Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 10 september 2013
  Den kommande utvecklingen i Afrika måste handla om mycket mer än enbart det som ligger inom ramen för traditionellt bistånd. För att få bukt med hunger och fattigdom bör Sida göra en långsiktig satsning på att stärka afrikanska lärosäten inom lantbruks- och miljövetenskaperna – områden som utgör grunden och motorn för de flesta länders utveckling. Det...
 • den 28 augusti 2013
  Så har regeringen äntligen uppmärksammat Sveriges hittills mest osynliga biståndsgivare: alla de migranter som skickar hem pengar – remitteringar – från Sverige. I torsdags deltog inte mindre än tre statsråd i ett seminarium om remitteringar: biståndsminister Gunilla Carlsson, migrationsminister Tobias Billström, och Birgitta Ohlsson i egenskap av...
 • den 14 augusti 2013
  Våld mot vårdinrättningar och personal utgör en av de allvarligaste, men ändå mest försummade, humanitära frågorna idag. Det primära ansvaret för att förhindra att sjukvårdsinsatser utsätts för attacker ligger hos stater och alla parter som deltar i en konflikt, skriver Peter Maurer, från Internationella rödakorskommittén och Unni Karunakara, internationell...
 • den 7 augusti 2013
  Debatten kring regeringens biståndspolitiska plattform har mest handlat om att den är försenad, men ett långt mycket större problem är att det civila samhället inte fått vara med i processen, skriver flera företrädare för svenska civilsamhällesorganisationer.
 • den 7 augusti 2013
  Frågor om bättre politiska styren och effektiva institutioner, liksom sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är två frågor jag tänkte prioritera under vägen till 2015 och FN:s nya utvecklingsmål. Det skriver biståndsminister Gunilla Carlsson, som också är medlem i FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan efter 2015.
 • den 29 maj 2013
  Maj 2013 är en avgörande månad för den framtida globala utvecklingen. Om världen ska enas kring en tydlig agenda för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, så måste grunden läggas nu. I slutet av maj ska FN:s högnivåpanel presentera sin rapport om en ny utvecklingsagenda inför att millenniemålen löper ut 2015. Samtidigt ska EU:s ministerråd anta EU:s...
 • den 20 maj 2013
  Utfasningen från Burkina Faso kommer att ske ansvarsfullt. Det skriver biståndsminister Gunilla Carlsson i ett svar till Sten Hagberg och Karolina Jeppson. I förra veckans upplaga av OmVärldens nyhetsbrev skrev de att samarbetet med Burkina Faso har stora mervärden och att det är ignorans som lett fram till beslutet om utfasning. Gunilla Carlsson menar att...
 • den 15 maj 2013
  I december 2012 beslutade den svenska regeringen att fasa ut biståndet till Burkina Faso. Tvärtemot vad som hävdats av biståndsminister Gunilla Carlsson har Sveriges bistånd till Burkina Faso stora mervärden – det visas bland annat i det senaste numret av tidningen BurkinaKontakt. Istället tycks det vara arrogans och ignorans som lett fram till beslutet om...
 • den 7 maj 2013
  Regeringen och Sida bör behålla systemet med ramavtal med organisationer inom biståndet, men också göra de justeringar Statskontoret föreslår i sin nyligen publicerade rapport om ramtavtalen. Det skriver här en rad organisationer i ett öppet brev till beslutsfattare inom svenskt bistånd.
 • den 30 april 2013
  Svenskt utvecklingssamarbete håller hög klass, åstadkommer resultat och står sig mycket väl i internationella jämförelser. Detta borde vara en god utgångspunkt för diskussioner och processer i syfte att ytterligare förbättra denna viktiga och omfattande verksamhet.
 • den 25 april 2013
  I dag kan den ordinarie biståndsbudgeten inte användas till demokratistöd i Ryssland. Det är en djupt olycklig effekt av regelverket. Riksdagen borde kunna enas om att återställa nivån i stödet till Ryssland, skriver Martin Uggla, ordförande för Östgruppen.
 • den 19 mars 2013
  Percy Barnevik skriver i en debattartikel i DN att jobb inte varit en viktig fråga i biståndet, trots att just den frågan stått i centrum i decennier. I debatten hörs också ofta att biståndet saknat effekt, eller att det varit villkorslöst, vilket är fel i båda fallen. Det är dags att biståndsdebatten ger färre tvärsäkra svar, och ställer fler avgörande...
 • den 13 mars 2013
  Marocko fortsätter att med folkrättsvidriga medel förtrycka det västsahariska folket, senast genom att döma aktivister till livstids fängelse efter en rättegång ovärdig en rättsstat. När ett splittrat EU inte förmår sätta tillräcklig press på Väst-saharas ockupationsmakt är det viktigt att Sverige ställer krav. Tyvärr tycks även vi måna mer om...
 • den 13 mars 2013
  Trots regeringens tal om öppenhet och löften om dialog har biståndsminister Gunilla Carlsson i tysthet och i en sluten process redan gjort större reformer i biståndet än riksdagen gjorde i sin senaste reform 2003, då stora och breda konsultationer gjordes. Det skriver Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.
 • den 6 mars 2013
  Det verkar som om Sveriges internationella bistånd till Latinamerika har problem med koordinationen. Under ett möte mellan UD:s Amerikaenhet och det civila samhället den 21 februari framgick att Sidas förslag när det gäller utfasning i Latinamerika inte var känt av deltagarna.
 • den 27 februari 2013
  Biståndsministern intervjuades i DN den 25 februari om att hennes arbete med att reformera biståndet går för långsamt. Hon kopplade detta till den nyligen tillsatta expertgruppen för granskning och utvärdering av biståndet, med Lars Heikensten som ordförande och med en rad kompetenta medlemmar. Hon sade att expertgruppen är tillsatt ”för att skynda på...
 • den 19 februari 2013
  Det är dags att aktivera Sveriges politik för global utveckling, PGU, igen. Men i stället tycks regeringen ha tryckt ner pausknappen, skriver Kenneth G Forslund, Socialdemokraternas biståndspolitiska talesperson.
 • den 29 januari 2013
  All erfarenhet visar att bistånd som ges till kvinnor har störst effekt. Det är också ett mål i den svenska politiken att öka jämställdheten i biståndet. Ändå har andelen biståndsprojekt som saknar jämställdhetsfokus ökat, skriver Kooperation utan gränser.
 • den 9 januari 2013
  Innan jul kunde OmVärlden avslöja att regeringen kommer att fasa ut biståndet till Burkina Faso, ett av världens absolut fattigaste länder. Biståndsministern kommenterade att en orsak till omprövningen är att Sverige, förutom biståndet, saknar kontakter i landet. Detta har tolkats som att ett samarbete med Burkina Faso inte gynnat svenska handelsintressen....
 • den 12 december 2012
  Vi är ömsesidigt beroende av varandra över hela jorden. Våra individuella och kollektiva handlingar får konsekvenser också för kommande generationers livsförutsättningar.
 • den 6 december 2012
  Svenska biståndspengar gör stor skillnad för kvinnor i världen. Många kvinnoorganisationer som RFSU möter berättar att stödet från Mama Cash är avgörande för deras verksamhet.
 • den 4 december 2012
  Världens unga har aldrig varit fler. Trots det erkänns inte unga och ungdomsorganisationer som en viktig aktör inom utvecklingspolitiken. I regeringens mål för den internationella bistånds- och utvecklingspolitiken beskrivs unga som en stor potential, men ingenstans nämns att unga ska kunna påverka politiken. Det är viktigt att regeringen ändrar sitt...
 • den 28 november 2012
  I förra numret av OmVärlden skrev Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i en debattartikel om en ny planerad biståndsform, där pengar ska betalas ut först när projekten är genomförda. Förslaget leder till att biståndet blir välgörenhet, skriver Luis Larrea, Svalorna, i ett svar.
 • den 21 november 2012
  I de två senaste nyhetsbreven har frågan om hur man bäst hjälper missbrukande barn debatterats. Bryter behandlingsmetoder som sprututbyte och annan ”harm-reduction” mot Barnkonventionens intentioner? Per Johansson från RNS, menar det, medan Rädda barnens Eva Geidenmark menar att det är viktigt att arbeta på olika sätt för att stötta och stärka barn som...
 • den 14 november 2012
  Det är inte första gången som Rädda Barnen genom sitt stöd till och samarbete med Child rights international network (CRIN) blir anklagade för att vara drogliberaler.
 • den 14 november 2012
  In March 2013, the UN Human Rights Council will devote a day to discuss children's right to health. In preparation, the UN called for input from NGOs and others.
 • den 14 november 2012
  Fredrik Reinfeldt har precis besökt Burma. Resan gjordes för att genom politisk dialog, utvecklingssamarbete, handel och investeringar stödja de viktiga reformer som nu genomförs i Burma enligt Reinfeldt. Vi välkomnar att Reinfeldt gjort detta besök, i synnerhet då han under resan gjort uttalanden om att mänskliga rättigheter måste stärkas i Burma. Nu...
 • den 7 november 2012
  I mars 2013 kommer FNs råd för mänskliga rättigheter, där 47 av FN:s medlemsländer ingår, att ägna en hel dag åt att diskutera frågan om barns rätt till hälsa, som regleras i artikel 24 i Barnkonventionen. FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, OHCHR, kommer att lägga fram en rapport om läget när det gäller barns rätt till hälsa som grund för...
 • den 31 oktober 2012
  När ett antal av världens miljö- och klimatministrar samlades i Seoul förra veckan var läget i de internationella klimatförhandlingarna ansträngt. Mindre än två månader innan FN:s kommande klimatmöte i Quatars huvudstad Doha är fortfarande flera positioner oklara.
 • den 24 oktober 2012
  I en lång debattartikel går biståndsminister Gunilla Carlsson i svaromål mot kritiken av årets biståndsbudget. Fattiga och ofria människor är målgruppen för svensk biståndspolitik, skriver hon – även om de är flyktingar som befinner sig i Sverige. Hon argumenterar för att det var ett klokt beslut att lägga ned SADEV, på grund av bristerna inom verksamheten.
 • den 21 oktober 2012
  Sadev, den myndighet som skulle utvärdera svenskt bistånd, ska läggas ned. Ett märkligt beslut när regeringen samtidigt lyfter fram behovet av utvärdering. Den högstämda resultat- och effektivitetsretoriken klingar falskt, skriver Agne Sandberg, utredare och facklig företrädare vid Sadev.
 • den 21 oktober 2012
  Först när skolböckerna och vaccinet nått fram ska biståndspengarna betalas ut. Det är Sidas nya metod för att minska risker och öka insynen i biståndet. Resultat- och transparenskontrakt ska testas som komplement till budgetstöd, skriver Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.
 • den 17 oktober 2012
  Resultatagendan i biståndet riskerar att motverka principer för ökad biståndseffektivitet. Det visar en ny rapport av biståndsnätverket Eurodad där Svenska kyrkan och Diakonia ingår. Vi vill uppmana biståndsministern att dra lärdom av rapportens slutsatser så att strävan att visa ”svenska” mätbara resultat inte innebär att kvalitén på biståndet undermineras.
 • den 17 oktober 2012
  Jordbruket är fortfarande den största arbets- och inkomstmöjligheten på landsbygden, där majoriteten av världens fattiga och hungriga människor lever. Därför är jordbrukskooperativ avgörande när det gäller att förse världen med mat.
 • den 10 oktober 2012
  Alla inkomna misstankar om korruption utreds och tas på största allvar. Sida har förstärkt sin utredningsfunktion som nu består av tre korruptionsutredare, skriver Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo i ett svar på Luis Larreas frågor.
 • den 10 oktober 2012
  Nyheten att Sidas generaldirektör anställt en till sin familj närstående person i sin stab ställer en viktig fråga om trovärdigheten i arbetet mot korruption. Har Sida sopat framför sin egen dörr? frågar sig Luis Larrea på organisationen Svalorna.
 • den 13 september 2012
  Nej, är det korta svaret. Det längre, handlar om att Afrikas demokratisering inte går att vrida tillbaka, men att den i huvudsak är irrelevant för utvecklingen.
 • den 10 september 2012
  En rad studier visar att stöd till utveckling av sociala trygghetssystem är ett effektivt sätt att minska hunger och fattigdom. Frågan har fått mycket stor uppmärksamhet i den internationella utvecklingsdebatten. Men i Sverige har den inte diskuterats på samma sätt. Det är märkligt med tanke på de stora erfarenheter Sverige har att bidra med, skriver Erik...
 • den 10 september 2012
  Erfarenheten visar att generella stöd ofta är effektivare än projektstöd i biståndet. Dessutom ökar effektiviteten om mottagarna har stor makt över pengarnas användning. Ändå verkar Sverige vara på väg bort från dessa biståndsformer, skriver professor Arne Bigsten.
 • den 16 juni 2012
  Sveriges politik för global utveckling (PGU) erbjuder stora möjligheter att åstadkomma en samstämmig politik för att bekämpa fattigdom och främja respekt för mänskliga rättigheter. Men rapporten Barometer 2012 som lanserades av 14 organisationer den 10 maj visar att det återstår mycket att göra. Här skriver organisationerna om sin syn på PGU-politiken.

Visar 361 av 400 av totalt 429