Go to main navigation
Riksdagen

Foto: Melker Dahlstrand

Oenighet

Oppositionen kritisk mot nytt biståndsmål

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är kritiska till att regeringen i budgetpropositionen för 2014 föreslår ett nytt övergripande mål för biståndet utan att ha förankrat den nya formuleringen.

– När man ska ändra ett övergripande mål – speciellt precis innan ett val – är det bra om man har en dialog. Det är viktigt att målen håller över tid, säger Bodil Ceballos, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet.

I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen att det nya övergripande målet för biståndet ska vara ”förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Det ska ersätta det gamla ”att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Den mest uppmärksammade förändringen är de två orden ”och förtryck”.

– Formuleringen är ogenomarbetad och otydlig. Det kan leda till stora konsekvenser – det var det första jag tänkte på när jag läste propositionstexten, kommenterar Bodil Ceballos.

Hon menar att det till exempel måste vara tydligt om det nya målet innebär att man måste vara både fattig och förtryckt för att omfattas av målet.

– Politiskt är vi överens om att förtyck är en form av fattigdom. Men ett övergripande mål skickar signaler som ska tolkas hela vägen ner till handläggarna till exempel på Sida. Då måste det vara genomdiskuterat och tydligt. Jag tror inte att alliansen tolkar formuleringen helt lika heller, lägger hon till.

Hans Linde, Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson, är även han kritisk till att målet inte förankrades utanför Alliansen. Både han och Bodil Ceballos nämner arbetet med propositionen PGU – Politik för global utveckling som ett föredöme.

– Biståndsminister Hillevi Engström besökte utskottet i förra veckan. Hon menade att det bara är en semantisk skillnad och ett förtydligande. Men det är självklart att de inte skulle förändra ett mål om det inte spelade någon roll.

– Det är dessutom inte bara orden "och förtryck" som lagts till i det nya målet, man har också strukit orden om ”att skapa förutsättningar”. Det skulle ju kunna signalera att man frångår PGU:s användning av de fattigas perspektiv på utveckling till förmån för ett tydligare top-down perspektiv på utveckling. Därför har vi också varit kritiska mot att de delarna försvinner med det nya målet.

Hans Linde menar att ett förändrat mål därför måste diskuteras med oppositionen och beslutas med bred enighet.

– Det är viktigt att ha en sådan process – och att även till exempel folkrörelseorganisationerna får vara delaktiga.

Efter kritiken i utskottet ska nya formuleringar diskuteras under de kommande mötena. Beslut ska sedan fattas om det biståndspolitiska betänkandet före jul.

– Utskottets övervägande är just nu borttaget och vi ska snart få se nya texter. Om vi inte blir överens kommer vi att reservera oss mot förslaget, förklarar Bodil Ceballos.

Anki Wood