Go to main navigation

Utvärdering

Regeringen tar inte ansvar för PGU

Sveriges politik för global utveckling, PGU, får svidande kritik i en utvärdering från Statskontoret. Det saknas riktlinjer för hur målen med politiken ska uppnås och regeringen har inte tillsatt de resurser som behövs.

Den visionära svenska politiken för global utveckling, som riksdagen beslutade om 2003, lever inte upp till sina ambitioner.

Ursprungstanken var att alla politikområden skulle dra åt samma håll och därmed lägga grunden till en rättvis och hållbar utveckling i världen. I denna så kallade samstämmighetspolitik fick inte ett politikområde motverka ett annat.

Men Statskontorets utvärdering visar att detta fungerar dåligt. Bland annat framgår det inte av de mål som regeringen har slagit fast vad som förväntas uppnås och vem som ska se till att det uppnås.

Enligt Statskontoret är målen med PGU i det närmaste ”visionära” och de beskriver ett slags ”idealtillstånd”. Regeringen har inte heller anslagit tillräckligt med resurser för att PGU ska kunna genomföras och förankras.

 Idag har endast en ensam handläggare på UD uppdraget att förankra samstämmighetspolitiken på hela regeringskansliet. Enligt Statskontoret räcker inte detta.

Utvärderingen pekar också på att det finns en otydlighet i biståndets roll i PGU. Ofta blandas denna samstämmighetspolitik ihop med rena biståndsinsatser.

Nils Resare