Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 4 februari 2014
  Nyligen kom nya siffror från OECD där man reviderar ner den förväntade tillväxten i Bric-länderna. Inte minst i Indien har tillväxten stagnerat och valutan fallit vilket har skapat huvudbry för investerare. Men faran är överdriven, skriver Jonas Ahlén, vd för Storebrand Kapitalförvaltning i Sverige.
 • den 4 februari 2014
  Sverige bör stödja fredsprocessen i Colombia, skriver företrädare Latinamerikagrupperna, Colombianätverket och den colombianska gruppen Colombianas y Colombianos por la paz i en debattartikel på OmVärldens webb den 20 november. Ambassaden i Bogotá delar helt debattörernas uppfattning om att Sverige kan bidra till en fredlig lösning på konflikten i Colombia....
 • den 3 februari 2014
  I sitt förra debattinlägg var även Krause medveten om att det i flera av de fattigaste afrikanska länderna saknas vissa grundförutsättningar för att frihandel ska fungera. Han menade att detta var anledningen till att förmånliga handelsavtal med bland andra EU inte har gett Afrika det förväntade ekonomiska lyftet.
 • den 3 februari 2014
  I sin replik tycks Ann-Helen Meyer von Bremen mena att eftersom världen inte är perfekt så måste handeln tyglas. Men problemet med det argumentet är att världen knappast blir mer perfekt med mindre handel (konsekvensen av en tyglad handel blir i regel mindre handel). Snarare visar våra erfarenheter på det omvända sambandet; världen blir allt mindre perfekt...
 • den 29 januari 2014
  Gerremo och Herthelius skriver att de har ägnat hela sina yrkesliv åt att arbeta med småbönder i Afrika. Trots denna erfarenhet väljer de att bagatellisera konflikten mellan böndernas och de stora utsädesföretagens intressen.
 • den 18 december 2013
  Att välmående samhällen är mindre sårbara inför klimatförändringarna är självklart. Vi anser också att utvecklingsländer ska ha rätt till en större andel av det återstående utsläppsutrymme som finns om vi ska klara tvågradersmålet. Däremot är det viktigt att samtidigt bedöma risker och möjligheter på både kort och lång sikt.
 • den 10 december 2013
  Danmark har engagerat sig i ”New Deal for Somalia”, för att stödja arbetet för fred och att bygga en stabil stat. Det internationella samfundets engagemang i detta arbetssätt kan sätta en helt ny standard för globalt samarbete kring fred, säkerhet och utveckling i bräckliga stater. Det skriver Danmarks utrikesminister.
 • den 4 december 2013
  Pär Krause varnar i Omvärldens nyhetsbrev den 27 november 2013 för riskerna med att begränsa dagens växthusgasutsläpp ur ett tillväxtperspektiv. Han pekar på en konflikt mellan ”ett temperaturmål” och miljarder människors möjligheter till en drägligare tillvaro. Naturskyddsföreningen ser tvärtom stora risker för världens fattiga kopplad till global...
 • den 3 december 2013
  Den svenska regeringen vill satsa på företagande och näringsliv i sitt bistånd till Afghanistan. Med tanke på den nedgång i ekonomin som väntas i landet är det klokt. Men det är viktigt att en framtida ekonomisk utveckling kommer de fattiga till del skriver Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.
 • den 27 november 2013
  När åtgärder i syfte att hejda den globala uppvärmningen kommer upp till diskussion riktas inte sällan udden mot påstådd klimatpåverkande produktion i många snabbväxande utvecklingsländer. Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste utvecklingsländerna minska ökningarna av sina utsläpp med 15-30 procent till år 2020, och även om det i debatten heter att produktionen...
 • den 20 november 2013
  Fredssamtalen i Colombia som nu pågått under ett år i Havanna har skapat hopp om en fredlig lösning på ett krig som varat i nära 50 år. Sverige som varit en viktig aktör i tidigare försök till fredssamtal i Colombia, har valt att ställa sig utanför de pågående fredssamtalen. Sverige skulle kunna spela en viktig roll. Med erfarenhet från en liknande...
 • den 12 november 2013
  De som vill se en demokratisk utveckling i Zimbabwe måste först förstå vilka finansieringskanaler som bär upp den nuvarande diktaturen. Det skriver Deniz Kellecioglu, doktorand i internationell ekonomi som bland annat arbetat för United Nations Economic Commission for Africa.
 • den 6 november 2013
  Den förra biståndsministern Gunilla Carlssons och hennes statssekreterares lön har under fyra år tagits direkt från biståndsbudgeten. Det är illa. Ministrar och statssekreterare ska betalas ur Regeringskansliets post för förvaltningskostnader. Ännu mer illa blir det när agerandet granskas i skenet av den politik som förts gällande informationsanslaget i...
 • den 23 oktober 2013
  Sverige vill skapa förutsättningar för att skicka tillbaka ensamkommande flyktingbarn till Afghanistan, bland annat genom att bygga ”välkomstcentrum”, som kan ta emot dem på plats. Men riskerna är stora för dem som skickas tillbaka, skriver Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.
 • den 16 oktober 2013
  I internationell media börjar skrämmande rapporter om konflikten i norra Nigeria bli vardag. Förra veckan genomfördes en attack mot studenter på universitet i Gujba där en grupp beväpnade män tog sig in och sköt ihjäl minst 40 unga män. Återigen är det terrorismgruppen Boko Haram som tros ligga bakom dådet och oron ökar nu dag för dag inför valet 2015. Det...
 • den 9 oktober 2013
  Är det alltid bra med granskning av biståndet? Svaret är givetvis ja. Det finns alldeles för mycket kring bistånd och utveckling vi inte vet. Ju mer vi granskar desto bättre. Men är all granskning därmed bra granskning? Tyvärr inte och Svenska Dagbladets nystartade ”granskning” av FN-biståndet är inte bara bristfällig, den riskerar att förvärra kunskaperna...
 • den 23 september 2013
  15,5 miljoner barn arbetar i ett annat hushåll än sitt eget. 70 procent av dem är flickor. Barn i hushållsarbete utsätts ofta för våld, övergrepp och lever ibland under slavliknande förhållanden. ILO:s konvention för hushållsarbetare är ett genombrott men Sveriges regering har ännu inte ratificerat den.
 • den 23 september 2013
  Världen är religiös och därför är kunskap om religion avgörande för ett effektivt utvecklingssamarbete. Religionsanalys måste bli en självklar del av arbetet på UD och Sida liksom hos det civila samhället. Det skriver företrädare för fyra svenska biståndsorganisationer.
 • den 10 september 2013
  Den kommande utvecklingen i Afrika måste handla om mycket mer än enbart det som ligger inom ramen för traditionellt bistånd. För att få bukt med hunger och fattigdom bör Sida göra en långsiktig satsning på att stärka afrikanska lärosäten inom lantbruks- och miljövetenskaperna – områden som utgör grunden och motorn för de flesta länders utveckling. Det...
 • den 28 augusti 2013
  Så har regeringen äntligen uppmärksammat Sveriges hittills mest osynliga biståndsgivare: alla de migranter som skickar hem pengar – remitteringar – från Sverige. I torsdags deltog inte mindre än tre statsråd i ett seminarium om remitteringar: biståndsminister Gunilla Carlsson, migrationsminister Tobias Billström, och Birgitta Ohlsson i egenskap av...
 • den 14 augusti 2013
  Våld mot vårdinrättningar och personal utgör en av de allvarligaste, men ändå mest försummade, humanitära frågorna idag. Det primära ansvaret för att förhindra att sjukvårdsinsatser utsätts för attacker ligger hos stater och alla parter som deltar i en konflikt, skriver Peter Maurer, från Internationella rödakorskommittén och Unni Karunakara, internationell...
 • den 7 augusti 2013
  Debatten kring regeringens biståndspolitiska plattform har mest handlat om att den är försenad, men ett långt mycket större problem är att det civila samhället inte fått vara med i processen, skriver flera företrädare för svenska civilsamhällesorganisationer.
 • den 7 augusti 2013
  Frågor om bättre politiska styren och effektiva institutioner, liksom sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är två frågor jag tänkte prioritera under vägen till 2015 och FN:s nya utvecklingsmål. Det skriver biståndsminister Gunilla Carlsson, som också är medlem i FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan efter 2015.
 • den 29 maj 2013
  Maj 2013 är en avgörande månad för den framtida globala utvecklingen. Om världen ska enas kring en tydlig agenda för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, så måste grunden läggas nu. I slutet av maj ska FN:s högnivåpanel presentera sin rapport om en ny utvecklingsagenda inför att millenniemålen löper ut 2015. Samtidigt ska EU:s ministerråd anta EU:s...
 • den 20 maj 2013
  Utfasningen från Burkina Faso kommer att ske ansvarsfullt. Det skriver biståndsminister Gunilla Carlsson i ett svar till Sten Hagberg och Karolina Jeppson. I förra veckans upplaga av OmVärldens nyhetsbrev skrev de att samarbetet med Burkina Faso har stora mervärden och att det är ignorans som lett fram till beslutet om utfasning. Gunilla Carlsson menar att...
 • den 15 maj 2013
  I december 2012 beslutade den svenska regeringen att fasa ut biståndet till Burkina Faso. Tvärtemot vad som hävdats av biståndsminister Gunilla Carlsson har Sveriges bistånd till Burkina Faso stora mervärden – det visas bland annat i det senaste numret av tidningen BurkinaKontakt. Istället tycks det vara arrogans och ignorans som lett fram till beslutet om...
 • den 7 maj 2013
  Regeringen och Sida bör behålla systemet med ramavtal med organisationer inom biståndet, men också göra de justeringar Statskontoret föreslår i sin nyligen publicerade rapport om ramtavtalen. Det skriver här en rad organisationer i ett öppet brev till beslutsfattare inom svenskt bistånd.
 • den 30 april 2013
  Svenskt utvecklingssamarbete håller hög klass, åstadkommer resultat och står sig mycket väl i internationella jämförelser. Detta borde vara en god utgångspunkt för diskussioner och processer i syfte att ytterligare förbättra denna viktiga och omfattande verksamhet.
 • den 25 april 2013
  I dag kan den ordinarie biståndsbudgeten inte användas till demokratistöd i Ryssland. Det är en djupt olycklig effekt av regelverket. Riksdagen borde kunna enas om att återställa nivån i stödet till Ryssland, skriver Martin Uggla, ordförande för Östgruppen.
 • den 19 mars 2013
  Percy Barnevik skriver i en debattartikel i DN att jobb inte varit en viktig fråga i biståndet, trots att just den frågan stått i centrum i decennier. I debatten hörs också ofta att biståndet saknat effekt, eller att det varit villkorslöst, vilket är fel i båda fallen. Det är dags att biståndsdebatten ger färre tvärsäkra svar, och ställer fler avgörande...
 • den 13 mars 2013
  Marocko fortsätter att med folkrättsvidriga medel förtrycka det västsahariska folket, senast genom att döma aktivister till livstids fängelse efter en rättegång ovärdig en rättsstat. När ett splittrat EU inte förmår sätta tillräcklig press på Väst-saharas ockupationsmakt är det viktigt att Sverige ställer krav. Tyvärr tycks även vi måna mer om...
 • den 13 mars 2013
  Trots regeringens tal om öppenhet och löften om dialog har biståndsminister Gunilla Carlsson i tysthet och i en sluten process redan gjort större reformer i biståndet än riksdagen gjorde i sin senaste reform 2003, då stora och breda konsultationer gjordes. Det skriver Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.
 • den 6 mars 2013
  Det verkar som om Sveriges internationella bistånd till Latinamerika har problem med koordinationen. Under ett möte mellan UD:s Amerikaenhet och det civila samhället den 21 februari framgick att Sidas förslag när det gäller utfasning i Latinamerika inte var känt av deltagarna.
 • den 27 februari 2013
  Biståndsministern intervjuades i DN den 25 februari om att hennes arbete med att reformera biståndet går för långsamt. Hon kopplade detta till den nyligen tillsatta expertgruppen för granskning och utvärdering av biståndet, med Lars Heikensten som ordförande och med en rad kompetenta medlemmar. Hon sade att expertgruppen är tillsatt ”för att skynda på...
 • den 19 februari 2013
  Det är dags att aktivera Sveriges politik för global utveckling, PGU, igen. Men i stället tycks regeringen ha tryckt ner pausknappen, skriver Kenneth G Forslund, Socialdemokraternas biståndspolitiska talesperson.
 • den 29 januari 2013
  All erfarenhet visar att bistånd som ges till kvinnor har störst effekt. Det är också ett mål i den svenska politiken att öka jämställdheten i biståndet. Ändå har andelen biståndsprojekt som saknar jämställdhetsfokus ökat, skriver Kooperation utan gränser.
 • den 9 januari 2013
  Innan jul kunde OmVärlden avslöja att regeringen kommer att fasa ut biståndet till Burkina Faso, ett av världens absolut fattigaste länder. Biståndsministern kommenterade att en orsak till omprövningen är att Sverige, förutom biståndet, saknar kontakter i landet. Detta har tolkats som att ett samarbete med Burkina Faso inte gynnat svenska handelsintressen....
 • den 12 december 2012
  Vi är ömsesidigt beroende av varandra över hela jorden. Våra individuella och kollektiva handlingar får konsekvenser också för kommande generationers livsförutsättningar.
 • den 6 december 2012
  Svenska biståndspengar gör stor skillnad för kvinnor i världen. Många kvinnoorganisationer som RFSU möter berättar att stödet från Mama Cash är avgörande för deras verksamhet.
 • den 4 december 2012
  Världens unga har aldrig varit fler. Trots det erkänns inte unga och ungdomsorganisationer som en viktig aktör inom utvecklingspolitiken. I regeringens mål för den internationella bistånds- och utvecklingspolitiken beskrivs unga som en stor potential, men ingenstans nämns att unga ska kunna påverka politiken. Det är viktigt att regeringen ändrar sitt...

Visar 281 av 320 av totalt 367