Go to main navigation
Sida

Nästan tre av fyra anställda på Sida i Sverige är kvinna. Målsättningen är att andelen män ska öka till 40 procent i hela organisationen. 

Foto: Helena Landstedt

nyhet

Sida försöker rekrytera fler män

Fler än två av tre av biståndsmyndigheten Sidas anställa är kvinnor. ”Man får inte stirra sig blind på representation utan även ta med hur väl inkluderade våra anställda är”, säger Angela Kristiansson, mångfaldsstrateg på Sida. 

Av biståndmyndigheten Sidas 822 anställda var förra året 69 procent kvinnor och 31 procent män. Bland myndighetens anställda i Sverige ökar andelen kvinnor, till 72 procent av de anställda. Det framgår av årsredovisningen

Könsfördelningen bland de anställda på Sida känns igen i bilden av att en övervägande del av de som jobbar med internationellt utvecklingssamarbete, eller bistånd, i Sverige är kvinnor. På chefsnivå är könsfördelningen något jämnare, till exempel var hälften av alla chefer på OmVärldens lista över toppchefernas löner i biståndsbranschen 2019 män.

På Sida anger man att antalet kvinnor på chefspositioner ska motsvara antalet kvinnor i organisationen i stort. År 2019 var också andelen kvinnliga chefer på myndigheten 69 procent. Förra året hade andelen minskat något, till 65 procent av cheferna.  

Sidas målsättning är att förbättra jämställdheten mellan könen och strävar efter att nå fördelningen 60/40 på alla nivåer inom myndigheten. Dessutom vill man, som OmVärlden tidigare rapporterat, öka andelen yngre medarbetare (25-34 år) och medarbetare med utländsk bakgrund.

Sida försöker att locka till sig fler män. Under perioden 2016 - 2018 gjordes en satsning i ett mångfaldsprojekt, vilket gav resultatet att något fler män rekryterades.

Effekterna av rekryteringskampanjen blev små och den totala fördelningen mellan könen förändrades inte nämnvärt. Till stor del beror det på att snittåldern är högre hos männen och att de är närmre pension än sina kvinnliga kollegor. 

Rekrytering av mångfaldsstrateg

För cirka ett år sedan kom Angela Kristiansson till Sida, hon är mångfaldsstrateg med uppdrag att förbättra såväl jämställdhet som mångfald. Hon anser inte att det finns ett egenvärde i att bara titta på siffror. 

– Man får inte stirra sig blind på representation utan även ta med hur väl inkluderade våra anställda är. Vi måste ha en arbetsplats där folk trivs och vill stanna kvar, annars spelar det liksom ingen roll hur väl vi lyckas rekrytera fler personer i olika grupper, säger Angela Kristiansson.

En åtgärd som införts är att sökanden ska träffa både kvinnor och män i rekryteringsprocessen. Alla operativa avdelningar har nu även tillgång till statistik för att se hur man ligger till vad gäller jämställdhet och mångfald. 

– Vi har sett att våra metoder ger effekt i rekryteringen av tillsvidareanställd personal, men när visstidsanställda anställs tycks det vara obalans vad gäller mångfald, det går fortare och man lägger inte ner samma jobb i rekryteringsprocessen.

Nu är det, påpekar Angela Kristiansson, en obalans redan på universitet och högskolor, med en övervikt av kvinnor som studerar inom de ämnen som ger rätt kompetens för att söka sig till Sida. Andelen kvinnor som tog en kandidatexamen i statsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap, etnologi, sociologi och juridik var mellan 80 till 60 procent för 2017/2018, enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

– När vi rekryterar inom finans och it är det ingen brist på manliga sökanden, säger Angela Kristiansson. 

Har ni talat om att införa kvotering vid anställning för att nå era mål?

– Nej, det gör vi inte, vi rekryterar efter förtjänst och skicklighet. För att öka jämställdhet och mångfald är det andra metoder som krävs, tillexempel minskade subjektiva bedömningar i rekryteringsprocessen och att lyfta frågan inom alla avdelningar. 

David Grossman