Go to main navigation

Statskontoret

”Ramavtalssystemet är kostnadseffektivt”

Ramavtalssystemet är ett ”ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att kanalisera stöd genom svenska organisationer i det civila samhället”. Det menar Statskontoret efter en granskning som det gjort på uppdrag av Regeringen.

Samtidigt anser man att det finns flera svagheter i styrningen av systemet.

– Regeringen och Sida behöver höja blicken. I dag är styrningen alltför inriktad på detaljer och formella processer. Systemet bör också öppnas upp för nya aktörer, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson i ett pressmeddelande.

15 svenska organisationer omfattas i dag av ramavtalssystemet. Genom avtal med Sida får organisationerna del av stöd som ska bidra till bland annat demokratisering och ökad respekt för mänskliga rättigheter i utvecklingsländer. Årligen fördelas drygt 1,5 miljarder kronor.

Statskontoret menar att styrningen av ramavtalssystemet behöver förenklas. Att regeringens styrdokument i dagsläget omfattar alltför många krav vilket leder till att återrapporteringen fokuserar på kortsiktiga resultat. Statskontoret bedömer därför att dessa dokument kan rensas från generella krav på myndighetsstyrning och att Sidas rapportering till regeringen förslagsvis ska ske mer sällan än i dag. Regeringen bör även ge Sida möjlighet att förlänga avtalsperioderna för att skapa långsiktighet, anser Statskontoret.

Enligt rapporten är Forum syds vidareförmedlingsuppdrag ”alltför vagt reglerat”. Statskontoret menar därför att Sida tydligare bör formulera förutsättningarna för Forum syds bedömningar av organisationer. 

Statskontoret föreslår att stödet framöver ska förmedlas genom tre kanaler. En första kanal för ”långsiktig samverkan med större etablerade organisationer” där inträdeskraven är höga och avtalsperioderna längre än fem år. En andra kanal för ”vidareförmedling till organisationer som inte naturligt är kopplade till en större ramorganisation” med tydligare kriterier utformade av Sida. Samt en tredje kanal för ”innovativa ansatser, organisationer och aktörer” där aktörer som bedriver en mer innovativ verksamhet, med exempelvis större risktagande, kan fångas upp.

Sigrid Petersson