Go to main navigation
Hans Linde
Förbundsordförande
RFSU

Tillsammans med bland andra kronprinsessan Mary, av Danmark, ska Hans Linde se till så att världens länder lever upp till löften om sexuell och reproduktiv hälsa. 

Foto: Daniel Ivarsson

intervju

Han pressar världens länder att leva upp till löften om sexuella rättigheter

RFSU:s förbundsordförande, Hans Linde, ingår i en internationell kommission som ska säkerställa att världens länder införlivar sina löften om människors rätt till sin kropp och sexualitet. ”Det är ett globalt ansvar”, säger han. 

För ett år sedan möttes över 8 000 delegater på en konferens i Nairobi, Kenya, för att markera 25 år av ICPD-deklarationen, en handlingsplan som fastställer alla människors rätt till sin kropp och sexualitet. Handlingsplanen utformades av FN:s befolkningsfond, UNFPA, i Kairo 1994, då 179 länder ställde sig bakom den. 

På konferensen i Nairobi följdes handlingsplanen upp och världsledare, företag och civilbefolkningen utformade 1 250 nya löften som ska införlivas de kommande åren. För att säkerställa att löftena infrias tillsatte UNFPA i somras en kommission bestående av 28 kommissionärer, som ska leda det globala arbetet med att följa upp handlingsplanen.

En av kommissionärerna är Hans Linde, förbundsordförande på människorättsorganisationen RFSU. Han säger till OmVärlden att kommissionen träffades för första gången i september och att de framöver kommer ha två årliga möten för att följa upp arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) globalt. 

– Min roll i kommissionen innebär ett globalt ansvar. Jag kommer bevaka arbetet i Sverige men också i omvärlden för att tillsammans med de andra kommissionärerna sätta press på länder för att säkerställa att de lever upp till sina löften. 

Sverige har lovat att införa en nationell strategi för SRHR och att även fortsätta att satsa på dessa frågor inom det svenska biståndet. Hans Linde nämner också Ghana som har lovat att stärka arbetet med sexualundervisning, Vietnam som lovat att förstärka arbetet med säkra aborter och att Libanon ska införa insatser för att stärka HBTQ-personers hälsa. 

– Vi i kommissionen hade förhoppningar på att mobilisera stöd för att främja framsteg, att utmana länder att reformera sin lagstiftning och att storsatsa på mödravård och insatser i våld i nära relationer. Men på grund av pandemin handlar det mycket om att försvara landvinningar vi redan har gjort och att säkerställa att SRHR-arbetet finns med i responsen av corona.  

Konsekvenser av corona

Den rådande pandemin medför dramatiska konsekvenser för kvinnor, flickor och HBTQ-personer. Sjukvården ställer om och prioriterar coronapandemin medan mödravård, abortvård och preventivmedelsfrågor nedprioriteras, säger Hans Linde. 

– En direkt konsekvens vi kan se av pandemin är de strikta restriktioner som försvårar möjligheten för kvinnor globalt att ta sig till en klinik för att utföra säkra aborter. Skolor stänger ner och sexualundervisning uteblir. Det är svårare att få tillgång till skyddade boenden som utsatt flicka, kvinna eller HBTQ-person. 

Hans Linde understryker att sexuell reproduktiv hälsa är grundläggande rättigheter, oavsett kontext och sammanhang. När samhället drabbas av en kris, i detta fallet en pandemi, blir det snabbt direkta konsekvenser för människors möjlighet att fatta beslut om sin egen kropp och sexualitet, säger han.

– Pandemin har tydliggjort hur viktigt det är att jobba med SRHR i kriser och humanitära kontexter. Jag hoppas att pandemin är en ögonöppnare om att vi alltid behöver ha med oss SRHR-frågorna, oavsett om det handlar om en pandemi, väpnad konflikt eller naturkatastrof. 

RFSU:s förbundsordförande ser två stora utmaningar framåt i arbetet med sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. En utmaning är de grupperna som, över hela världen, ifrågasätter de grundläggande rättigheter som SRHR utgör. Bland annat i Polen, USA och Vatikanstaten. 

En annan utmaning som Hans Linde kan se är att många beslutsfattare nedprioriterar frågor rörande sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, och fördelar sina resurser på andra frågor. Dessa utmaningar till trots finns vinster som är värda att lyfta fram, påpekar han.

– Ett viktigt initiativ under pandemin som Sverige var drivande till, tillsammans med 58 andra länder, var ett uttalande där länderna lyfte fram vikten av att försvara SRHR just under en pandemi. Ytterligare ett konkret exempel är Sudan som kriminaliserade kvinnlig könsstympning under pandemin. Det visar att trots att vi befinner oss i den här globala krisen är det möjligt att stärka människors rätt till sin kropp och sexualitet under en pandemi.

Sandra Rupar