Go to main navigation

Branschnytt

Världen efter 2015

I fredags presenterade biståndsminister Gunilla Carlsson den nya rapporten "A future worth choosing" som tagits fram av FN:s högnivåpanel för hållbar utveckling. Panelen föreslår bland annat att hållbara mål bör utformas som ett komplement till millenniemålen och eventuellt följa efter deras slutpunkt 2015.

Panelen har tillsatts av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och består av flera tunga politiker. Gunilla Carlsson som sitter med i panelen sade under presentationen att arbetets fokus har legat på delaktighet och ansvarsutkrävande.

– Hållbar utveckling är bara möjlig ifall alla aktörer är delaktiga. Vi behöver starkt partnerskap mellan regeringar, företag och civilsamhället.

Rapporten förväntas utgöra ett diskussionsunderlag under FN:s konferens för hållbar utveckling i Rio i juni och den sammanfattas i 56 rekommendationer till de tre huvudaktörerna som panelen identifierat, alltså regeringar, näringslivet och civilsamhället.

 Den 49:e rekommendationen uppmanar världens stater att komma överens om några universella hållbara utvecklingsmål. Flera av millenniemålen, som enligt plan ska vara uppfyllda 2015, kommer inte att nås i tid men enligt Gunilla Carlsson bör de nya målen inte ersätta millenniemålen, utan snarare vara ett komplement. Hon ser ändå vikten av att diskutera nya hållbara mål inför framtiden. Processen kommer att ta tid och därför bör arbetet påbörjas redan i Rio, säger hon.

 Jeffrey Sachs, rådgivare till FN-chefen, tar också upp betydelsen av ett hållbart tänkande i det kommande numret av OmVärlden, där han bland annat skriver om skillnaden mellan de föreslagna målen och millenniemålen. ”Medan millenniemålens fokus är att reducera extrem fattigdom, skulle de nya målen fokusera på de tre pelarna.” Därmed skulle de hållbara målen vara bredare och mer allomfattande än millenniemålen.

 Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute och ekonomen Klas Eklund, båda medlemmar i regeringens framtidskommission, var också närvarande vid presentationen.  De uttryckte hoppfullhet om rapportens ambitionsnivå och håller med om att de tre områdena måste sammanlänkas för att en hållbar utveckling ska vara möjlig.

Även om Johan Rockström tvivlar på att rapportens rekommendationer är tillräckliga för att lösa alla världens miljöproblem är han överens med Klas Eklund, som är positiv till fokuseringen kring näringslivets roll, om att rapporten är ett steg framåt i diskussionerna kring en hållbar utveckling.

Sofia Quell