Go to main navigation
Isabella Lövin, biståndsminister, kronprinsessan Victoria och Ardalan Shekarabi, civilminister i januari 2018

I januari 2016 slog regeringen på stort för lanseringen av sin politik för Agenda 2030. Fyra år senare konstaterar Statskontoret att politiken saknar inriktning. 

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

nyhet

Statskontoret riktar skarp kritik mot regeringens Agenda 2030-arbete

Regeringen har hittills inte varit tillräckligt tydlig med hur Sverige ska uppnå Agenda 2030. Det skriver Statskontoret i en ny utredning och föreslår att landets länsstyrelser får en tydligare roll i genomförandet. 

”Om regeringen pekar ut en inriktning så kommer det bli tydligare för alla inblandade partner vart de ska rikta sina insatser”, skriver Statskontoret i sin utredning Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner, som publicerades 25 juni 2020. Otydligheten har inneburit att Agenda 2030 hittills knappt påverkat hållbarhetsarbetet inom svenska myndigheter, kommuner och regioner, menar utredarna.

Utredningen har pågått i två år och fokuserat på hur Sveriges regioner, kommuner och myndigheter använder sig av Agenda 2030 i sitt arbete, och hur det bidrar till Sveriges arbete med att uppnå de 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling som ingår i agendan. 

Regeringen har under våren tillsatt en nationell samordnare för genomförandet av Agenda 2030, Gabriel Wikström, och även presenterat en proposition för genomförande av Agenda 2030. Samtidigt konstaterade Gabriel Wikström i Omvärlden podd tidigare i år att det inte blivit mycket verkstad av agendan i Sverige, trots att det gått mer fem år sedan statsminister Stefan Löfven sa att Sverige skulle vara ledande på området.  

– Jag har läst regeringens proposition för genomförande av Agenda 2030. Där står det att kommunerna och regionerna är helt avgörande för genomförandet. Samtidigt säger man att svensk demokrati vilar på kommunalt självstyre, och då måste man också hitta former för at kommunerna ska kunna leva upp till regeringens agenda, säger Georg Andrén, landshövding och ordförande för länsstyrelsen i Värmland.

Samordnare för Agenda 2030

Georg Andrén har ett förflutet på biståndsmyndigheten Sida, ambassadör och chef för biståndsorganisationen Diakonia. Som landshövding har han blivit samordnare för Sveriges alla 21 länsstyrelsers arbete med Agenda 2030.

Han är också en av flera myndighetschefer, landshövdingar, politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå som fört samtal med Statskontoret inom ramen för utredningen. Georg Andrén är glad att Statskontoret lyssnat på dem. 

När Statskontoret tittat på hur Agenda 2030 påverkat hållbarhetsarbetet inom Sveriges myndigheter, regioner och kommuner har de funnit att många tjänstepersoner och chefer inte vetat vad som förväntats av dem. Regeringen säger att Sverige ska vara ledande i arbetet med global hållbar utveckling, men på det nationella planet famlar många fortfarande i luften. 

– Vi bedömer att det saknas en tydlig inriktning för regeringens arbete med agendan på nationell nivå, vilket hämmat aktörernas arbete. Det har gjort att den uttalade ambitionshöjningen uteblivit. Till exempel säger flera myndigheter att det inte varit tydligt vilka förväntningar som funnits på dem, säger Karin Melldahl, utredare på Statskontoret.

Flera av de rekommendationer som Statskontoret lämnar har till viss del adresseras i regeringens proposition och tillsättningen av en nationell samordnare, men Karin Melldahl nämner också att det behövs en resursförstärkning för arbetet inom Regeringskansliet. Konkret behöver samordningen inom Regeringskansliet, mellan departementen, förstärkas, enligt Statskontoret. 

För att bistå kommunerna och regionerna att ta den centrala roll i genomförandet av Agenda 2030, som regeringen vill, föreslår Statskontoret att länsstyrelserna får en tydligare roll.

– Det är mycket välkommet. För detta behöver vi ett uppdrag i regleringsbrevet där det tydligt framgår att vi ska samordna kommunernas och regionernas arbete när det gäller att uppfylla delmålen i agendan 2030. Vi behöver också mer resurser, både personal och finansiellt för att jobba med detta, säger Georg Andrén. 

Viktigt med samverkan

Karin Melldahl ser att myndigheter är bra på att samverka med andra myndigheter kring Agenda 2030, liksom regioner med andra regioner, men samverkan mellan förvaltningsnivåer och sektorer är mer sällsynt. Hon säger att det till exempel är mer ovanligt med samverkan mellan myndigheter, regioner och näringsliv. 

– Samtidigt är just den senare typen av samverkan viktig för att Sverige ska kunna nå målen i agendan. Det är bland annat mot bakgrund av detta som Statskontoret föreslår att länsstyrelserna får en förtydligad roll i arbetet med Agenda 2030. Länsstyrelserna kan spela en viktig roll för samverkan mellan olika aktörer på lokal och regional nivå, säger Karin Melldahl.

Statskontoret lyfter även Svenska FN-förbundets och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s arbete med Glokala Sverige. Utredningen föreslår att projektet som haft en tidsbegränsad finansiering för att utbilda kommuner och regioner om Agenda 2030, förlängs med fortsatt finansiering på 3,2 miljoner kronor per år. 

Regeringen har avböjt att kommentera Statskontorets utredning i detta läge. 

Erik Halkjaer