Go to main navigation

Utbildning om hållbar utveckling

Ett måste idag - för framtiden

“Tusentals medborgare mobiliserades och stärktes för att kunna vidta åtgärder och åstadkomma förändringar. Vi utvecklade medborgarutbildning där deltagarna fick identifiera sina problem, dess orsaker och möjliga lösningar. ”, förklarade Nobelpristagaren Wangari Maathai när hon mottog fredspriset för sitt arbete för hållbar utveckling, demokrati och fred.

Hennes arbete inom Green Belt Movement iHennes arbete inom Green Belt Movement i Kenya är ett lysande exempel på vad utbildning med ledstjärnan hållbar utveckling kan åstadkomma.

Vi befinner oss nu i början av det sjunde året av det av Förenta Nationernas generalförsamling proklamerade årtiondet, 2005–2014, för utbildning för hållbar utveckling. UNESCO har tilldelats huvudansvaret för att driva arbetet framåt.

Sverige tog vid toppmötet i Johannesburg på sig ett ansvar att arbeta för vad som idag betecknas ESD (Education for Sustainable Development). Det resulterade i en av de första internationella konferenserna för att främja ESD. ”Learning to change our world” var namnet. Konferensen ägde rum i Göteborg i maj 2004 med deltagande från 75 länder.

Vid konferensens inledning informerade statsminister Göran Persson om sin avsikt att uppmana riksdagen att förändra högskolelagen så att universitet och högskolor i sin verksamhet skall främja en hållbar utveckling. Så skedde och sedan 1 februari 2006 har den svenska högskolan den uppgiften.

Den kommitté som organiserade Göteborgskonferensen lämnade även förslag till regeringen om hur utbildningssystemet på alla nivåer skulle kunna arbeta för en hållbar utveckling. Ett av förslagen var att UNESCO skulle erbjudas möjlighet att etablera ett institut i Sverige som en nod i ett internationellt nätverk för ESD. Denna idé tog Sida fasta på och inspirerade regeringen att år 2006 ge Sida ett uppdrag att utreda förutsättningarna, att som ett led i utbildningsbiståndet etablera ett institut på Gotland. I januari 2008 startade SWEDESD som en institution vid Högskolan Gotland. SWEDESD uppgift är att stödja ESD, som en del i det svenska biståndet.

Att utbildningssystem i alla delar av världen måste omorienteras för att stödja arbetet för en hållbar utveckling är ställt utom varje tvivel. Det gäller såväl höginkomstländer som låginkomstländer. Den rika delen av världen, med en befolkning som har den längsta och mest avancerade utbildningen, är samtidigt den som med sin livsstil mest tär på jordens begränsade resurser, förbrukar mest energi och producerar mest växthusgaser, alltså gör de i särklass största ”ekologiska fotavtrycken”. Här krävs inte i första hand mer utbildning utan en utbildning med andra mål.

I den fattiga delen av världen handlar det både om att förverkliga Dakarmålen från år 2000 om ”Education for All” samtidigt som utbildningen har hållbar utveckling som ledstjärna. Det handlar om relevant utbildning.

Jag glömmer aldrig mötet i New Delhi för 30 år sedan med EW Franklin, generalsekreterare i den största av de tre landsomfattande fackliga organisationerna för lärare. ”Utbildningen måste tjäna landets och folkets behov – folket i byarna är så fattiga – jag kan inte ens beskriva det. Det de lär sig i skolan är oanvändbart. Ett nytt skolsystem i Indien skulle kunna bli dynamit”.

För några månader sedan besökte jag New Delhi igen. Mötet leddes av den nye indiske utbildningsministern Kapil Sibal och gällde ett nytt Mahatma Gandhi institut för utbildning för fred och hållbar utveckling. Han visade ett mycket starkt intresse för ESD och underströk med emfas att ”utbildning för hållbar utveckling måste komma ut i alla klassrum över hela Indien.”

UNESCO´s World Conference on ESD i Bonn i april 2009 med deltagare från 150 länder resulterade i Bonn-deklarationen. Den finns på www.esd-world-conference-2009.org.  Där utvecklas de bärande idéerna bakom ESD och motiven till varför utbildningssystem från förskolan till universitetsnivå bör omorienteras för att främja strävan mot en hållbar samhällsutveckling i alla delar av världen.

I skriften TomorrowToday som överlämnades av UNESCO´s generaldirektör Irina Bukova till FN för ett par månader sedan finns bidrag från hela världen om hur arbetet att främja ESD framskrider. Den finns på http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189880e.pdf

Särskilt glädjande för Europas del är att EU:s Ministerråd för utbildningsministrarna på sitt möte i november 2010 tagit beslut om vikten av ESD. Där uppmanas medlemsstaterna och kommissionen att verka t ex för att ESD ska betraktas som avgörande inom livslångt lärande och att lämpliga åtgärder bör vidtas på lokal, regional och nationell nivå för att uppmuntra ytterligare utveckling och införande av på alla nivåer och i alla former av utbildning. Lärarutbildning och fortbildning av lärare framhålls som särskilt angeläget.
Beslutet finns på http://www.wwf.se/source.php/1329637/ESDEUnov10.pdf

Mycket har skett under de sex första åren av FN-årtiondet, men de utmaningar som mänskligheten står inför gör att arbetet för att främja ESD måste intensifieras. Det handlar bland annat att få alla de som vill arbeta för en hållbar utveckling att inse vilken potential till stöd i detta arbete som ligger i en omorientering av utbildningssystemen i riktning mot ESD.

Carl Lindberg

Medlem av UNESCO´s High Level Panel on the UN Decade 2005-2014 for ESD, och bitr. Statssekreterare i Utbildningsdepartementet 1994- 2004.