Go to main navigation

Svenskt bistånd

Beröm till svenskt bistånd trots turbulens

Sveriges utvecklingssamarbete får beröm i OECD:s senaste granskning. Men det finns arbete kvar att göra för att förändra biståndet, och på en del områden är det för tidigt att se resultat av reformer.

Det svenska biståndet i allmänhet och Sida i synnerhet har haft några turbulenta år med nedskärningar och omorganisationer, noterar OECD:s biståndsorgan Dac i sin rapport. Trots detta har Sverige genomfört merparten av de förändringar som Dac rekommenderade efter sin förra översyn.

Bland de utmaningar som återstår nämner rapporten att Sida på tre år ska öka andelen anställda som jobbar ute i fält till 40 procent från dagens knappa 30 procent, samtidigt som myndigheten har tvingats säga upp en femtedel av sin personal. En utsänd anställd kostar minst dubbelt så mycket som en på hemmaplan, beräknar Sida.

Dac gillar att UD har återtagit policyarbetet i biståndet, liksom att Sverige börjat rensa upp i ”skogen” av strategier och riktlinjer som styr verksamheten.

Däremot har Sveriges ambitioner kring samstämmighet mellan olika politikområden inte riktigt nått ända fram. Sveriges Politik för global utveckling, PGU, ska på papperet se till att målkonflikter undviks mellan exempelvis biståndspolitiken, handels- eller klimatpolitiken. Att följa upp hur det faktiskt går är dock ”en utmaning” för regeringen, skriver Dac.

Dac gör regelbundna granskningar av medlemsländernas bistånd. År 2009 gjordes den förra stora genomgången i Sverige, en så kallad Peer Review, och årets granskning är en halvtidsöversyn.

Anna Petersson