Go to main navigation
Ofta på språng. Helen Clark (i blått) beskriver sig själv som en typisk kvinnlig ledare.

Ofta på språng. Helen Clark (i blått) beskriver sig själv som en typisk kvinnlig ledare.

Foto: Jonte Wentzel

Intervju

FN-drottningen Helen Clark

UNDP-chefen Helen Clark är optimist och tror att det finns en god chans att uppnå Millenniemålen 2015. Men då krävs väl avvägda åtgärder. Nu vill hon ändra FN-jättens strategi.

Om man ser det ur ett globalt perspektiv är vi faktiskt ganska nära att uppfylla vissa av Millenniemålen. Men de mål som rör kvinnors behov och status har inte kommit lika långt. Där måste vi lägga mer kraft", säger Helen Clark, som blev chef för FN:s utvecklingsfond UNDP i april 2009.

Mer än hälften av tiden från att Millenniemålen lades fast fram till dess att de ska vara uppfyllda 2015 har nu förflutit. Och vissa framsteg har alltså gjorts.

Tre miljoner fler nyfödda barn över-lever, flera miljoner fler barn går i skolan och ytterligare två miljoner människor får behandling för hiv/aids, enligt FN:s egna siffror.

– Men vi vet också att anledningen till att exempelvis fattigdomen i världen minskat, är att många miljoner kineser har lyfts ur fattigdom samtidigt som det har varit kraftig ekonomisk tillväxt i Indien. Sådant förändrar det globala medelvärdet påtagligt, säger Helen Clark.

Däremot är det fortfarande inte ett enda land i Afrika söder om Sahara som ser ut att kunna uppnå alla målen 2015, påpekar hon. Däremot är det fortfarande inte ett enda land i Afrika söder om Sahara som ser ut att kunna uppnå alla målen 2015, påpekar hon.

– Somliga länder gör bra ifrån sig på vissa områden, men när man börjar studera siffrorna närmare upptäcker man att framstegen inte nått stora delar av befolkningen, exempelvis kvinnor eller olika religiösa grupper. Jag har därför bett UNDP att ta fram en ny strategi som ska ha bättre genomslagskraft. Vi har fem år på oss. Det finns ingen anledning att tro att dagens dystra trend också kommer bli utfallet 2015.

Helen Clark säger att hon är optimist till sin natur och hon tror att med rätt fokus och rätt insatser, inte minst när det gäller hälsosektorn, utbildning och fattigdomsbekämpning, är det möjligt att åstadkomma stora förändringar fram till 2015. Men då krävs mycket arbete och väl avvägda åtgärder.

– Jag skulle vilja se att UNDP tar på sig rollen som kunskapsbas, mötesledare och mäklare. Vi måste kunna dra nytta av den kunskap vi redan har och överföra erfarenheter från ett land till ett annat. UNDP kan hjälpa till, men samtidigt håller jag med president Barack Obama när han säger att det måste finnas bra ledarskap, stabilitet och en kamp mot korruption, med i ekvationen.

Hon understryker behovet av en ärlig och trovärdig regering för att ett land ska kunna utvecklas, men också vikten av ett starkt civilt samhälle och starka institutioner.

– Svaga regeringar hämmar en utveckling och det krävs ett ansvarsfullt ledarskap för att uppnå utveckling. Men lika sant är att en demokrati utan ett starkt och levande civilt samhälle, inte är något annat än en chimär.

Helen Clark tycker själv att hon är en typisk kvinnlig ledare – hennes ledarstil är i princip ett skolexempel på hur kvinnliga ledare brukar beskrivas i olika chefsböcker. Hon vill ha plattare strukturer, betonar teamwork och gruppkänsla.

– Jag anses vara ganska hård, det kan jag hålla med om. Jag är hård men rättvis och jag lyssnar på folk. Jag ångrar heller inte sådant som redan skett. Allt i livet blir inte perfekt. Ingen mening med att gå och älta det som varit, bättre då att se framåt.

Under sina nio år som premiärminister i Nya Zeeland gjorde sig Helen Clark känd som förkämpe för sociala rättvisor. Hon skapade rubriker när hon insisterade på förbudet mot kärnvapenbestyckade fartyg i nyzeeländskt vatten, hon blåste nytt liv i landets slumrande järnvägsservice och hon ville göra Nya Zeeland till världens första koldioxidneutrala land – inom energisektorn.

– Ja, det var en ambition. Och under de år vi får rikligt med regn skulle vi kunna få all vår energi från förnybara källor. Med den nya tekniken som utvecklas känner jag också stor optimism inför Afrikas energiförsörjning.

Det finns förutsättningar för att stora delar av Afrika skulle kunna få all sin energi från förnybara källor. Utmaningen är att få tekniken och kapitalet till utvecklingsländerna, menar Helen Clark.

– Teknik- och kunskapsöverföring måste vara en del av klimat- och utvecklingsplanerna i framtiden. Utmaningarna som kommer med klimatförändringarna måste ses som en möjlighet, och jag tror att nytt kapital för utveckling kommer att komma via finansieringen av klimatåtgärder i Syd.

I dag saknar 1,6 miljarder av världens befolkning tillgång till elektricitet. Att tala om minskade utsläpp med personer som inte har el, är inte särskilt meningsfullt, påpekar hon. Men samtidigt måste utvecklingen av grön energi i utvecklingsländerna vara en given del av klimatarbetet.

– I allt mitt arbete understryker jag sambandet mellan hållbar utveckling, tillgång till energi, genusfrågor, klimat och miljö. Detta är avgörande för den övergripande utvecklingen och om vi inte tar tag i dessa frågor kommer vi aldrig komma någonstans.

Helen Clark är den första kvinna som utsetts till chef för FN:s utvecklingsprogram. I ett av sina första tal som UNDP-chef påtalade hon det kanske självklara faktum att hon lägger stor vikt vid jämställdhet och att dessa frågor måste genomsyra organisationen i sin helhet.

– Allt UNDP gör ska ha ett genusperspektiv, det är en del av vårt mandat. Vår uppgift är att se till att kvinnors röster blir hörda. Vi måste hela tiden lyfta fram kvinnornas perspektiv i den politiska dialogen, fredsbygget och försörjningsfrågan. UNDP måste också vara en stark röst och en motor för förändring, när det gäller allt det fruktansvärda våld som kvinnor utsätts för.

Helen Clark anser också att UNDP i större grad borde utnyttja den ledarroll som organisationen har inom utvecklingsområdet, och i större utsträckning stödja de andra utvecklingsorganen inom FN.

Samordning är hennes ledord. Bättre samordning skulle leda till ett mer effektivt system där resurserna utnyttjades på ett bättre sätt.

Visst skulle UNDP välkomna mer pengar och mer resurser, men verklig-heten är sådan att världen befinner sig i en lågkonjunktur och då måste man i  stället vara lite smartare med hur man använder de pengar som finns, poängterar Helen Clark.

– Jag tycker att UNDP använder sina resurser väl, men jag anser att vi kan bli ännu bättre. Och det gäller alla FN-organ. I dag har vi experter på en rad områden och de är utspridda över hela organisationen. När ett land exempelvis vill ha hjälp med att bygga sociala skyddsnät finns det åtminstone fyra FN-organ, inklusive UNDP, som har kunskapen. Men det är ju ingen mening med att ge fyra råd. Därför måste vi bli bättre på samordning och på att se vad vi kan göra tillsammans.

En annan förändring hon ser i framtiden är att givarna kommer att lägga mer vikt vid gemensamma initiativ och program, samtidigt som utvecklingsländerna i allt större grad kräver att organisationerna ska bli mer målinriktade i sitt stöd.

– FN:s utvecklingsorgan måste gå från att, som i dag, fokusera på utförandet av olika projekt, till att inta en mer strategiskt rådgivande roll för länder i förändring. Och för att klara de nya kraven behöver vi förändra vårt sätt att arbeta. Så det handlar om en förändring rakt igenom systemet, säger Helen Clark.

  

Görrel Espelund