Go to main navigation

Biståndsplattformen

Civila samhället får påverka biståndsmål

Efter två års förseningar är de nya målen för biståndet på gång. Regeringskansliet har återupptagit arbetet med den så kallade plattformen och är nästan klar med sin beredning. Redan efter nyår kommer det civila samhället och olika myndigheter få lämna synpunkter.

På kort tid tycks den långdragna konflikten kring den så kallade biståndspolitiska plattformen ha blåst över. Det interna arbetet med att utforma de mål som ska styra biståndet har återupptagits och är nu nästan slutfört enligt Hans Lundquist som leder processen på regeringskansliet.

Det var efter en kritisk rapport från Statskontoret i oktober 2011 som regeringen påbörjade arbetet med plattformen. Statskontoret konstaterade att det fanns allvarliga brister i regeringens styrning av biståndspolitiken. Biståndsmålen behövde förenklas, bli tydligare och det behövdes uppföljningsbara mål. Men arbetet stötte på patrull bland annat på grund av en djup konflikt mellan UD:s tjänstemän och den tidigare politiska ledningen.

I över två år har arbetet med plattformen varit ett huvudbry för regeringen. Men efter det att Hillevi Engström tillträdde som biståndsminister tycks det ha lossnat. Redan efter nyår ska plattformen gå på remiss till olika myndigheter och till det civila samhället – något som den tidigare politiska ledningen inte tyckte var nödvändigt.

Enligt Hans Lundquist kommer regeringen att noga beakta remissinstansernas synpunkter innan plattformen överlämnas till riksdagen i mars nästa år. Senast hösten 2014 ska allt vara klart.

Nils Resare