Go to main navigation
Motorcykeltaxi med passagerare.

Kvinnor i Afrika vittnar om att förare av motorcykeltaxi kräver sex som betalning, så kallad sextortion. Denna form av utpressning är i många länder institutionaliserad och drabbar de mest utsatta, 

Foto: Ploy Makkason/Shutterstock

nyhet

Sextortion – när kvinnor måste betala mutor med sin kropp

När män kräver mutor i form av sex kallas det sextortion, något som är institutionaliserat i fler svenska biståndsländer. I en ny rapport ställs krav på att jämställa sextortion med annan form av korruption.

”Kvinnor betalar med sin kropp vad män betalar med pengar. En kvinna utan pengar kan bara betala med sin kropp.” Så beskriver en person i Tanzania begreppet sextortion, eller ”rushwa ya ngono” som det heter på swahili.

Citatet finns med i en rapport från Exppertkommittén för biståndsanalys (EBA), som på 143 sidor beskriver något som är vanligt förekommande i många av de länder som Sverige bedriver internationellt utvecklingssamarbete med. Men ämnet kommer sällan upp på agendan.

– Sextortion är en fråga som har hamnat mellan stolarna. Det är inte klassisk korruption med mutor i form av pengar, och det är inte ’bara’ sexuellt våld eller trakasserier, det är en kombination av två områden som möts. Det som skiljer sextortion från andra former av sexuellt våld och trakasserier är transaktionen, eller gentjänsten, och förövaren kan därmed hävda att offret har ’samtyckt’ till övergreppet, säger Åsa Eldén, doktor i sociologi och en av rapportens författare. 

Begreppet sextortion är sammansatt av orden sex och extortion (utpressning), och myntades 2008  av organisationen International Association of Women Judges. Då för att synliggöra övergrepp där män i en maktposition missbrukar sin makt för att erhålla sexuella fördelar.

Sex mot bra betyg

Det kan vara en migrantkvinna i Libyen som vill komma med en båt till Europa, en hustru som vill ge sin fängslade make mat och medicin i ett häkte i Sydamerika eller en ung kvinnlig student i Afrika som måste gå i säng med en lärare eller rektor för att få ut sina betyg. 

Särskilt utsatta är framför allt människor som är sårbara, de med färre alternativ på grund av brist på utbildning, politisk makt, osäker migrationsstatus eller andra marginaliserande faktorer, exempelvis kvinnor med funktionshinder, enligt studien

Det finns inga exakta uppgifter om hur vanligt förekommande sextortion är.  Transparency International inkluderade sextortion för första gången i sin rapport ”Global Corruption Barometer” för Latinamerika och Karibien samt för MENA-länderna från 2019.

I de två regionerna visade enkätundersökningar att en av fem tillfrågade hade hört talas om eller själva utsatts för sextortion. Då rörde det sig bara om sextortion i offentlig sektor. 

– Vi vet sedan länge att mörkertalet är enormt när det gäller sexuellt våld. I fall av sextortion ’erbjuds’ offret något som hon är i behov av, och hon är beroende av sin förövare för att få tillgång till detta.  Då finns det förstås starka skäl att inte träda fram och berätta, säger Åsa Eldén. 

Eller som en person i Tanzania uttrycker det i rapporten.

”Om man gifter sig och det kommer ut är det en katastrof. Och vad kommer min arbetsgivare att säga om de vet att jag inte fick mitt jobb på grund av kvalifikationer? Vem kommer att ge dig ett jobb efter det, vem vill ha den kvinnan?”  

Mia Mjengwa Bergdahl arbetar på Karibu Tanzania Organization, en intresseorganisation för tanzaniska folkhögskolor. Hon betonar i ett samtal med OmVärlden att det som ändå är positivt i Tanzania till skillnad från andra afrikanska länder är att begreppet ”rushwa ya ngono” finns med i vokabulären och att folk talar om det. 

– Vi har även här i Tanzania lagar och regler med hårda straff som kan utdömas om nu det går att bevisa övergreppen. 

Hon har träffat unga kvinnor som berättat att de blivit utsatta för sextortion av personal på skolor de gått på, en del har blivit gravida.

– När flickorna ska ta sig till skolorna får de skjuts med motorcykeltaxi, boda boda, och då har jag hört att det finns chaufförer som vill ”ha betalt” med annat än pengar. Det är i en sådan här situation, ute på landsbygden och ensam,  man som ung tjej är helt utlämnad, säger Mia Mjengwa Bergdahl.

Även i Colombia

Vid sidan av Tanzania, där sextortion delvis är synligt i policy och lagstiftning, tar rapporten även upp situationen i Colombia. Under den väpnade konflikten som startade på 1960-talet var det vanligt förekommande att maktpositioner missbrukades för personlig vinning i form av sexuella handlingar.

Sextortion lever kvar än idag i Colombia. Samarbetsorganisationer till biståndsmyndighejten Sida berättar hur kvinnor förväntas betala med sina kroppar exempelvis i kontakt med rättssystemet eller för att korsa en gräns. 

– Sextortion är tyvärr, inte bara i Tanzania och Colombia, institutionaliserat och normaliserat. Paralleller finns även till det vi sett under me too också i Sverige, med män inom olika samhällssektorer som utnyttjat sin maktposition för att få sex i utbyte mot exempelvis en befordran eller med hot om att förstöra en kvinnas karriär, säger Åsa Eldén. 

För att försöka komma tillrätta med denna utpressning menar rapportförfattarna att sextortion måste tydliggöras och lyftas fram inom biståndet, precis som man idag gör med andra former av korruption och könsbaserat våld.

– Sextortion bör läggas till i målbeskrivningar gällande antikorruption och könsbaserat våld i relevanta strategier och inkluderas i dialoger på alla nivåer. Annars kommer det fortsätta falla mellan stolarna, säger Åsa Eldén. 

Läs även: Hjälparbetare i Kongo ska ha begått övergrepp på minst 50 kvinnor

David Grossman