Go to main navigation

Internationella arbetsorganisationens årskongress i Genève

Hembiträdens rättigheter erkänns genom ny ILO-konvention

Världens upp till hundra miljoner hembiträden har rätt till reglerade arbetsförhållanden och minimilöner. Det slogs fast i samband med att en ny konvention antogs vid Internationella arbetsorganisationens årskongress i Genève nyligen. Fackliga företrädare betraktar beslutet som en historisk seger.

Konventionen antogs med en bred majoritet av mötets deltagare.

– Hushållsanställda är arbetare. De är vare sig betjänter eller en del av familjerna, underströk ILO-chefen Juan Somavia. Att hembiträden nu jämställs med andra yrkesgrupper är det allra viktigaste med den nya konventionen, säger Karin Pape, vid Internationella nätverket för hushållsanställda, IDWN.

– Hembiträden är inga hjälpredor, vi är inte pigor och vi är inga betjänter. Vi ska definitivt inte vara slavar. Vi är arbetare, säger Pape till IPS.

ILO-experten Martin Oelz påpekar att man inom organisationen arbetat med frågan om hushållsanställda rättigheter i många år, och att det funnits många hinder i vägen för att utarbeta den nya konventionen.

– Det handlar om en grupp arbetare som är exkluderade i många länders arbetsrättslagstiftningar av bland annat historiska och kulturella skäl. Men nu har vi, på en relativt kort tid på två år, lyckats uppnå en konsensus, säger Oelz till IPS.

Han menar att den nya konventionen innebär att yrkesgruppen nu har fått ett grundläggande skydd som ska ge arbetarna den värdighet och respekt de förtjänar.

Konventionen slår fast att hembiträden utför ett arbete som är undervärderat och dolt. De flesta inom branschen är kvinnliga migrantarbetare, en grupp som löper särskilt stor risk för att bli utnyttjade och få sina mänskliga rättigheter kränkta.

Enligt ILO:s statistik från 117 länder så finns det minst 53 miljoner hembiträden i världen, varav den breda majoriteten är kvinnor eller flickor. Experter menar dock att den verkliga siffran anställda kan vara dubbelt så hög.

Enligt ILO arbetar över hälften av världens hushållsarbetare under förhållanden där det inte finns några regleringar för hur lång deras arbetstid ska vara. Nästan hälften har enligt ILO inte ens rätt till en dags ledighet i veckan.

De länder som ratificerar den nya konventionen kommer att tvingas respektera hembiträdenas rättigheter, och genomföra åtgärder för att förbättra de anställdas situation.

Konventionen innebär också att länderna ska se till att hembiträdena inser vilka rättigheter de har, främst genom skriftliga anställningsavtal. I dessa ska arbetsförhållandena regleras, samt lön och utbetalningsdatum. Även arbetstiden ska anges, och enligt den nya konventionen har hembiträden rätt till övertidsersättning, dagliga raster, minst en ledig dag i veckan - och betald semester. Dessutom ska länderna införa minimilöner för hushållsarbetarna.

– Äntligen har vi segrat. Nu återstår ländernas egen hemläxa: att ratificera och genomdriva konventionen, säger Isabel García-Gill, vid Internationella nätverket för hushållsanställda, IDWN.

Även Sharan Burrow, generalsekreterare för den fackliga internationella organisationen ITUC, menar att den nya konventionen är "en stor seger". Samtidigt underströk Burrow att hembiträden från länder som Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Filippinerna och Indonesien utsätts för "omfattande förtryck och våld" på sina arbetsplatser i gulfstaterna.

Gustavo Capdevila/IPS