Go to main navigation
Utvärderingar

Foto: Victoria Hazou/IPS

Utvärderingar

Svenskt bistånd missar fattigdomsmålet

Majoriteten av Sidas projekt är inte primärt inriktade på att bekämpa fattigdom och öka jämställdheten – trots att just detta är de två högst prioriterade målen för svenskt bistånd. Det visar en sammanställning av flera biståndsutvärderingar.

Konsultbolaget Indevelop, som utvärderar merparten av Sidas bistånd, har granskat 71 av sina egna utvärderingar av Sidaprojekt. Slutsatserna förvånade till och med rapportskrivarna själva.

Totalt saknar 40 procent av utvärderingarna helt bedömningar om biståndsprojekten har minskat fattigdomen. Samtidigt har 21 procent ett mycket begränsat fattigdomsperspektiv och i 39 procent av fallen är det blygsamt.

Även när det gäller jämställdhet är resultatet klent. Endast lite mer än hälften av utvärderingarna har frågor om jämställdhet i sina uppdragsbeskrivningar och bara 35 procent av de utvärderade biståndsprojekten kunde visa konkreta resultat som bidrog till ökad jämställdhet.

Att bekämpa fattigdom och öka jämställdheten är Sveriges två främsta biståndsmål. Det framgår tydligt i regeringens biståndspolitiska plattform som lades fram för riksdagen i mars. Indevelops rapport pekar på att svensk bistånd långt ifrån har tillräckligt fokus på målen.

Hur kan det viktigaste glömmas bort?

– En gissning är att just dessa mål – fattigdomsbekämpning och ökad jämställdhet – tas så för givna att man inte ens utvärderar om de finns med i projekten, säger Jessica Rothman på Indevelop, en av författarna till rapporten.

Utredarna konstaterar också att 85 procent av biståndsprojekten saknar en uttrycklig förändringsteori och ofta fokuserar på prestationer (som exempelvis byggandet av ett nytt IT-system) istället för de långsiktiga resultaten (betydelsen för myndighetens eller landets utveckling). 

Madeleine Hägg-Liljeström, enhetschef för utvärdering och uppföljning på Sida, tycker att Indevelops sammanställning är intressant.

– Vi har haft många diskussioner om den här studien och lärt oss mycket. Vi funderar vidare på hur vi kan bli bättre, det handlar om ett långsiktigt arbete.

Men Madeleine Hägg-Liljeström vill inte dra alltför långtgående konsekvenser av bristerna.

– Många av utvärderingarna handlar om Europabiståndet (demokratiutveckling i Östeuropa och på Balkan, reds anm.) – som inte haft fattigdomsbekämpning som mål – eller är gjorda i halvtid, innan projektet varit klart.

Därtill har de flesta utvärderade insatserna genomförts innan Sida drog upp nya riktlinjer 2012 och innan regeringens biståndspolitiska plattform presenterades, påpekar hon.

– Vi har aldrig arbetat så tydligt med förändring och måluppfyllelse som nu. Till exempel utbildar vi nu alla våra egna handläggare i resultatuppföljning.

Karolina Andersson

Fotnot: Utvärderingen från Indevelop heter ”Swedish Development Cooperation in Transition? Lessons and Reflections from 71 Sida Decentralised Evaluations (April 2011-April 2013).