Go to main navigation

Debattreplik Kenneth G Forslund

"Biståndsministern missade chansen"

Regeringens biståndspolitiska plattform skapar större hål än vad den täpper till. Dessutom är skrivelsens status oklar, skriver Kenneth G Forslund (S) i en replik till biståndsminister Hillevi Engström.

Det är regeringens hela hantering av det som till slut blev en skrivelse om biståndsplattform som är oseriös. Jag fokuserar därför på det i den här repliken även om Socialdemokraterna har synpunkter på inriktningen och innehållet.

Regeringens försök att skapa ordning i det kaos den själv ställt till har fått kritik från många håll; andra departement inom regeringskansliet, biståndsaktörer och oss i oppositionen.

Att döma ut den på förhand visade sig inte vara någon vågad gissning. Förändringarna mellan remissversionen och slutversionen är få. Var och en kan själv enkelt jämföra, och på www.faktabloggen.se går slutversionen att läsa med spårade ändringar.

Plattformens status, som den nu lagts fram till riksdagen, är ytterst oklar. I skrivelsen till riksdagen anges en mängd olika förklaringar av dokumentets funktion, såsom exempelvis att det är ett ”centralt dokument” som är ”utgångspunkten” för regeringens styrning, en samling av ”viktiga principer och värderingar” som ska ”vägleda” biståndet, att skrivelsen ”konsoliderar” regeringens politik, att den samlar övergripande inriktning och prioriteringar och här redogörs för tematiska prioriteringar, målformuleringar, delmål och utgångspunkter.

Regeringens arbete med biståndsplattformen har sin grund i Statskontorets kritik 2011. Därför är det särskilt intressant att se hur samma myndighet såg på utkastet till plattform. I sitt remissvar påpekade Statskontoret en rad oklarheter, exempelvis att ”av plattformen framgår dock inte om detta innebär att samtliga nu gällande policyer och ämnesstrategier ska mönstras ut”.

Vidare skrev de att ”den biståndspolitiska plattformen innehåller en blandning av allmänt formulerade inriktningsmål och mer vägledande och styrande principer. Detta gör det svårt att utläsa regeringens prioriteringar”. Det råder oklarhet inte bara om plattformens status i relation till PGU och olika styrdokument utan också om hur den ska operationaliseras samt hur målkonflikter och andra diskrepanser ska behandlas.

Även om vissa förtydliganden har förts in efter remissen återstår dock oklarheter. Exempelvis är arbetet med utvecklingsagendan efter 2015 tämligen frånvarande i plattformen.

Ett dussin policyer har upphävts i samband med regeringsbeslutet men plattformen är inte tillräckligt bred och djup för att ersätta dessa dokument. Tyvärr skapar regeringens biståndsplattform större hål än vad den täpper till. Arbetet med biståndsplattformen gick snett från början. Det hade varit bättre att göra om och göra rätt.

Med en bred och förankrad process hade utvecklingspolitiken fått en god grund för framtiden. Den chansen hade Hillevi Engström som nytillträdd biståndsminister men tog den inte.

Kenneth G Forslund


Biståndspolitisk talesperson (S)