Go to main navigation

Vändpunkt

En ny miljard till Sida

En miljard kronor. Så mycket mer pengar räknar Sida med att få nästa år.

Nu har det vänt för svensk ekonomi på allvar, hoppas Sidas ledning. I sitt budgetförslag för nästa år räknar de nämligen att få 16,7 miljarder kronor mot 15,7 miljarder i år.

Eftersom det så kallade enprocentsmålet är kopplat till BNI, bruttonationalintäkten, räknar Sidas ledning med ett kraftigt ökat anslag.

Av den nya miljarden vill Sida satsa mest på Afrika, drygt 660 miljoner kronor. I budgetförslaget som sträcker sig tre år framåt vill Sida också prioritera forskningsbistånd, som blivit eftersatt de senaste åren. Från årets 1,8 miljarder kronor vill Sida öka anslaget till 2,1 miljoner kronor 2012.

En tydlig inriktning är också att infria biståndsminister Gunilla Carlssons krav på fler Sidaanställda utomlands. Fjolårets 20 procent ska bli 27 procent 2014.

– Vi kraftsamlar för en kompetent och slimmad organisation med en stark närvaro på plats där biståndet utförs. Det är en klar tyngdförskjutning från högkvarteret i Stockholm till ökad fältnärvaro, säger Magnus Lindell, biträdande generaldirektör på Sida.

Samtidigt som Sidas ledning går på offensiven brottas myndigheten med stora ekonomiska problem. I fjol fick Sida allvarlig kritik från Riksrevisionen i två rapporter och under hösten var ekonomin körd i botten. När läget var som mest akut infördes rese- och anställningsstopp.

Regeringen såg allvarligt på Sidas problem och tillsatte Ekonomistyrningsverket som överrock. Verket ska granska Sida fram till mars nästa år.

I april lämnade verket den första delrapporten, där det slås fast att det finns allvarliga brister både när det gäller den interna styrningen och dokumentationen av resultat.

Enligt rapporten råder det också en liberal inställning bland personalen att följa Sidas egna regler och styrdokument.

Sida bör inrätta en centraliserad stabsfunktion direkt underställd generaldirektören för att få bättre kontroll på verksamheten, föreslår Ekonomistyrningsverket.

– Våra förslag handlar främst om att förbättra förutsättningarna så att den interna styrningen och kontrollen får ökad status, säger Peter Huotila, projektledare på Ekonomistyrningsverket.

 Fredrik Nejman