Go to main navigation

Avrättningar i Kina

Färre brott belagda med dödsstraff i Kina – men avrättningarna fortgår

Trots att kinesiska myndigheter har genomfört åtgärder för att minska antalet dödsdomar så fortsätter Kina att avrätta fler människor på egen hand än resten av världens länder gör gemensamt.

I februari i år minskade de kinesiska myndigheterna antalet brott som är belagda med dödsstraff från 68 till 55, och införde en regel som innebär att personer som fyllt 75 år inte längre får avrättas.

Dessa förändringar genomfördes efter påtryckningar från en grupp lokala jurister som hävdat att alldeles för många kineser avrättas efter att ha begått mindre allvarliga brott. Juristgruppen har tidigare lyckats driva igenom en förändring som innebär att alla dödsdomar måste godkännas av Högsta domstolen, samt att erkännanden som tvingats fram med hjälp av tortyr ska avvisas i samband med domstolsförhandlingar där dödsstraff ingår i straffskalan.

I slutet av maj meddelade HD dessutom att dödsdomar ska verkställas först efter två år, om det inte finns några särskilda skäl som talar för att avrättningarna måste genomföras omgående. Enligt HD ska dödsstraffet enbart tillämpas mot "ett mycket litet antal" kriminella som begått "extremt allvarliga brott".

Frågan är dock i vilken utsträckning dessa åtgärder kommer att påverka antalet avrättningar i landet. Mycket få domar har avkunnats för de 13 brott som nu har slopats i dödsstraffskatalogen. De allra flesta som avrättas i Kina är dömda för mord eller grova narkotikabrott, och dessa brott påverkas inte av de reformer som nu har genomförts.

Den kinesiska staten lämnar inte ut några uppgifter om hur många dödsstraff som verkställs i landet, men enligt Amnesty International rör det sig om tusentals varje år. Den San Francisco-baserade människorättsorganisationen Dui Hua Foundation beräknade att nästan fem tusen personer avrättades i Kina år 2009.

Det tycks även finnas ett starkt folkligt stöd för dödsstraffet i landet. I en undersökning som förra året genomfördes av landets största nyhetsportal, Sina.com, svarade 75 procent att de ville behålla dödsstraffet. Det är dock en nedgång jämfört med de 95 procent som sade sig vara för dödsstraffet i en annan opinionsundersökning som genomfördes år 1995.

Professor Zheng Fengtian, verksam vid Renmin-universitetet, anser att dödsstraffet tillämpas alldeles för ofta. Dödsstraffsmotståndaren Zheng menar att avrättningar inte avskräcker från brott och dessutom resulterar i att oskyldiga dödas för brott de inte begått.

– Kina står för två tredjedelar av alla avrättningar i världen. I Indien, vars befolkning är ungefär lika stor som den kinesiska, avrättas bara runt 30 fångar om året. Om vi inte slopar dödsstraffet så måste vi åtminstone minska antalet som avrättas, säger Zheng.

Zhang Qingsong, biträdande ordförande för Pekings advokatförbund, menar att de reformer som nu har genomförts är ett steg i rätt riktning – men måste följas av flera.

– Vi har för närvarande alldeles för många brott som kan leda till dödsstraff. Vi ser verkligen fram emot den dagen då det kinesiska folket kommer överens om att slopa dödsstraffet, säger Zhang.

Gordon Ross/IPS