Go to main navigation

Biståndspolitik

Otydliga prioriteringar i plattformen

Regeringens biståndspolitiska plattform är otydlig på flera avgörande punkter, har en oklar status i förhållande till PGU och ett starkt givarperspektiv. De synpunkterna finns bland myndigheternas remissvar om biståndsplattformen.

Biståndsplattformen, som just varit ute på remiss, hade som ambition att rensa upp i den yviga floran av dokument som styr Sveriges utvecklingssamarbete. Både Sida och Statskontoret framhåller i sina remissvar att flera otydligheter kvarstår.

Plattformen innehåller tre prioriterade tematiska områden och sex delmål. Men det är oklart hur de förhåller sig till varandra, eller hur regeringen tänkt sig att prioriteringar ska göras mellan olika delmål, skriver Sida.

Det är också oklart hur plattformens mål förhåller sig till de mål som finns i Sveriges Politik för global utveckling, PGU, anser Statskontoret. Myndigheten skriver att det finns risk att två parallella system byggs upp. Statskontoret anser också att det är angeläget att plattformen verkligen ersätter samtliga nu gällande strategier och policyer.

Statskontoret instämmer dessutom med en av frivilligorganisationernas viktigaste synpunkter; att plattformen i hög grad utgår ifrån givarnas perspektiv. Det saknas en redogörelse för hur biståndet ska kunna motsvara de internationella deklarationer som slår fast att biståndet ska utgå från mottagarnas behov, enligt Statskontoret.

 I plattformen skriver regeringen om vikten av att hitta nya ”innovativa finansieringsformer” för biståndet. Riksgäldskontoret påpekar i sitt remissvar vikten av att analysera de finansiella risker som nya finansieringsformer innebär.

Det är svårt att bedöma hur stora de framtida kostnaderna kan bli för till exempel ekonomiska garantier och olika försäkringslösningar, skriver myndigheten.

Anna Petersson Backteg