Go to main navigation
sida-fasad.jpg

Riksrevisionen har utrett Sidas garantiverksamhet, och är generellt positiv till verksamheten. 

Foto: David Hall (CC BY 2.0)

nyhet

Riksrevisionen: Sida brister i uppföljning av sin garantiverksamhet

Sida får i en utredning av Riksrevisionen godkänt för hur myndigheten använder sig av garantier i biståndet. Men brister i uppföljning och svårgiheter för anställda att välja garantier i stället för vanligt bistånd.

Metoden att gå in som borgenär för lån till utvecklingsprojekt där marknaden inte vill, eller bör, finansiera helt är fortfarande ganska ovanligt bland större bilaterala biståndsgivare. Poängen är att mobilisera investeringar i hållbar utveckling och hjälpa marknaden att våga investera i dessa projekt.

Sverige har genom biståndsmyndigheten Sida ställt ut garantier inom ramen för biståndet sedan 2009. Regeringens ram för hur stora garantier Sida får ställa ut har successivt vuxit från fem till nuvarande femton miljarder per år. 

Tidigare utvärderingar av hur effektiv metoden är har visserligen visat på en del positiva kortsiktiga resultat, men i årliga revisioner från Riksrevisionen har det också förekommit kritik, bland annat kring hur Sida värderar och redovisar riskerna.

Brist i uppföljning

Den granskning som Riksrevisionen nu gjort handlar inte om de biståndspolitiska resultaten av Sveriges garantiverksamhet, utan hur garantierna används inom Sidas verksamhet.

– Vårt huvudbudskap är att den här verksamheten fungerar väl, säger Vanessa Liu, som gjort granskningen.

Hon lyfter också viss kritik.

– Vår huvudsakliga kritik är att Sida, när de utformar garantierna, inte säkerställer att de kan följas upp på ett ändamålsenligt sätt, säger Liu.

Sida är inte tillräckligt systematiska i sin planering av uppföljningen, utan den kan se mycket olika ut i olika insatser, visar granskningen. Eftersom redskapet med garantier inom biståndet är nytt är uppföljningar ännu viktigare för att kunna lära sig inför framtiden, påpekar Vanessa Liu.

”Värderas högre”

Kritiken handlar också om att det tycks svårare för Sidaanställda att använda garantier i stället för traditionellt bistånd, av flera orsaker. Inte bara för att garantier är mer resurskrävande.

– Flera medarbetare som vi pratat med menar att utbetalning av biståndsmedel värderas högre framför de här mer innovativa arbetssätten som garantier, säger Liu.

Det försvårar att användningen av garantier kan växa. I dagsläget använder Sida bara hälften av den garantiram på 15 miljarder som regeringen satt. Enligt Sida behöver man dock ha en stor marginal för att vara fri att inleda samarbeten.

Även viss kunskapsbrist kan vara orsak att garantierna inte används mer, säger Vanessa Liu. Sidas ledning har varit tydlig med att garantier ska övervägas och man har anställt handläggare med garantikompetens.

– Vi ser ändå ett behov av att öka kompetensen.

Moa Kärnstrand

Förtydligande: Projektet EcoEnergy som tidigare nämndes i artikeln innefattas inte av den garantiverskamhet som Riksrevisonen granskat.