Go to main navigation

Branschnytt

Regeringen byter ut Swedfunds ordförande och styrelse

Inför Swedfunds bolagsstämma på fredag väntas styrelseordförande samt alla övriga styrelseledamoter utom en bytas ut. Det är ägaren – staten – som föreslår ”vissa förändringar av styrelsens sammansättning”, enligt kallelsen till stämman. Detta som en följd av att ”regeringen de senaste åren vidtagit ett flertal åtgärder för att förtydliga styrningen av Swedfund och dess roll inom Sveriges internationella utvecklingssamarbete”.

Claes Ekström från private equity-firman Altor, ledamot i Swedfunds styrelse sedan 2008, föreslås bli ny styrelseordförande efter Lars Gårdö som suttit på posten sedan 2001. Utöver Claes Ekström är Per Östensson, ämnesråd på Finansdepartementet, den enda styrelseledamot föreslås för omval.

Övriga ledamöter i förslaget är Renée Andersson, etik- och miljöansvarig på Indiska, Pernilla Bard, Social Initiative, Anna Centerstig, UD:s styrenhet, Anna Ryott, generalsekreterare för SOS Barnbyar, Bengt Kvarnbäck, tidigare vice vd för Atlas Copco och Björn Börjesson, tidigare vice vd i Handelsbanken.

Swedfund skriver i sin årsredovisning att bolaget lyssnat på den kritik som framfördes mot bolaget från olika håll under 2011 kring bland annat öppenhet, ansvarsfrågor och användning av fonder. Bolagets ambition under 2012 är att utveckla dialogen med sina intressenter, framför allt civilsamhällets aktörer, skriver Swedfund. Dessutom fortsätter bolaget den analys som pågått en längre tid kring möjligheterna till ökad transparens – eventuellt genom att lämna information via openaid.se.

Under de tre senaste åren har Swedfund brutit en långvarig period av vinster i verksamheten. Det är framför allt en förlustdrabbad investering i Afrika, som successivt avvecklats, som tynger resultatet.

Anna Petersson