Go to main navigation

Irak

Miljarder dollar till byggen försvann

Nästan exakt tio år har gått sedan USA:s invasion av Irak inleddes. Under dessa år har den amerikanska regeringen satsat många miljarder dollar på återuppbyggnad av landet, men resultatet har varit långt ifrån tillfredsställande visar en ny amerikansk rapport.

Stora summor av de pengar som varit öronmärkta för återuppbyggnaden har inte kunnat redovisas. Flera miljarder dollar har kastats bort i ofullständiga eller övergivna projekt, enligt slutrapporten från Stuart Bowen, generalinspektör för Iraks återuppbyggnad. Bowen uppger att mellan 6 till 8 miljarder dollar – av totalt över 60 miljarder dollar från amerikanska skattebetalare avsedda för stabilisering och återuppbyggnad i Irak – har gått förlorade på grund av misskötsel och bedrägerier.

Bowen konstaterar också att ytterligare minst åtta miljarder dollar av Iraks egen budget gått förlorade – pengar som hanterades av den amerikanska ockupationsmyndigheten, CPA, efter invasionen.

Rapportförfattaren skriver att de misslyckade projekten skapat ett stort missnöje bland många irakier.

– Du kan flyga in över Bagdad eller andra städer i en helikopter utan att kunna peka ut ett enda projekt som slutförts av USA, säger Iraks vice inrikesminister Adnan al-Asadi i rapporten.

Ett barnsjukhus i staden Basra var den största enskilda satsningen inom sjukvården som också USA:s dåvarande första dam, Laura Bush, var särskilt engagerad i. Sjukhuset färdigställdes först 2010 och till en tredubbel kostnad än vad som först var beräknat – 165 miljoner dollar, motsvarande över en miljard kronor. Sjukhuset har dock endast delvis varit i drift sedan dess på grund av att viktig utrustning fattats samt att personalen saknat utbildning.

Den amerikanska byggnadsentreprenören Parsons Delaware fick i uppdrag av den amerikanska ockupationsmyndigheten att bygga fängelset Khan Bani Sa’ad i provinsen Diyala. Tre månader efter att fängelset skulle ha varit färdigställt 2006 begärde företaget att få ytterligare två och ett halvt år på sig för att kunna slutföra projektet. Den amerikanska regeringen avslog begäran och bröt kontraktet med Parsons Delaware med hänvisning till överskridna kostnader. Nya företag anlitades för att slutföra bygget men de nya kontrakten upphävdes när ansvaret för projektet överfördes till Iraks justitiedepartement. Departementet uppgav dock att de inte hade planer på att använda byggnaden.

Bowens rapport bygger på hundratals revisionsrapporter, inspektioner och undersökningar, samt nära 50 intervjuer med högt uppsatta tjänstemän – både amerikanska och irakiska. En av slutsatserna är att Bushadministrationen var dåligt förberedd på de typer av utmaningar som USA ställdes inför i stabiliserings- och återuppbyggnadsarbetet i Irak efter den amerikanska invasionen.

– Irakprogrammens improviserade natur och ständiga omsättning av personal tvingade USA att ändra kurs och fart hela tiden, vilket ledde till resursslöseri, bedrägeri och misskötsel av skattebetalarnas pengar", enligt rapporten.

Stuart Bowen beskriver att den amerikanska regeringen fortfarande är dåligt rustad för stabiliserings- och återuppbyggnadsarbete. Bowen menar att det skulle behövas en ny amerikansk myndighet som har fokus enbart på detta. Han rekommenderar småskaliga projekt där lokala myndigheter är involverade och tar beslut om satsningar och åtar sig att slutföra projekt även efter att USA lämnat landet. Dessutom behövs tillsyn samt enhetliga system för kontrakt och kommunikation.

Jim Lobe/IPS