuella tjänster. ”Men det faktum att 30 procent av alla köp av sexuella tjänster sker i samband med tjänsteresor har vi som globalt bolag tagit fram riktlinjer för att adressera detta”.

”Alla personalärenden bedöms alltid utifrån det enskilda fallet, men i grunden leder alla brott mot våra policys till disciplinära åtgärder (som i de grövsta fallen kan inkludera avsked).”

 
 Atlas Copco  43 000 anställda
 

”Vi har nolltolerans när det gäller korruption, mutor och bestickning samt allt som rör prostitution. Detta gäller oavsett om det är under arbetstid eller ej samt oavsett om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning. Vi arbetar systematiskt med vår etik och mångfaldsarbete på en rad sätt, bland annat genom etikutbildningar som alla anställda måste genomgå varje år.”

När OmVärlden vill ha ett förtydligande om hur policyn ser ut i detalj och hur man hanterar personer som köper sex  svarar Sara Liljedal, presschef på Atlas Copco:” Vi delar inte med oss av vår interna policy. Vi föredra att hålla oss till det generella svaret.”

 
 Nordea  29 000 anställda

 ”Nordea följer nationell lagstiftning och regler, branschstandarder samt interna bestämmelser. Vår policy och uppförandekod är tydligt integrerad i våra interna riktlinjer och rutiner, men detta är interna arbetsdokument.”

På frågan om man haft ärenden med personal som köpt sex svarar Nordea: 

”Det är inga detaljer vi går in på, men det vi kan säga är att vi har regelbundna stickprovskontroller och tydliga rutiner om misstanke skulle uppstå och agerar då direkt. Vi agerar i enlighet med arbetsrättslig och civilrättslig lagstiftning. ”

 
 Securitas   370 000 anställda
 

Securitas svarar att man inte haft något ärende där det framkommit att personal köpt sexuella tjänster i samband med affärsverksamhet och tjänsteresor. ”Skulle det framkomma kan blir ett disciplinärende. Om personen inte har agerat i linje med våra riktlinjer kan det bli en fråga om uppsägning men det beror på situationen.”

 
 Ericsson  
Ser över sina Code of Business Ethics och avböjer från att medverka.  
 Sandvik  
 Har inte svarat, trots påminnelser.