Go to main navigation

Budget

Vårbudgeten: 650 biståndsmiljoner till asylsökande

Regeringen föreslår i sin vårbudget att biståndsanslaget minskas med drygt 650 miljoner kronor för att täcka kostnader för asylsökande i Sverige. Budgeten innehåller också ett kapitaltillskott till statens riskkapitalbolag Swedfund på 50 miljoner

Sedan regeringen lämnade höstens budgetproposition för 2011 har antalet asylsökande varit högre än väntat och kostnaderna för ensamkommande barns boende har ökat, skriver regeringen i vårbudgeten.

Att använda biståndspengar till flyktingmottagande på hemmaplan är omdebatterat men tillåtet enligt OECD:s regelverk. I höstens biståndsbudget fanns redan 2,6 miljarder kronor avsatta för detta ändamål.

Det anslag som är avsett för själva biståndsverksamheten minskas också med drygt 15 miljoner kronor som flyttas över till anslaget för Sidas administration. Detta för att täcka ökade kostnader för Sida. Dessa ökade kostnader beror dels på valutakursförändringar, och dels på säkerhetsläget i Afghanistan och Irak.

Regeringen föreslår också ett kapitaltillskott på 50 miljoner kronor till Swedfund, statens riskkapitalbolag för investeringar i utvecklingsländer. Orsaken är en bolagisering av Norsad-fonden, ett samarbete mellan länder i Norden och södra Afrika kring lån till småföretag.

En bolagisering ska effektivisera Norsad, bland annat genom att skapa ett mer kommersiellt inriktat ägarskap vilket möjliggör en uthållig verksamhet, skriver regeringen. Sedan 2007 förvaltar Sida det svenska medlemskapet i Norsad, men i och med bolagiseringen bedömer regeringen att Swedfund är en lämpligare ägare.

Anna Petersson