Go to main navigation

Debatt

Ge unga plats i biståndet

Världens unga har aldrig varit fler. Trots det erkänns inte unga och ungdomsorganisationer som en viktig aktör inom utvecklingspolitiken. I regeringens mål för den internationella bistånds- och utvecklingspolitiken beskrivs unga som en stor potential, men ingenstans nämns att unga ska kunna påverka politiken. Det är viktigt att regeringen ändrar sitt förhållningssätt och skapar mer plats för unga som aktörer i biståndet.

I budgetpropositionen 2013 förtydligades regeringens ambitioner med utvecklingspolitiken och det internationella biståndet. Världens befolkning uppgår nu till över sju miljarder människor och nästan hälften av dem är under 25 år. Regeringen menar att denna ökande andel är en stor potential för många länders utveckling och därför bör det göras strategiska satsningar. Samtidigt saknas förslagen om hur unga ska vara en del av processen. LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer samlar det unga civilsamhället i Sverige, och menar att regeringen måste ta tillvara på detta som en resurs för samhällsförändring och involvera unga i utvecklingspolitiken. Därför bör ett ungdomsperspektiv genomgående inkluderas i utvecklingsarbetet. Ett sådant perspektiv handlar om att ge unga människor förutsättningar att vara aktörer för förändring, för deras rättighet och ansvar är att bidra med sin fulla potential, kreativitet och kraft här och nu. Unga besitter specifik kunskap om och erfarenhet av att vara ung idag, vilket ingen annan kan föra fram. LSU ser ett flertal åtgärder som behöver genomföras.

1. Bjud in unga som deltagande aktörer
Demokratisk utveckling ska inkludera aktörer i det civila samhället och Sverige ska mer strategiskt följa upp detta arbete i rådsarbet betsgrupper enligt regeringen. Att stödja ungas egen organisering är i sig ett sätt att stärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att ge unga en möjlighet att medverka i rådsarbetsgrupper skulle regeringen tydligt stödja ungas centrala roll i demokratiutveckling såväl i Sverige som i utvecklingsländer.

2. Inkludera unga i biståndspolitiska plattformen
2013 ska det beslutas om en biståndspolitisk plattform som uttrycker en samlad politik för det svenska biståndet. För att underlätta styrningen inför regeringen nya anslagsposter, bland annat anslaget för mänskliga rättigheter och socialt hållbar utveckling. Eftersom de flesta av de nya anslagen berör unga på ett eller annat sätt är det viktigt att det finns ett ungdomsperspektiv. För att säkra att de nya anslagen är relevanta och legitima bör ungas unika kunskaper kring hur man kan eller bör förnya arbetet inkluderas. 

3. Behåll stöd till informationsverksamhet, särskilt gentemot unga
Sverige kanaliserar tiotals miljarder kronor inom utvecklingspolitiken varje år, som syftar till att göra världen bättre på olika sätt. Att Sverige spelar en aktiv roll globalt är viktigt och har brett stöd bland svenska skattebetalare, och genom de informationsinsatser som regeringens informationsanslag möjliggör får svenskar veta hur pengarna används och vilka resultat man uppnår. Det är också viktigt för att Sveriges röst ska vara fortsatt stark internationellt. Utvecklingspolitiken handlar givetvis om insatser utanför Sveriges gränser, men att dra ned på möjligheterna till insatser inom Sveriges gränser som ökar kunskapen om utvecklingspolitiken menar vi är fel.

4. Fokusera på unga i post 2015-agendan
Just nu diskuteras vad som ska följa efter FN:s millenniemål 2015. Eftersom världens befolkning i så stor grad består av unga är det viktigt att Sverige lyfter unga representanter, ungas organisationer och bär in ungas perspektiv i beslutsfattandet, men inte avgränsar detta till svenska ungdomar. Genom att visa på bra exempel, och att stödja ungas egen organisering i andra delar av världen, kan vi få ett ungt perspektiv på FN:s utvecklingsarbete och de globala hållbarhetsmålen som nu håller på att skissas upp.

Vi behöver lämna idén om att unga bara ska vara mottagare av insatser, och istället sikta in oss på ett rättighetsperspektiv där unga ges större möjligheter att vara aktörer för förändring. Världen står inför många utmaningar, och att stänga ute halva jordens befolkning på grund av deras ålder är inte hållbart. Unga vill och kan vara en resurs och en del av lösningen. 

Felix König,
Ordförande LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer