Go to main navigation

Post 2015

Första utkast till Post 2015-agendan klart – mycket arbete återstår

Den arbetsgrupp inom FN som leder arbetet med nya globala utvecklingsmål, den så kallade Post 2015-agendan, har lagt fram sitt första utkast. Från svenskt håll finns viss kritik mot den nya agendan från såväl civilsamhället som regeringskansliet.

De nya utvecklingsmålen ska ersätta millenniemålen, som har sin deadline 2015. Det nya utkastet – frukten av ett års arbete och förhandlingar – har stötts och blötts av FN:s medlemsländer vid ett tredagarsmöte i New York som avslutas på onsdagen. Resultatet är förslag på 19 fokusområden, som fattigdomsbekämpning, tillgång till mat, utbildning, hälsa och jämlikhet, men också ekonomisk tillväxt, industrialisering och infrastruktur.

– Generellt finns det ett rätt bra stöd för första utkastet, många medlemsländer tycker att det är en bra bas. Men det finns även skillnader, säger Anna Brandt, Sveriges Post 2015-ambassadör.

Sverige har valt att i första hand driva frågor "där vi vet att det finns ett visst motstånd", enligt Anna Brandt. Bland dem finns jämställdhet, kvinnors mänskliga rättigheter och rätt till sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR).

Civilsamhällets organisationer är mycket involverade i processen. Kampanjen Beyond 2015 samlar över 1000 organisationer från hela världen. Bland dem finns det svenska nätverket Concord, som representerar en rad svenska organisationer som gemensamt har framfört kritik mot brister i utkastet.

– Det vi blev förvånade och bekymrade över var att flera frågor som funnits med på bordet under förhandlingarna inte finns med i utkastet, säger Hanna Hansson, Post 2015-samordnare på Concord och på plats i New York.

Regeringskansliet och civilsamhällets organisationer i Sverige är eniga i många synpunkter på utkastet. Högst upp på bådas listor över synpunkter står att agendan måste vara universell, vilket betyder att mål och villkor ska gälla alla, även de rika länderna. De nya målen måste vara baserade på mänskliga rättigheter. Båda påpekar också att agendan måste slå fast att all utveckling ska vara såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt hållbar. De nuvarande fokusområdena ekonomisk tillväxt, infrastruktur och industrialisering är inte kompatibla med hållbar utveckling, enligt Hanna Hansson.

Bland civilsamhällets främsta kritik finns också att dokumentet genomsyras av en gammalmodig syn på utvecklingsfrågor.

– Otroligt glädjande var dock att de punkter som EU lyfte vid mötet var i princip i linje med civilsamhällets synpunkter, säger Hanna Hansson.

Anna Brandt vill inte underskatta svårigheterna med att få så gott som alla världens länder att enas kring en ny utvecklingsdagordning, men är samtidigt optimistisk.

– Det kommer att bli svårt! Men det är ett unikt tillfälle. Jag hoppas naturligtvis att det verkligen blir någonting som är bättre än de nuvarande millenniemålen – som slutför dem, men också är mycket mer ambitiöst.

Arbetet med den nya agendan ska vara klart hösten 2015, då ett slutdokument med konkreta mål och delmål ska presenterats vid ett toppmöte.

Anna Petersson Backteg